هميشه بخشي از درآمد خود – سخنان طلایی بزرگان

هميشه بخشي از درآمد خود را براي كمك به نيازمندان كنار بگذاريد. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

همواره هر چه خواهي بكن – سخنان طلایی بزرگان

همواره هر چه خواهي بكن؛ اما نخست از آنان باش كه توانِ خواستن دارند. (نيچه)

ادامه مطلب

همواره به ياد داشته – سخنان طلایی بزرگان

همواره به ياد داشته باشيد كه شما همان مي‌شويد كه مي‌پنداريد بايد بشويد. بنابراين، انديشه‌هايي كه بذر شك و دودلي را در كشتزار ذهن‌تان مي‌كارند،…

ادامه مطلب

همه‌ي ما توان آن را – سخنان طلایی بزرگان

همه‌ي ما توان آن را داريم كه سرنوشت خود را دگرگون سازيم. (كيم وو چونگ)

ادامه مطلب

همه‌ي انسانهاي كامروا – سخنان طلایی بزرگان

همه‌ي انسانهاي كامروا، تعصب كار دارند. (نامشخص)

ادامه مطلب

همه ي ما در تكميل – سخنان طلایی بزرگان

همه ي ما در تكميل آرزوهايمان شكست مي خوريم، اما شكست مان در برابر ناممكن ها باشكوه و ارزشمند است. (ويليام فالكنر)

ادامه مطلب

همه ي چيزها تجلي يك چيز – سخنان طلایی بزرگان

همه ي چيزها تجلي يك چيز واحد است. (پائولو كوئيلو)

ادامه مطلب

همه ي آرزوها دم مرگ – سخنان طلایی بزرگان

همه ي آرزوها، دم مرگ زنده مي‌شوند. (مثل ايتاليايي)

ادامه مطلب

همه كس قوم و خويش آدم – سخنان طلایی بزرگان

همه كس، قوم و خويش آدم ثروتمند است. (مثل يوناني)

ادامه مطلب

همه چيز در كيهان در حال – سخنان طلایی بزرگان

همه چيز در كيهان در حال دگرگوني است. (پائولو كوئيلو)

ادامه مطلب

همه چيز بشريت است و – سخنان طلایی بزرگان

همه چيز بشريت است و بشريت همواره يكسان، تغييرپذير اما اصلاح ناپذير، در حال نوسان، اما ناتوان از پيشرفت. (فرناندو پسوا)

ادامه مطلب

همه آنچه در خلقت است در – سخنان طلایی بزرگان

همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه درون شماست، در خلقت است. (جبران خليل جبران)

ادامه مطلب

همچون بيد خم شو و چون – سخنان طلایی بزرگان

همچون بيد خم شو و چون بلوط مقاومت كن. (نامشخص)

ادامه مطلب

همانا هركس خود را در – سخنان طلایی بزرگان

همانا هركس خود را در آنجايي بيش از همه آزاد مي انگارد كه بيش از همه احساس زيستن مي كند. به تعبير ديگر، گاهي در…

ادامه مطلب

هماره خواندن هرگز – سخنان طلایی بزرگان

هماره خواندن، هرگز خوانده نشدن! (الكساندر پوپ)

ادامه مطلب

هشياري چيزي جز آگاهي – سخنان طلایی بزرگان

هشياري، چيزي جز آگاهي نيست؛ مجموعه ي چيزهايي است كه به آن توجه مي كنيم. (ديپاك چوپرا)

ادامه مطلب

هرگز هيچ كس حتي شاعران – سخنان طلایی بزرگان

هرگز هيچ كس حتي شاعران، گنجايش دل را اندازه نگرفته اند. (نامشخص)

ادامه مطلب

يگانه علت وجودي رمان كشف – سخنان طلایی بزرگان

يگانه علت وجودي رمان كشف آن چيزي است كه فقط رمان كشف تواند كرد. (نامشخص)

ادامه مطلب

يكي از نيرومندترين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از نيرومندترين موتورهاي كاميابي، آرزومندي است. (رالف والدو امرسون)

ادامه مطلب

يكي از سبب‌هاي كليدي در – سخنان طلایی بزرگان

يكي از سبب‌هاي كليدي در روابط شخصي خوب، ‌باور دوسويه است كه در درازمدت به وجود مي‌آيد و فقط با شكيبايي زياد به دست مي‌آيد….

