براي درك خرد خرد لازم – سخنان طلایی بزرگان

براي درك خرد، خرد لازم است؛ براي فرد ناشنوا موسيقي هيچ چَمي ندارد. (نامشخص)

ادامه مطلب

براي ربودن دلهاي آدميان – سخنان طلایی بزرگان

براي ربودن دلهاي آدميان بايد بر هم پيشي بگيريم و اين زيباترين مسابقه زندگي است. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

براي رشد روحي نبايد – سخنان طلایی بزرگان

براي رشد روحي، نبايد بگذاريد كنش هايي كه آزارتان مي دهد، ادامه يابد. (نامشخص)

ادامه مطلب

براي شاد بودن تنها به – سخنان طلایی بزرگان

براي شاد بودن، تنها به بدني سالم و حافظه اي ضعيف نياز داريد. (آلبرت شوايتزر)

ادامه مطلب

براي قضاوت در مورد – سخنان طلایی بزرگان

براي قضاوت در مورد موفقيت خودت، ببين چه چيزي به دست آورده اي و در قبال آن چه چيزي از دست داده اي. (دالاي لاما)

ادامه مطلب

براي كسي كه آهسته و – سخنان طلایی بزرگان

براي كسي كه آهسته و پيوسته راه مي رود، هيچ راهي دور نيست. (لابروير)

ادامه مطلب

براي گذاشتن فرزندتان در – سخنان طلایی بزرگان

براي گذاشتن فرزندتان در مسيري كه بايد سپري كند، خودتان بايد گاهي در آن مسير گام برداريد. (جاش بيلينگز)

ادامه مطلب

براي من بزرگترين مسئله – سخنان طلایی بزرگان

براي من بزرگترين مسئله دو جانبه در زندگي اين است كه عاشق كسي باشم كه عاشقانه دوستم دارد. (نامشخص)

ادامه مطلب

براي هر دقيقه اي كه – سخنان طلایی بزرگان

براي هر دقيقه اي كه چشمانمان را مي بنديم، شصت ثانيه روشنايي را از دست مي دهيم. (گابريل گارسيا ماركز)

ادامه مطلب

براي يك ثروتمند چقدر سخت – سخنان طلایی بزرگان

براي يك ثروتمند چقدر سخت است به ملكوت خدا داخل شود. (نامشخص)

ادامه مطلب

برجسته ترين و تعجب – سخنان طلایی بزرگان

برجسته ترين و تعجب انگيزترين خصوصيت بشري نيرويي است كه مي تواند با استفاده از آن منفي را تبديل به مثبت كند. (نامشخص)

ادامه مطلب

برخي از ديدگاهها ما را – سخنان طلایی بزرگان

برخي از ديدگاهها، ما را جوان مي‌بينند و جوان نگاه مي‌دارند. چنين ديدگاههايي، عشق‌هاي جهاني و زيبايي‌هاي جاودانه‌اند. (رالف والدو امرسون)

ادامه مطلب

انديشه هاي خود را شكل – سخنان طلایی بزرگان

انديشه هاي خود را شكل دهيد، وگرنه ديگران، انديشه هاي شما را شكل مي دهند. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

انديشه همچون خاك گودي – سخنان طلایی بزرگان

انديشه همچون خاك گودي است كه تا در آن، ديدگاهها و باورهاي تازه نكاريم، به بار نمي نشيند. (نامشخص)

ادامه مطلب

انديشيدن به سرانجام هر – سخنان طلایی بزرگان

انديشيدن به سرانجام هر كار باعث رستگاري است. (سقراط)

ادامه مطلب

انسان از بدو تولد تا مرگ – سخنان طلایی بزرگان

انسان از بدو تولد تا مرگ به مثابه ي برده ي بيروني خويشتن خويش، كه حيوانات نيز چنين اند، زندگي مي كند. او در طول…

ادامه مطلب

انسان آنقدر كه از فكر – سخنان طلایی بزرگان

انسان آنقدر كه از فكر رويدادهاي آينده غمگين مي شود، از خود آن رويدادها ناراحت نمي شود و بدبختانه فكر اينكه فردا چه حوادثي روي…

