آدميان به مراتب به – سخنان طلایی بزرگان

آدميان به مراتب به تصاوير انديشه ي خود بسيار وابسته تر هستند تا به محبوبترين دلدارشان. (نيچه)

ادامه مطلب

اراده مرد باعث خوشبختي – سخنان طلایی بزرگان

اراده مرد، باعث خوشبختي اوست. (نامشخص)

ادامه مطلب

آرامش زن دل انگيزي است – سخنان طلایی بزرگان

آرامش، زن دل انگيزي است كه در نزديكي دانايي خانه دارد. (نامشخص)

ادامه مطلب

ارتش بزرگ هميشه فرمانده – سخنان طلایی بزرگان

ارتش بزرگ هميشه فرمانده ي خود را سرمشق عمل خويش قرار مي دهد. (آندره موروا)

ادامه مطلب

ارزش شور و احساسات بهتر – سخنان طلایی بزرگان

ارزش شور و احساسات بهتر از زهد و ريا است. (نيچه)

ادامه مطلب

ارزشها نيروهايي هستند – سخنان طلایی بزرگان

ارزشها، نيروهايي هستند كه در پيش روي ما قرار دارند و ما را به گرفتن تصميم هايي وا مي دارند كه جهت و هدف نهايي…

ادامه مطلب

آرزوهاي بشر پايان ناپذير – سخنان طلایی بزرگان

آرزوهاي بشر پايان ناپذير است. هرگاه به آرزويي رسيد، آرزوي ديگري دارد. (ايمانوئل كانت)

ادامه مطلب

آرمان بدون عمل گماني – سخنان طلایی بزرگان

آرمان بدون عمل گماني باطل و عمل بدون آرمان كابوس است. (مثل ژاپني)

ادامه مطلب

از افراد نادان بيش از – سخنان طلایی بزرگان

از افراد نادان بيش از افراد متقلب بايد ترسيد . (نامشخص)

ادامه مطلب

از آنچه زندگي به شما مي – سخنان طلایی بزرگان

از آنچه زندگي به شما مي بخشد، لذت ببريد، ولي هميشه آزاد و رها باقي بمانيد. (پيتر مك ويليام)

ادامه مطلب

از اين نكته مشوق تر نمي – سخنان طلایی بزرگان

از اين نكته مشوق تر نمي توان يافت كه بشر داراي قدرت انكار ناپذيري است كه مي تواند با تلاش و كوشش، آزادي زندگي خود…

ادامه مطلب

از بين رفتن و نابود شدن – سخنان طلایی بزرگان

از بين رفتن و نابود شدن، خوشتر از نفرت ورزيدن و هراسيدن است و نابود شدن به مراتب بس خوشتر است از نفرت ورزيدن به…

ادامه مطلب

از جايي كه تا به حال – سخنان طلایی بزرگان

از جايي كه تا به حال چيزي نكاشته اي برداشت نمي كني. (مثل لهستاني)

ادامه مطلب

از خويشاوندان به راحتي – سخنان طلایی بزرگان

از خويشاوندان به راحتي مي توان بريد، اما رشته دوستي را هرگز. (سيسرو)

ادامه مطلب

از ديروز بياموز براي – سخنان طلایی بزرگان

از ديروز بياموز، براي امروز زندگي كن و به فردا اميد داشته باش. (آلبرت انيشتين)

ادامه مطلب

از زندگي خود لذت ببر بي – سخنان طلایی بزرگان

از زندگي خود لذت ببر، بي آنكه آن را با زندگي ديگران مقايسه كني. (نامشخص)

ادامه مطلب

از شما بابت آنچه داريد – سخنان طلایی بزرگان

از شما بابت آنچه داريد، سپاسگزاري مي‌شود، نه بابت تمركز و شكايت درباره‌ي آنچه نداريد. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

از كودكي بيرون مي آييم – سخنان طلایی بزرگان

از كودكي بيرون مي آييم، بي آنكه بدانيم جواني چيست، ازدواج مي كنيم، بي آنكه بدانيم متاهل بودن چيست، و حتي زماني كه قدم به…

ادامه مطلب

آب قطره قطره مي چكد و با – سخنان طلایی بزرگان

آب قطره قطره مي چكد و با پايداري و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ مي كند؛ موش با پشتكار و استقامت موفق به پاره كردن…

ادامه مطلب

با دقت در بيان راستي و – سخنان طلایی بزرگان

با دقت در بيان راستي و درستي، مي توان به گمان دست يافت. (كريستين بوبن)

ادامه مطلب

با زور برخي زمانها – سخنان طلایی بزرگان

با زور، برخي زمانها مي‌شود به هدف رسيد، ولي با مهرباني، هميشه. (نامشخص)

ادامه مطلب

با عزم راسخ كار كنيد – سخنان طلایی بزرگان

با عزم راسخ كار كنيد، اسير دست سرنوشت نشويد. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

با كمي عقل اندكي گذشت و – سخنان طلایی بزرگان

با كمي عقل، اندكي گذشت و مقداري اخلاق خوب خوشبخت ترين فرد دنيا خواهيد بود. (ويليام سامرست موام)

ادامه مطلب

با لحظه ي اكنون همراه – سخنان طلایی بزرگان

با لحظه ي اكنون همراه باشيد و به آنچه تجربه مي كنيد، توجه داشته باشيد. (شري كارتر اسكات)

ادامه مطلب

با مست هم خوراک مشو – سخنان طلایی بزرگان

با مست هم خوراک مشو (کورش کبير)

