اگر با شخص مباحثه كنيم و – سخنان طلایی بزرگان

اگر با شخص مباحثه كنيم و تمام قدرت استدلال و بيان خود را به كار اندازيم، چقدر ناراحت و خشمگين خواهيم شد، زماني كه بفهميم طرف [ مقابل ] نمي خواهد بفهمد و ما با اراده او سر و كار داريم؛ اينجاست كه منطق بي فايده است. (آرتور شوپنهاور)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *