آرامش گهواره اي است بر – سخنان طلایی بزرگان

آرامش گهواره اي است بر دامن خاك و سنگ پله هايي به جانب افلاك. (جبران خليل جبران)

ادامه مطلب

ارزش آثار نابغه چنان است – سخنان طلایی بزرگان

ارزش آثار نابغه چنان است كه در ميان همه ي مردان تنها او مي تواند چنين تحفه اي به جهان پيشكش كند. (آرتور شوپنهاور)

ادامه مطلب

ارزش مدرك تحصيلي از يك – سخنان طلایی بزرگان

ارزش مدرك تحصيلي از يك بليط سينما كمتر است. با يك بليط سينما مي توان ساعتي سرگرم شد، اما با مدرك تحصيلي نمي توان وارد…

ادامه مطلب

آرزو دارم روزي اين حقيقت – سخنان طلایی بزرگان

آرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود كه همه انسانها برابرند. (مارتين لوتركينگ)

ادامه مطلب

آرزوهاي هر كس نتيجه ي – سخنان طلایی بزرگان

آرزوهاي هر كس نتيجه ي تجربه هاي زندگي او است. (اريك نيوتن)

ادامه مطلب

آري براي شنا در جهت – سخنان طلایی بزرگان

آري، براي شنا در جهت مخالف جريان رودخانه، قدرت و جرات لازم است، وگرنه هر ماهي مرده اي هم مي تواند در جهت موافق جريان…

ادامه مطلب

از اقدام در مورد چيزي كه – سخنان طلایی بزرگان

از اقدام در مورد چيزي كه وجود ندارد، دوري كنيد. (گاي فينلي)

ادامه مطلب

از آنها كه مي فهمند – سخنان طلایی بزرگان

از آنها كه مي فهمند، تنها عده ي اندكي قادر به شرح مسئله هستند. (نامشخص)

ادامه مطلب

از به زبان آوردن – سخنان طلایی بزرگان

از به زبان آوردن پرسش‌هاي نابخردانه هرگز نترسيد؛ زيرا آسان‌تر از ارتكاب به كارهاي نادرست و نابخردانه است. (پرمودا باترا)

ادامه مطلب

از پيروزي كمتر مي توان – سخنان طلایی بزرگان

از پيروزي، كمتر مي توان آموخت و از شكست، بسيار. (مثل ژاپني)

ادامه مطلب

از چشم من افتاد – سخنان طلایی بزرگان

«از چشم من افتاد». چرا؟ «من همسان او نيستم»؛ آيا انساني تاكنون چنين پاسخ داده است؟ (نيچه)

ادامه مطلب

از دست دادن اميدي پوچ و – سخنان طلایی بزرگان

از دست دادن اميدي پوچ و محال، خود موفقيت و پيشرفتي بزرگ است. (ويليام شكسپير)

ادامه مطلب

از راه منطق است كه ثابت – سخنان طلایی بزرگان

از راه منطق است كه ثابت مي‌كنيم، ولي با شم و شهود است كه كشف مي‌كنيم. (نامشخص)

ادامه مطلب

از سفر زندگي لذت ببريد و – سخنان طلایی بزرگان

از سفر زندگي لذت ببريد و هر روز را با لذت و حق‌شناسي، سپري كنيد؛ از حضور خداوند در زندگي خود، قدرداني كنيد. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

از كارهاي زايد بگريز و – سخنان طلایی بزرگان

از كارهاي زايد بگريز و آنچه ضروري است در آن آويز. (ديدرو)

ادامه مطلب

از لابه‌لاي شديدترين – سخنان طلایی بزرگان

از لابه‌لاي شديدترين تاريكي ها، نور راستي برافروخته مي شود. (ويكتور هوگو)

ادامه مطلب

با ديگران زياد خودماني – سخنان طلایی بزرگان

با ديگران زياد خودماني نشويم تا موجب كدورت نگرديم. (كنفوسيوس)