ادامه مطلب

با همسر خود نيز مثل يك – سخنان طلایی بزرگان

با همسر خود نيز مثل يك كتاب رفتار كنيد؛ فصل هاي خسته كننده [آن] را هرگز نخوانيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

بارالها! نگريستن به – سخنان طلایی بزرگان

بارالها! نگريستن به رخسار تو شوق ديدارت را از تو درخواست مي كنم . (نامشخص)

ادامه مطلب

بازي زندگي يكي است اما – سخنان طلایی بزرگان

بازي زندگي يكي است، اما هر بار بازيگران جديدي آن را بازي مي كنند. (نامشخص)

ادامه مطلب

بالاترين خوشي ها در شور – سخنان طلایی بزرگان

بالاترين خوشي ها در شور و شوقي است كه انسان را به ماجراجويي ها و پيروزيهاي بزرگ و فعاليتهاي نوآورانه وادار مي كند. (آنتوان دوسنت…

ادامه مطلب

باور داشته باشيم كه يك – سخنان طلایی بزرگان

باور داشته باشيم كه يك روز و تنها يك روز، دوستمان خواهند داشت و آن، پرواز مشخص قلب در روشنايي است. (كريستين بوبن)

ادامه مطلب

بايد از دگم گرايي ها در – سخنان طلایی بزرگان

بايد از دگم گرايي ها در انديشه ي فلسفي دوري كرد. (نيچه)

ادامه مطلب

بايد براي آباداني جهان – سخنان طلایی بزرگان

بايد براي [آباداني] جهان كوشيد و آن را به درستي نگاهباني كرد و به سوي روشنايي برد. (گاهان)

ادامه مطلب

بايد پيوسته به پروردگار – سخنان طلایی بزرگان

بايد پيوسته به پروردگار بي همتا رو آوريم، در هر كاري او را بينا دانسته و باور كنيم كه روزي دهِ مختار، اوست. (بزرگمهر)

ادامه مطلب

بايد دانست كه آگاهي و – سخنان طلایی بزرگان

بايد دانست كه آگاهي و پذيرفتن “مرگ” است كه به زندگي انسان، هيجاني را كه بدان نياز دارد، مي‌دهد. (استيو چندلر)

ادامه مطلب

بايد كار خود را بر مبناي – سخنان طلایی بزرگان

بايد كار خود را بر مبناي خوب انديشيدن متكي سازيم. (بلز پاسكال)

ادامه مطلب

بايد ياد بگيريد كه با – سخنان طلایی بزرگان

بايد ياد بگيريد كه با يأس مبارزه كنيد؛ يأس، رؤياها و آرزوها را نابود مي كند. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

بخت و اقبال اصطلاحي است – سخنان طلایی بزرگان

بخت و اقبال اصطلاحي است كه ضعفا به كار مي برند و عذر و بهانه اي براي ارتكاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و…

ادامه مطلب

بخشش و گذشت همچون – سخنان طلایی بزرگان

بخشش و گذشت همچون مديريت، نويسندگي، نقاشي و رانندگي، يك هنر به شمار مي‌رود. (پرمودا باترا)

ادامه مطلب

بدان همواره آنکه براي – سخنان طلایی بزرگان

بدان، همواره آنکه براي رسيدن به تو از همه چيزش مي گذرد، روزي تنهايت خواهد گذاشت؛ اين هنجار دردناک زندگي است. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

بدبختي تنها به اين دليل – سخنان طلایی بزرگان

بدبختي، تنها به اين دليل مي آيد كه خودتان چشم براه آن بوده ايد. (فلورانس اسكاول شين)

ادامه مطلب

بدترين افراد دنيا كساني – سخنان طلایی بزرگان

بدترين افراد دنيا كساني هستند كه مي دانند وظايفشان چيست، ولي آنها را انجام نمي دهند. (نامشخص)

ادامه مطلب

بدترين و خطرناك ترين – سخنان طلایی بزرگان

بدترين و خطرناك ترين كلمات اينست : همه اينگونه اند. (لئو نيكولايويچ تولستوي)

ادامه مطلب

بدون آنكه بگذاريد – سخنان طلایی بزرگان

بدون آنكه بگذاريد يادبودهاي دردناك گذشته بر شما چيره گردند، به آرامي در ذهن، مرورشان كنيد و از آن تجربه‌ها، درس بياموزيد. (وين داير)

ادامه مطلب

بدون داشتن يك آرزو هيچ – سخنان طلایی بزرگان

بدون داشتن يك آرزو، هيچ تغييري به وجود نمي آيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

بدي اشخاص احمق برابر با – سخنان طلایی بزرگان

بدي اشخاص احمق، برابر با نيكي اشخاص عاقل است. (مثل يوناني)

ادامه مطلب

بر خود خرده مگيريد كه – سخنان طلایی بزرگان

بر خود، خرده مگيريد كه روزگارتان را دشوار خواهد كرد. (ريچارد تمپلر)

ادامه مطلب

برادران آيا من سنگدلم؟ – سخنان طلایی بزرگان

برادران آيا من سنگدلم؟ باري من مي گويم هرچه را كه افتادني است مي بايد بيشتر زور داد! هر چه امروزين است مي افتد و…

ادامه مطلب

براي آدمي دشمن دانا از – سخنان طلایی بزرگان

براي آدمي دشمن دانا از دوست نادان بهتر است. (بزرگمهر)

ادامه مطلب

براي انديشيدن مي بايست – سخنان طلایی بزرگان

براي انديشيدن، مي بايست به همه چيز دست يافت. (كريستين بوبن)

ادامه مطلب

براي آنكه روانت را – سخنان طلایی بزرگان

براي آنكه روانت را بپروري، ابتدا با خود يكي شو. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب