ازدواج وسيله اي براي – سخنان طلایی بزرگان

ازدواج وسيله اي براي فرار از ترس تغيير است. ازدواج وسيله اي است تا پيوند را تثبيت كني. اما عشق چنان پديده اي است كه…

ادامه مطلب

آزمون حقيقي اخلاق بشريت – سخنان طلایی بزرگان

آزمون حقيقي اخلاق بشريت، چگونگي روابط انسان با حيوانات است، به ويژه حيواناتي كه در اختيار و تحت تسلط او هستند. اينجاست كه بزرگترين ورشكستگي…

ادامه مطلب

استادان درجه دو با نزديك – سخنان طلایی بزرگان

استادان درجه دو با نزديك شدن پايان كار عصبي مي شوند و نمي توانند با آن غرور و تعادل آرامي كه براي مثال خليج “ژنوا”…

ادامه مطلب

اسراري در اين سوي زندگي – سخنان طلایی بزرگان

اسراري در اين سوي زندگي وجود دارند و اسراري در آن سو. همه جا پُر از اسرار است؛ بهتر آنكه اسرار را پذيرا باشيم و…

ادامه مطلب

اسنخوان بندي فرياد پاسخ – سخنان طلایی بزرگان

اسنخوان بندي فرياد، پاسخ هزاران ستم بي صداست. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

اشتباه كردن سبب شرمساري – سخنان طلایی بزرگان

اشتباه كردن سبب شرمساري نمي‌شود؛ يك عذرخواهي خالصانه، روش بزرگ منشانه‌اي براي جبران كار نادرست است. (پرمودا باترا)

ادامه مطلب

اشخاص فراموش مي كنند كه – سخنان طلایی بزرگان

اشخاص فراموش مي كنند كه كار را به چه سرعتي انجام داديد، اما به يادشان مي ماند كه كيفيت كار شما چگونه بود. (نامشخص)

ادامه مطلب

اصل حاكم بر زندگي ما – سخنان طلایی بزرگان

اصل حاكم بر زندگي ما انسانها احساس است. (فيثاغورث)

ادامه مطلب

اصيل ترين غرايز را تامل – سخنان طلایی بزرگان

اصيل ترين غرايز را تامل، شريف مي گرداند. (نيچه)

ادامه مطلب

آغاز هر روز نو شدني – سخنان طلایی بزرگان

آغاز هر روز، نو شدني دوباره و زماني براي پويايي بيشتر است. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

آفتاب دلپذير است باران – سخنان طلایی بزرگان

آفتاب دلپذير است، باران شاداب كننده است، باد ما را تر و تازه مي كند، برف شادي بخش است، به راستي هوايي به نام هواي…

ادامه مطلب

افراد پست و فرومايه از – سخنان طلایی بزرگان

افراد پست و فرومايه از خطاهاي اشخاص بزرگ لذت فراوان مي برند. (آرتور شوپنهاور)

ادامه مطلب

افراد درجه يك هميشه در – سخنان طلایی بزرگان

افراد درجه يك هميشه در حال ساختن و به دست آوردن اهداف بزرگ‌تري هستند كه آن‌ها را وادار مي‌كند همواره با افزودن ارزش به اين…

ادامه مطلب

افرادي كه به راستي به – سخنان طلایی بزرگان

افرادي كه به راستي، به راستي، در دستيابي به خواسته‌ها و آرزوهايشان، كامياب‌ هستند، به بخت و سرنوشت خود متكي نيستند و كاسه و كوزه‌ي…

ادامه مطلب

آفرينش تلويزيون باعث شد – سخنان طلایی بزرگان

آفرينش تلويزيون باعث شد كه بي سوادان هم عينكي شوند. (نامشخص)

ادامه مطلب

افسوس كه همه ي ما مانند – سخنان طلایی بزرگان

افسوس، كه همه ي ما مانند شركت كنندگان در مسابقه ي اتومبيل راني هستيم. هيجان اول شدن، باعث مي شود كه آسيب هاي وارده بر…

ادامه مطلب

اكثر مردم سرگرم فعاليت – سخنان طلایی بزرگان

اكثر مردم سرگرم فعاليت هايي هستند كه بيشتر آرامش بخشند تا هدفمند. (برايان تريسي)

ادامه مطلب

اكنون روزگاري است كه – سخنان طلایی بزرگان

اكنون روزگاري است كه شخصي كه هيچ كار نمي كند پولهاي اضافي هنگفتي به دست مي آورد، در حالي كه بيشتر كساني كه با زحمت…

ادامه مطلب

اگر آدمي آنقدر به غذا بي – سخنان طلایی بزرگان

اگر آدمي آنقدر به غذا بي اعتنا باشد كه زرد و ناتوان شود، ما نبايد او را تحسين كنيم؛ اما مردي كه از آگاهي به…

ادامه مطلب

اگر آرزويي نداشته و به – سخنان طلایی بزرگان

اگر آرزويي نداشته و به خودتان باور نداشته نباشيد كه مي‌توانيد پس از اينكه به شما گفتند بايد تسليم شويد [=گردن نهيد]، ادامه دهيد، هرگز…

ادامه مطلب

اگر از زندگي ات خشنود – سخنان طلایی بزرگان

اگر از زندگي ات خشنود نيستي، حتما به دليل وسواسي است كه نسبت به پيشرفت امور داري. (وين داير)

ادامه مطلب

اگر اسرار خود را به زن – سخنان طلایی بزرگان

اگر اسرار خود را به زن لال هم بسپاري، فاش مي شود. (مثل انگليسي)

ادامه مطلب

اگر آن دستي را نبينيم كه – سخنان طلایی بزرگان

اگر آن دستي را نبينيم كه با مهرباني مي كشد، نگرش ما به زندگي نادرست است. (نيچه)

ادامه مطلب

اگر انسان درباره‌ي هر – سخنان طلایی بزرگان

اگر انسان درباره‌ي هر چيز، باور درستي داشته باشد، راستي و درستي آن را درك نموده است. (افلاطون)

ادامه مطلب

اگر ايلخانان به تاريخ – سخنان طلایی بزرگان

اگر ايلخانان به تاريخ بها مي دادند و از آن عبرت مي گرفتند، هيچ گاه به ايران نمي آمدند و به اين سرنوشت شوم گرفتار…

ادامه مطلب

اگر با همه‌ي مردم به – سخنان طلایی بزرگان

اگر با همه‌ي مردم به خوبي گفتگو، رفتار و برخورد كنم و از آن‌ها چشم‌داشت واكنش خوب داشته باشم، هميشه برپايه‌ي همان چشم‌داشت‌هاي مثبتي كه…

ادامه مطلب

اگر بتوانيد كاري را تصور – سخنان طلایی بزرگان

اگر بتوانيد كاري را تصور كنيد، به حتم مي توانيد آن را انجام دهيد. (والت ديسني)

ادامه مطلب

اگر بخواهي براي همه ي – سخنان طلایی بزرگان

اگر بخواهي براي همه ي شادماني هايي كه داري، سپاسگزار باشي، ديگر زماني براي گله گذاري نخواهي داشت. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر بر آب روي خسي باشي – سخنان طلایی بزرگان

اگر بر آب روي، خسي باشي، اگر بر هوا پري، پرنده اي باشي، دل به دست آر تا كسي باشي. (خواجه عبدا انصاري)

ادامه مطلب

اگر براي مدتي طولاني و – سخنان طلایی بزرگان

اگر براي مدتي طولاني و كافي، به چيزي بچسبيد و آن را ادامه دهيد، سرانجام به هدف خود مي‌رسيد. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

اگر بگوييد از مرگ – سخنان طلایی بزرگان

اگر بگوييد از مرگ مي‌ترسيد، اين نشانگر آن است كه هرگز با راست و درست زندگي برخورد بسزايي نكرده‌ايد و از راستي، هراسان هستيد. اين…

ادامه مطلب

اگر به ترس هايتان – سخنان طلایی بزرگان

اگر به ترس هايتان بخنديد، راه خود را خواهند گرفت و پي كار خود مي روند و ناپديد مي شوند. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

اگر به راستي مي‌خواهيد – سخنان طلایی بزرگان

اگر به راستي مي‌خواهيد در كاري كه مي‌كنيد، برتر باشيد، بيشتر از آنچه خواسته شده، انجام دهيد. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