ادامه مطلب

انسان بايد بهتر و شريرتر – سخنان طلایی بزرگان

انسان بايد بهتر و شريرتر شود، من چنين مي آموزانم! شريرانه ترين چيز براي بهترين چيز در ابر انسان نياز است. (نيچه)

ادامه مطلب

انسان براي پيروزي آفريده – سخنان طلایی بزرگان

انسان براي پيروزي آفريده شده است؛ او را مي توان نابود كرد، اما نمي توان شكست داد. (ارنست همينگوي)

ادامه مطلب

انسان به مقداري جنون هم – سخنان طلایی بزرگان

انسان به مقداري جنون هم نياز دارد، وگرنه هرگز به پاره كردن بندهايش براي كسب آزادي خطر نمي كند. (نيكوس كازانتزاكيس)

ادامه مطلب

انسان ترسو به قدرت متكي – سخنان طلایی بزرگان

انسان ترسو به قدرت متكي بر تعداد مسرور مي شود و انسان شجاع با قدرت متكي بر خود (راستينش) برانگيخته مي شود. (گاندي)

ادامه مطلب

انسان حيواني بيمار است – سخنان طلایی بزرگان

انسان، حيواني بيمار است. (ژان ژاك روسو)

ادامه مطلب

انسان در دنيا تنها است و – سخنان طلایی بزرگان

انسان در دنيا تنها است و در ميان همنوعان خود، تنها است و چشم داشتِ هيچ گونه آسايش و دلداري از هيچ جا ندارد. (جان…

ادامه مطلب

انسان راستگو خوش سيماتر – سخنان طلایی بزرگان

انسان راستگو، خوش سيماتر است، سرنوشت، او را چنين نقش كرده و خورشيد شامگاهي تا حد خداوندي، سزاوار ستايش. (ويكتور هوگو)

ادامه مطلب

انسان صادق كسي است كه – سخنان طلایی بزرگان

انسان صادق كسي است كه حامي دوران ناداني خود نباشد. (نادر ابراهيمي)

ادامه مطلب

انسان موجود عجيبي است! – سخنان طلایی بزرگان

انسان موجود عجيبي است! اگر به او بگوييد در آسمان خدا يكصد ميليارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد، بي چون و…

ادامه مطلب

انسان نمي تواند به – سخنان طلایی بزرگان

انسان نمي تواند به تنهايي و براي خود زندگي كند؛ اين مرگ است نه زندگي. (لئو نيكولايويچ تولستوي)

ادامه مطلب

انسان هاي آزاده دل – سخنان طلایی بزرگان

انسان هاي آزاده، دل شكسته و پر غرور، خود را از تيررس نگاه ديگران پنهان مي كنند. (نيچه)

ادامه مطلب

انسان هرگز حتي به مرگ هم – سخنان طلایی بزرگان

انسان هرگز حتي به مرگ هم تسليم نمي شود، مگر زماني كه اراده اش ضعيف باشد. (نامشخص)

ادامه مطلب

انسان والا هميشه به – سخنان طلایی بزرگان

انسان والا هميشه به شرافت مي انديشد؛ انسان عادي، به آسايش خود. (كنفوسيوس)

ادامه مطلب

انسانها تنها ياد مي – سخنان طلایی بزرگان

انسانها تنها ياد مي گيرند كه از اجداد درگذشته ي خود سودي ببرند. (فرناندو پسوا)

ادامه مطلب

انسان‌هاي خوشبخت و – سخنان طلایی بزرگان

انسان‌هاي خوشبخت و شادمان، قوانين ساده‌اي دارند. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

انساني كه عزم به تنها – سخنان طلایی بزرگان

انساني كه عزم به تنها زيستن نموده است، بايد از خانه و كاشانه خويش به همان نسبت دوري جويد كه از جامعه. من به هنگام…

ادامه مطلب

آن‌كس كه آرزومند و – سخنان طلایی بزرگان

آن‌كس كه آرزومند و انديشمند بود، به خوشي بسيار رسد. (بودا)