ادامه مطلب

يكي از خردمندانه‌ترين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از خردمندانه‌ترين، مطمئن‌ترين [=آرامنده‌ترين] و سخاوتمندانه‌ترين لذت‌هاي زندگي، شادمان شدن بابت كاميابي ديگران است. (نامشخص)

ادامه مطلب

يكدندگي به خرج دادن در – سخنان طلایی بزرگان

يكدندگي به خرج دادن در برابر چيزي كه برداشتني نيست، رفتاري نابخردانه است. (نامشخص)

ادامه مطلب

يك نقاش بايد آن‌ چيزي را – سخنان طلایی بزرگان

يك نقاش بايد آن‌ چيزي را بيافريند كه تجربه مي‌كند. (پابلو پيكاسو)

ادامه مطلب

يك محصل بايد كتابهاي خوب – سخنان طلایی بزرگان

يك محصل بايد كتابهاي خوب بخواند، اما يك نويسنده بايد كتابهاي بيهوده را هم مطالعه كند. من مزخرف ترين كتابها را مي خوانم و با…

ادامه مطلب

يك فرد هر چقدر هم كه – سخنان طلایی بزرگان

يك فرد هر چقدر هم كه باهوش باشد، مشكل است كه به تنهايي بتواند با تمام استعدادهاي يك گروه كارآمد برابري كند. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

يك شيوه‌ي پرورش افراد – سخنان طلایی بزرگان

يك شيوه‌ي پرورش افراد پخته اين است كه مسئوليتي به دوش آنها بگذاريم، با فرض اينكه مي‌توانند از پس آن برآيند و بگذاريم براي انجام…

ادامه مطلب

يك زندگي كه با قدرشناسي – سخنان طلایی بزرگان

يك زندگي كه با قدرشناسي همراه باشد، آرامش ويژه‌اي دارد؛ گونه‌اي لذت كامل. (نامشخص)

ادامه مطلب

يك روش عالي براي موفقيت – سخنان طلایی بزرگان

يك روش عالي براي موفقيت در كار اين است : افكارتان را روي كاغذ بياوريد. (برايان تريسي)

ادامه مطلب

يك ديوانه سنگي به چاه مي – سخنان طلایی بزرگان

يك ديوانه سنگي به چاه مي اندازد كه صد عاقل نمي توانند [ آن را ] بيرون آورند. (مثل فارسي)

ادامه مطلب

يك دروغ را اگر دروغگو – سخنان طلایی بزرگان

يك دروغ را اگر دروغگو بخواهد به خورد مردم دهد، مستلزم گفتن هزار دروغ ديگر است. (نامشخص)

ادامه مطلب

يك پوست كلفت هديه‌اي – سخنان طلایی بزرگان

يك پوست كلفت، هديه‌اي است از جانب خداوند. (نامشخص)

ادامه مطلب

يك انسان متعالي به – سخنان طلایی بزرگان

يك انسان متعالي به اندازه اي كه بزرگ مي انديشد، بهتر نيز زندگي مي كند. (رالف والدو امرسون)

ادامه مطلب

يك اثر كامل حتا اگر بد – سخنان طلایی بزرگان

يك اثر كامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است، چون در هر صورت يك اثر است، يا سكوت واژه ها، خموشي كل روان، تا…

ادامه مطلب

يادتان باشد كه نيروبخش – سخنان طلایی بزرگان

يادتان باشد كه نيروبخش ترين قانون اين است: با وجود هر پيشامدي، از زندگي خود لذت ببريد. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

يا چنان نماي كه هستي يا – سخنان طلایی بزرگان

يا چنان نماي كه هستي يا چنان باش كه مي نمايي. (نامشخص)

ادامه مطلب

وقتي مي نويسم دردم را – سخنان طلایی بزرگان

وقتي مي نويسم دردم را فراموش مي كنم، مانند كسي كه پيش از بهبود بيماري بتواند بهتر نفس بكشد. (فرناندو پسوا)

ادامه مطلب

وقتي كه حرف پول پيش مي – سخنان طلایی بزرگان

وقتي كه حرف پول پيش مي آيد، همه پيرو يك كيش و آيين مي شوند. (فرانسوا ولتر)

ادامه مطلب

وقتي كسي تقدير را باور – سخنان طلایی بزرگان

وقتي كسي تقدير را باور داشته باشد، طبيعي است كه مي نشيند و مي گويد “هرچه خدا بخواهد همان است.” (جين وبستر)

ادامه مطلب

وقتي شاهد رقص باشم با – سخنان طلایی بزرگان

وقتي شاهد رقص باشم با رقص همراه مي شوم. (فرناندو پسوا)

ادامه مطلب

وقتي چيزي را مي يابي كه – سخنان طلایی بزرگان

وقتي چيزي را مي يابي كه كارايي دارد، مي خواهي هرچه زودتر افراد بيشتري از آن بهره گيرند. (اسپنسر جانسون)

ادامه مطلب

وقتي برنامه داشته باشي – سخنان طلایی بزرگان

وقتي برنامه داشته باشي، بايد مداوم، همچنان كه دانسته ها و تجربه هاي بيشتري جمع آوري مي كني، در آن تجديدنظر كني تا برنامه ات…

ادامه مطلب

وقتي انسان اعتبار خود را – سخنان طلایی بزرگان

وقتي انسان اعتبار خود را هزينه مي كند، نمي تواند رهبر بماند. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

هرگز نمي‌توانيد از شر – سخنان طلایی بزرگان

هرگز نمي‌توانيد از شر دشواري‌ها رهايي يابيد. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

وقتي آدم در خودش به – سخنان طلایی بزرگان

وقتي آدم در خودش به اندازه كافي كمدي و تراژدي دارد ترجيح مي دهد كه از رفتن به تئاتر پرهيز كند. (نيچه)

ادامه مطلب