آنكه تخم بدي را مي – سخنان طلایی بزرگان

آنكه تخم بدي را مي فشاند، بي شك همه محصولش را درو خواهد كرد. (دموستن)

ادامه مطلب

آنگاه كه آدمي نامشخص – سخنان طلایی بزرگان

آنگاه كه آدمي (نامشخص)

ادامه مطلب

آنگونه باش كه مي خواهي – سخنان طلایی بزرگان

آنگونه باش كه مي خواهي به نظر برسي. (سقراط)

ادامه مطلب

آنهايي كه از شكست و ربرو – سخنان طلایی بزرگان

آنهايي كه از شكست و ربرو شدن با تنش‌ها مي‌هراسند، هرگز مزه‌ي كاميابي را نخواهند چشيد. (كيم وو چونگ)

ادامه مطلب

اهل ريا و دورويي هرگز – سخنان طلایی بزرگان

اهل ريا و دورويي، هرگز از دانش راستين برخوردار نمي‌توانند شد. (افلاطون)

ادامه مطلب

آوازه همه ي هوش و حواس – سخنان طلایی بزرگان

آوازه، همه ي هوش و حواس ات را گرفته؟ پس اين آموزه را در گوش گير: هر از گاهي به دلخواه از ستايش روي بگردان….

ادامه مطلب

اولين مرحله انجام كار – سخنان طلایی بزرگان

اولين مرحله انجام كار، تمايل به انجام آن است. (ناپلئون هيل)

ادامه مطلب

اي بشر گرچه خلق شده اي – سخنان طلایی بزرگان

اي بشر گرچه خلق شده اي، برخيز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتي. (توماس كارلايل)

ادامه مطلب

اي فتنه و فساد تو چه – سخنان طلایی بزرگان

اي فتنه و فساد، تو چه زود در انديشه مردان نااميد رخنه مي كني. (ويليام شكسپير)

ادامه مطلب

اي وجدان تو عامل بزرگي – سخنان طلایی بزرگان

اي وجدان، تو عامل بزرگي وجود انسان و اخلاقي بودن كارهاي او هستي و بدون تو چيزي در وجود خود احساس نمي كنم كه مرا…

ادامه مطلب

آيا ما پيروزي را بزرگ – سخنان طلایی بزرگان

آيا ما پيروزي را بزرگ انگاشتيم؟ آري چنين نيز هست – اما اكنون چنين مي بينيم كه شكست هم، اگر از آن گريزي نباشد، بزرگ…

ادامه مطلب

ايده ها سرمايه اي هستند – سخنان طلایی بزرگان

ايده ها سرمايه اي هستند كه فقط وقتي به دست افراد با استعداد و نابغه مي افتند، ثمربخش مي شوند. (اونوره دو بالزاك)

ادامه مطلب

ايمان تنها زاده‌ي عشق و – سخنان طلایی بزرگان

ايمان، تنها زاده‌ي عشق و شور زندگي است. (باربارا دي آنجليس)

ادامه مطلب

اين انديشه كه در جايي – سخنان طلایی بزرگان

اين انديشه كه در جايي هنري خالص و به كلي جدا از زندگي يا دنيايي وجود داشته باشد كه تشنگي ذاتي چشم را برآورد، بدون…

ادامه مطلب

اين جا اكنون و در اين – سخنان طلایی بزرگان

اين جا، اكنون و در اين زمان زندگي كنيد. (ريچارد تمپلر)

ادامه مطلب

اين شما هستيد كه سرپرستي – سخنان طلایی بزرگان

اين شما هستيد كه سرپرستي گزينش و مديريت انديشه هاي خود را بر عهده داريد، تا آنها بتوانند جلوه هاي برآمده از آرزوهاي زندگي تان…

ادامه مطلب

اين كه ديگران انديشه ات – سخنان طلایی بزرگان

اين كه ديگران انديشه ات را مي پسندند به اين معني نيست كه بدنت را هم از آن خود كنند. (ريچارد براتيگان)