اگر به كم قانع نباشيد به – سخنان طلایی بزرگان

اگر به كم قانع نباشيد به زياد هم قانع نخواهيد شد. (جان د راكفلر)

ادامه مطلب

اگر پدران و مادران – سخنان طلایی بزرگان

اگر پدران و مادران مي‌فهميدند كه از پس هر دوره‌ي تلخي، دوره‌‌اي شيرين در راه است، شايد ازدواج‌ها پابرجاتر مي‌بود. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر تاكنون به نصف – سخنان طلایی بزرگان

اگر تاكنون به نصف آرزوهايتان رسيده ايد، بدون ترديد زحمت شما دو برابر شده است. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر تنها در طول هفته يك – سخنان طلایی بزرگان

اگر تنها در طول هفته يك كتاب – در زمينه ي رشته ي مورد علاقه ي خود- بخوانيم، در مدت ده سال، پانصد جلد در…

ادامه مطلب

اگر جستارهاي روانكاوي – سخنان طلایی بزرگان

اگر جستارهاي روانكاوي هيچ چيز هم به ما نياموخته باشد، دست كم اين را به ما آموخته است كه سركوب كردن اميال خويشتن، روش خوبي…

ادامه مطلب

اگر چيزي را مي داني – سخنان طلایی بزرگان

اگر چيزي را مي داني، بايد بداني كه آن را مي داني و اگر چيزي را نمي داني، بايد بداني كه آن را نمي داني؛…

ادامه مطلب

اگر خنده را فلج كني – سخنان طلایی بزرگان

اگر خنده را فلج كني، گريه را نيز فلج كرده اي. تنها كسي كه مي تواند خوب بخندد مي تواند خوب گريه بگريد و اگر…

ادامه مطلب

اگر خوبيهاي دشمنان خود – سخنان طلایی بزرگان

اگر خوبيهاي دشمنان خود را بر زبان برانيم، بهتر از آن است كه عيبهاي دوستان را بگوييم. (لرد آويبوري)

ادامه مطلب

اگر داراي همه چيز شويم – سخنان طلایی بزرگان

اگر داراي همه چيز شويم، ولي دستمان از خير تهي باشد، مانند آن است كه هيچ نداشته باشيم. (افلاطون)

ادامه مطلب

اگر در بند زندگي روزمره – سخنان طلایی بزرگان

اگر در بند زندگي روزمره تان شويد، نمي توانيد گامي به سوي بهروزي برداريد. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

اگر در مورد چيزي كه – سخنان طلایی بزرگان

اگر در مورد چيزي كه بيشترين شادي را به شما مي‌دهد، آگاهي داشته باشيد، نگرش عمده‌اي به هدف خود خواهيد داشت. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

اگر دستِ بگير داشته – سخنان طلایی بزرگان

اگر دستِ بگير داشته باشيد از ديگران جدا مي شويد، اما اگر دست بده داشته باشيد به آنها نزديك مي گرديد. (سنت فرانسيس)

ادامه مطلب

اگر دوستاني نتوانند – سخنان طلایی بزرگان

اگر دوستاني نتوانند گناهان كوچك يكديگر را ببخشند، نخواهد توانست دوستي خود را به جايي برسانند. (لابروير)

ادامه مطلب

ابزارهاي شناخت راستي – سخنان طلایی بزرگان

ابزارهاي شناخت راستي همان قدر ساده است كه سخت مي نمايد. (گاندي)

ادامه مطلب

آثار عصاره ذهن اند و – سخنان طلایی بزرگان

آثار، عصاره ذهن اند و بنابراين همواره ارزشي بيش از سخنان دارند، حتي اگر گوينده ي بزرگترينِ اذهان باشد. (آرتور شوپنهاور)

ادامه مطلب

اجتماع بزرگترين كتاب – سخنان طلایی بزرگان

اجتماع، بزرگترين كتاب است. (نامشخص)

ادامه مطلب

احساس مسئوليت نسبت به – سخنان طلایی بزرگان

احساس مسئوليت نسبت به جامعه، هسته اصلي داد و ستد را تشكيل مي دهد. (كونوسوكي ماتسوشيتا)

ادامه مطلب