ادامه مطلب

آنكه بداند و عمل كند و – سخنان طلایی بزرگان

آنكه بداند و عمل كند و بياموزد، در ملكوت اعظم بس بزرگ به شمار آيد . (عيسي عليه السلام)

ادامه مطلب

آنگاه كه از دنياي – سخنان طلایی بزرگان

آنگاه كه از دنياي محسوسات درگذري و از زندان تعلقات و بيزاري‌ها جان به در بري، صلح و يك‌رنگي فرا خواهد رسيد، رنج‌ها پايان مي‌يابند…

ادامه مطلب

آنگاه كه سنداني آهن – سخنان طلایی بزرگان

آنگاه كه سنداني [ =آهن ضخيم ]، پا برجا باش، روزي كه چكش گشتي محكم تر بكوب. (نامشخص)

ادامه مطلب

آنها كه فكر مي كنند – سخنان طلایی بزرگان

آنها كه فكر مي كنند توانا هستند، به درستي توانمندند. (نامشخص)

ادامه مطلب

اهل بازار بر اين باور – سخنان طلایی بزرگان

اهل بازار بر اين باور اشتباهند كه فرهنگ را هم مي توان با زمان بندي دگرگون ساخت! (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

او هيچ چيز نمي داند اما – سخنان طلایی بزرگان

او هيچ چيز نمي داند، اما تصور مي كند و تظاهر مي كند كه همه چيز را مي داند، اين تعريف كوتاه و يك نماينده…

ادامه مطلب

اولين قدم براي شاد كردن – سخنان طلایی بزرگان

اولين قدم براي شاد كردن همسرتان و به سعادت رساندن وي، پذيرفتن او است. (نامشخص)

ادامه مطلب

اي بسا كس بلندي انسان – سخنان طلایی بزرگان

اي بسا كس، بلندي انسان را نتواند ديد و اينكه پستي او را فرا چشم مي بيند، فضيلت مي شمرد. بدين سان، شور چشمي خود…

ادامه مطلب

اي سالك يكي يكي قدم به – سخنان طلایی بزرگان

اي سالك، يكي يكي، قدم به قدم؛ راهي نيست، راه با پيمودن پديد مي آيد، با پيمودن است كه راه را مي سازي و اگر…

ادامه مطلب

اي مزدا! منم كه ترا – سخنان طلایی بزرگان

اي مزدا! منم كه ترا مي‌پرستم و از تو خواستارم: ناباوري و «تَرمَنشي» از ميان برخيزد و خويشاوندان از خيره‌سري، همكاران از فريب نزديكان و…

ادامه مطلب

آيا زندگي آنقدر عزيز و – سخنان طلایی بزرگان

آيا زندگي آنقدر عزيز و صلح آنقدر شيرين است كه به بهاي زنجير و اسارت خريداري شود؟ (پاتريك هنري)

ادامه مطلب

ايجاد يك كسب و كار بزرگ – سخنان طلایی بزرگان

ايجاد يك كسب و كار بزرگ، جز از راه درست و اصولي به ندرت امكان پذير است. (اندرو كارنگي)

ادامه مطلب

ايمان به حقيقت را هدف و – سخنان طلایی بزرگان

ايمان به حقيقت را هدف و مقصد اساسي زندگي خود قرار دادن و تكاليف را از روي وجدان به جا آوردن، طبع مرد را بلندتر…

ادامه مطلب

اين انديشنده نياز به كسي – سخنان طلایی بزرگان

اين انديشنده نياز به كسي ندارد كه رد و انكارش كند؛ وجود خودش براي اين كار كفايت مي كند. (نيچه)

ادامه مطلب

اين تضادها هستند كه ما – سخنان طلایی بزرگان

اين تضادها هستند كه ما را به كاميابي مي رسانند. (گوته)

ادامه مطلب

اين را هم امتحان مي – سخنان طلایی بزرگان

اين را هم امتحان مي كنيم، حتي اگر به نتيجه نرسيم. (كوينسي جونز)

ادامه مطلب