ادامه مطلب

اين همان كاري است كه – سخنان طلایی بزرگان

اين همان كاري است كه ميليونها نفر از مردم در حال انجام آن هستند: همچون يك دستگاه، همچون يك كامپيوتر عمل مي كنند؛ كليشه هايي…

ادامه مطلب

آينده پنج سال ديگر شما – سخنان طلایی بزرگان

آينده پنج سال ديگر شما تابع خواندني ها و همنشيني هاي شما است. (نامشخص)

ادامه مطلب

اينكه براي انجام خوبي يا – سخنان طلایی بزرگان

اينكه براي انجام خوبي يا بدي، فداكاريهايي انجام مي دهيم ارزش نهايي اعمال ما را تغيير نخواهد داد. (نيچه)

ادامه مطلب

اينكه شخصي بخواهد هرچه – سخنان طلایی بزرگان

اينكه شخصي بخواهد هرچه را مي خواند حفظ كند مثل اين است كه سعي كند هر آنچه را كه مي خورد در معده نگاه دارد….

ادامه مطلب

با آرامش به سوي اهداف و – سخنان طلایی بزرگان

با آرامش به سوي اهداف و آرزوهاي خود به پيش برويد. باور كنيد كه آنها نه تنها دست يافتني‌اند، بلكه پيشاپيش در راه برآورده شدن…

ادامه مطلب

با به زبان آوردن صلح – سخنان طلایی بزرگان

با به زبان آوردن صلح، دنيا آرام نمي شود. (ناپلئون بناپارت)

ادامه مطلب

با تمام وجود نسبت به كسي – سخنان طلایی بزرگان

با تمام وجود نسبت به كسي كه سزاوار و شايسته ي عشق شما به نظر مي رسد سوگند وفاداري ياد كنيد. (آندره موروا)

ادامه مطلب

با خواندن مي توانيم پيش – سخنان طلایی بزرگان

با خواندن مي توانيم پيش آگاهي هاي خوب كسب كنيم و بياموزيم كه خوب را از بد و فضيلت را از شرارت تميز دهيم. (فلوريو)

ادامه مطلب

اگر رشد مي خواهيد – سخنان طلایی بزرگان

اگر رشد مي خواهيد، پيروان را رهبري كنيد. اما اگر مي خواهيد كسب و كارتان چند برابر شود، رهبران را رهبري كنيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر زمانِ خود را به گونه – سخنان طلایی بزرگان

اگر زمانِ خود را به گونه ي درست به كار گيريم، هميشه زمان كافي خواهيم داشت. (گوته)

ادامه مطلب

اگر زندگي خود را به گونه – سخنان طلایی بزرگان

اگر زندگي خود را به گونه اي بنا كنيم كه خوشبختي ما وابسته به اموري بيرون از دسترس ما باشد، در آن صورت، احساس رنج…

ادامه مطلب

اگر شادي تو در گرو چيزي – سخنان طلایی بزرگان

اگر شادي تو در گرو چيزي است كه ديگري دارد، حدس مي زنم كه تو نيز يك مشكل داري. (ريچارد باخ)

ادامه مطلب

اگر شما احساس مي‌كنيد كه – سخنان طلایی بزرگان

اگر شما احساس مي‌كنيد كه پندارهاي نوآور و آفريننده‌اي داريد، شكي نداشته باشيد كه هنرمند و آفريننده نيز هستيد. (استيو چندلر)

ادامه مطلب

اگر شيفته كارت نباشي – سخنان طلایی بزرگان

اگر شيفته كارت نباشي، روانت بيمار مي شود و در نهايت پيكرت از پاي در خواهد آمد. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

اگر عدم خشونت قانون – سخنان طلایی بزرگان

اگر عدم خشونت، قانون هستي ماست، پس آينده از آن زنان است. (گاندي)