ادامه مطلب

با سنگهايي که در سر راهت – سخنان طلایی بزرگان

با سنگهايي که در سر راهت مي گذارند نيز مي تواني چيز قشنگي براي خود بسازي. (نامشخص)

ادامه مطلب

با عشق مي‌توانيم به كمك – سخنان طلایی بزرگان

با عشق مي‌توانيم به كمك آن كه دوست مي‌داريم و با برابر هم نهادن باورها و رفتارهايمان، به ديدگاه‌هايي تازه برسيم. (لئوبوسكاليا)

ادامه مطلب

با گشاده‌رويي و لبخند – سخنان طلایی بزرگان

با گشاده‌رويي و لبخند است كه مي‌توانيد همدلي و همدردي ديگران را جلب كنيد. (استيو چندلر)

ادامه مطلب

با مرد نادان راز مگوي – سخنان طلایی بزرگان

با مرد نادان راز مگوي (کورش کبير)

ادامه مطلب

با هر ستايش خوب كه از – سخنان طلایی بزرگان

با هر ستايش خوب [ كه از من مي شود ]، مي توانم دو ماه زندگي كنم. (مارك تواين)

ادامه مطلب

با يك بار نه گفتن از – سخنان طلایی بزرگان

با يك بار “نه” گفتن، از چندين بار افسوس خوردن، رهايي پيدا مي‌كنيد و به دنيال آن، فشارهاي ذهني نخواهيد داشت. (پرمودا باترا)

ادامه مطلب

بارها سبك مي شوند زماني – سخنان طلایی بزرگان

بارها سبك مي شوند، زماني كه با شادي، تاب آورده شوند. (نامشخص)

ادامه مطلب

باغبان فردي هنرمند است – سخنان طلایی بزرگان

باغبان، فردي هنرمند است نه هنرشناس؛ او سازنده ي زيبايي است نه به كار برنده ي آن. (اريك نيوتن)

ادامه مطلب

باهوش بودن هيچ اهميتي – سخنان طلایی بزرگان

باهوش بودن هيچ اهميتي نداره، ارزش واقعي [=راستين] تو قلبِ انسانه! (مارك تواين)

ادامه مطلب

باور ما در مورد آنچه كه – سخنان طلایی بزرگان

باور ما در مورد آنچه كه هستيم و آنچه كه مي توانيم باشيم، به درستي مشخص كننده ي آينده ي ما است. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

بايد آزادي را براي مدتي – سخنان طلایی بزرگان

بايد آزادي را براي مدتي از دست داد، تا بتوان براي هميشه آن را حفظ كرد. (شارل دو مونتسكيو)

ادامه مطلب

بايد به زندگي من بنگريد – سخنان طلایی بزرگان

بايد به زندگي من بنگريد: اينكه چگونه زندگي مي‌كنم، چگونه غذا مي‌خورم، مي‌نشينم، سخن مي‌گويم و به طور كلي، چگونه رفتار مي‌كنم؛ مذهب مرا مجموعه‌ي…

ادامه مطلب

بايد تمرين كنم كه هشتاد – سخنان طلایی بزرگان

بايد تمرين كنم كه هشتاد درصد از حرفهايم را كسر كنم و تا لازم و واجب نباشد، حرف نزنم. (گاندي)

ادامه مطلب

بايد دانست كه جز امروزي – سخنان طلایی بزرگان

بايد دانست كه جز امروزي كه در آن هستيد، هيچ آينده‌اي براي شما وجود ندارد. آينده‌ي شما در آن دوردست‌ها نيست. (استيو چندلر)

ادامه مطلب

بايد گهگاه به كمك هنر از – سخنان طلایی بزرگان

بايد گهگاه به كمك هنر از خود بدر آييم و فاصله بگيريم و از بالا بر خود بگرييم يا بخنديم. (نيچه)

ادامه مطلب

بچه هميشه از محيط خود – سخنان طلایی بزرگان

بچه هميشه از محيط خود، اولويتها، نگرشها و علايق و اصول اعتقادي را مي گيرد. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