ادامه مطلب

اگر فيلمي موفقيت آميز – سخنان طلایی بزرگان

اگر فيلمي موفقيت آميز باشد مي گويند كاسبي است؛ اگر ناموفق باشد، هنر خوانده مي شود. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر كار ديروز به نظرتان – سخنان طلایی بزرگان

اگر كار ديروز به نظرتان بزرگ مي رسد، امروز كار مهمي انجام نداده ايد. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

اگر كس در بند ترديد – سخنان طلایی بزرگان

اگر كس در بند ترديد، سرشار از آرزوهاي شديد و تنها آرزومند خوشي باشد، تشنگي وي فزوني گيرد و به راستي بندهاي خويش گرانتر كند….

ادامه مطلب

اگر كسي ديگران را – سخنان طلایی بزرگان

اگر كسي ديگران را بياموزد تا چون او گردند، چون اختيار خود را دست گيرد، اختيار ديگران را دست تواند گرفت، چه اختيار خود را…

ادامه مطلب

اگر كشتي شما بازنگشت – سخنان طلایی بزرگان

اگر كشتي شما بازنگشت، آنقدر شنا كنيد تا به آن برسيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر گفتار من به دور از – سخنان طلایی بزرگان

اگر گفتار من به دور از عشق باشد، ولو اينكه به زبان فرشتگان سخن بگويم، پژواكم فقط يك ناقوس و يا سِنج پر آوازه خواهد…

ادامه مطلب

اگر ما شايستگي دوست – سخنان طلایی بزرگان

اگر ما شايستگي دوست داشتن را نداريم، شايد به اين دليل است كه خواهانيم تا دوستمان بدارند؛ يعني چشم داشت چيزي (عشق) را از ديگري…

ادامه مطلب

اگر مردم را به حال – سخنان طلایی بزرگان

اگر مردم را به حال خودشان گذاشتي، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر من بخشي از افسانه ي – سخنان طلایی بزرگان

اگر من بخشي از افسانه ي تو باشم تو روزي باز خواهي گشت. (پائولو كوئيلو)

ادامه مطلب

اگر مي خواهي خوشبخت – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهي خوشبخت باشي، جز آنچه برايت مهياست آرزو مكن. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر مي خواهيد به راستي – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيد به راستي زندگي كنيد، ابتدا مردن را بياموزيد! (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر مي خواهيد فردي را با – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيد فردي را با راي و نظر خود همراه كنيد، بگذاريد در كمال آزادي حرفش را بزند. (ديل كارنگي)

ادامه مطلب

اگر مي‌خواهم فردا را با – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي‌خواهم فردا را با انديشه‌هايي به دور از تنش بگذرانم، بايد امروز، انديشه‌هاي تنش‌زا را از ذهن خود دور كنم. (پرمودا باترا)

ادامه مطلب

اگر مي‌خواهيم رويايي را – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي‌خواهيم رويايي را برآورده سازيم ، نخست بايد رويايي داشته باشيم. (دنيس ويتلي)

ادامه مطلب

اگر نخواهم با كسي باشم – سخنان طلایی بزرگان

اگر نخواهم با كسي باشم، مدتي با او همنشيني نمي‌كنم. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر نمي تواني بايدت – سخنان طلایی بزرگان

اگر نمي تواني، بايدت شايد، اگر بايدت شايد، پس مي تواني. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

اگر هدف زندگي روشن باشد – سخنان طلایی بزرگان

اگر هدف زندگي روشن باشد، دهها راه بن بست نيز نمي تواند ما را از پيش رفتن به سوي آن باز دارد. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

اگر هر يك از ما كارهايي – سخنان طلایی بزرگان

اگر هر يك از ما، كارهايي را كه شايستگي انجام آن را داريم، انجام مي داديم، به راستي شگفت زده مي شديم. (توماس اديسون)

ادامه مطلب