بخش قابل توجهي از زمان – سخنان طلایی بزرگان

بخش قابل توجهي از زمان خود را با كساني بگذرانيد كه در زندگي، بيشترين اهميت را براي شما دارند و نگذاريد كه در طول اين…

ادامه مطلب

بخشودن هدف غايي عشق است – سخنان طلایی بزرگان

بخشودن، هدف غايي عشق است. (نامشخص)

ادامه مطلب

بدانيد كه هدف‌هاي شما – سخنان طلایی بزرگان

بدانيد كه هدف‌هاي شما، شكل نهايي منش شماست. (استيو چندلر)

ادامه مطلب

بدبختي مربي استعداد است – سخنان طلایی بزرگان

بدبختي، مربي استعداد است. (ويكتور هوگو)

ادامه مطلب

بدترين چيز در زندگي – سخنان طلایی بزرگان

بدترين چيز در زندگي، هراس در ميدان جنگ و خيانت به دوست است. (اسكار وايلد)

ادامه مطلب

بدكاران را يار مگير و – سخنان طلایی بزرگان

بدكاران را يار مگير و دوست خسان [ =فرومايگان ] مباش. با نيكان دوستي كن و بهترين مردمان را دوست گير. (بودا)

ادامه مطلب

بدون ايمان و باور – سخنان طلایی بزرگان

بدون ايمان و باور پابرجا، نمي‌توانيد زندگي كنيد. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

بدون علم عمل هر انساني – سخنان طلایی بزرگان

بدون علم، عمل هر انساني فاقد تكيه گاه است؛ هر چند كه علم، خود سرنوشت مبهم و متغيري دارد. (نامشخص)

ادامه مطلب

بديهي است زيباترين – سخنان طلایی بزرگان

بديهي است زيباترين سرنوشت و بهترين گونه‌ي خوشبختي كه مي‌تواند براي هر انساني رقم زده شود، اين است كه براي انجام كاري كه با شور،…

ادامه مطلب

بر سر آن باش تا هر نيازت – سخنان طلایی بزرگان

بر سر آن باش تا هر نيازت برآورده شود، تاب بياور تا پاسخ هر دشواري خود را بيابي. (آيلين كدي)

ادامه مطلب

برآشفتگي‌ها و خشم‌هاي ما – سخنان طلایی بزرگان

برآشفتگي‌ها و خشم‌هاي ما برخاسته از چَم و مفهومي است كه به پيشامدها، رويدادها و رخدادها نسبت مي‌دهيم. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

براي افرادي كه مراحل – سخنان طلایی بزرگان

براي افرادي كه مراحل كمال را طي مي‌كنند، قانون، بيشتر روشي است براي جستجوي برابري، راستي، خوبي و غيره تا امنيت مالي، نيكويي، مقام، ارزش،…

ادامه مطلب

براي آنكه بتوانيد به – سخنان طلایی بزرگان

براي آنكه بتوانيد به مهارت هاي عالي در مديريت زمان دست يابيد، سعي كنيد در آن واحد، تنها روي تغيير يكي از رفتار هاي خود…

ادامه مطلب

براي اهل انديشه هيچ – سخنان طلایی بزرگان

براي اهل انديشه هيچ دوستي بهتر از تنهايي نيست. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

براي اينكه بتوانم در – سخنان طلایی بزرگان

براي اينكه بتوانم در مسير زندگاني با اطمينان خاطر گام بردارم و عمل كنم، ميل فوق العاده اي دارم كه بدانم چگونه مي توان بين…

ادامه مطلب

براي اينكه دوست پيدا – سخنان طلایی بزرگان

براي اينكه دوست پيدا كني، بايد خود را سزاوار و آماده دوستي كني. (آندره موروا)

ادامه مطلب

براي اينكه هيچ‌گاه دچار – سخنان طلایی بزرگان

براي اينكه هيچ‌گاه دچار درد و رنج نشوي، به هيچ چيز به عنوان من و يا مال من نچسب. (نامشخص)

ادامه مطلب