اين ترس از انتخاب است كه – سخنان طلایی بزرگان

اين ترس از انتخاب است كه قدرت تصميم گيري را از ما مي گيرد و باعث نوعي ناتواني در تصميم گيري مي شود. (اسپنسر جانسون)

ادامه مطلب

اين زيبايي نيست كه – سخنان طلایی بزرگان

اين زيبايي نيست كه آفريننده ي عشق است، بلكه عشق است كه آفريننده ي زيبايي است. (لئو نيكولايويچ تولستوي)

ادامه مطلب

اين قلب است كه مرد را – سخنان طلایی بزرگان

اين قلب است كه مرد را توانگر مي‌سازد، او به سبب آنچه هست، توانگر است، نه به سبب آنچه دارد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اين مهم نيست كه شما چه – سخنان طلایی بزرگان

اين مهم نيست كه شما چه نوشته ايد، بلكه مهم اين است كه ديگران چه برداشتي از آن دارند. (نامشخص)

ادامه مطلب

آينده از آن شماست آن را – سخنان طلایی بزرگان

آينده از آن شماست؛ آن را ببينيد، احساس كنيد و باور كنيد. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

آينده‌ي خود را از روي – سخنان طلایی بزرگان

آينده‌ي خود را از روي آينده بيافرينيد، نه از روي گذشته. (ورنر ارهارد)

ادامه مطلب

اينكه دلشاد ايد كه زنده – سخنان طلایی بزرگان

اينكه دلشاد ايد كه زنده ايد، گناه نيست. (نامشخص)

ادامه مطلب

اينكه مي گويند استاد بيش – سخنان طلایی بزرگان

اينكه مي گويند استاد بيش از شاگرد مي آموزد، تنها يك انديشه نيست. (زيگ زيگلار)

ادامه مطلب

با اينكه دوره عمر ما – سخنان طلایی بزرگان

با اينكه دوره عمر ما كوتاه است، دو سوم عمر كوتاه ما در اين مي گذرد كه از كندي مرور زمان ناراضي هستيم و شب…

ادامه مطلب

با تغيير الگوهاي فكري مي – سخنان طلایی بزرگان

با تغيير الگوهاي فكري مي توان احساس و عاطفه را تغيير داد. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

با حواس سست و خفته با – سخنان طلایی بزرگان

با حواس سست و خفته با تندر و آتش بازي آسماني سخن بايد گفت. اما زيبايي آوايي آرام دارد كه تنها در بيدارترين روانها راه…

ادامه مطلب

با دقت بايد زيست تا – سخنان طلایی بزرگان

با دقت بايد زيست تا بتوان وجود داشت. (فرناندو پسوا)

ادامه مطلب

اگر روزي ناگزير شويد با – سخنان طلایی بزرگان

اگر روزي ناگزير شويد با دشمن‌تان، دوست شويد، بهترين كار، تنبيه كردن او به روش بخردانه و هوشيارانه است. (جفري كروكشنك)

ادامه مطلب

اگر زندگي با تو سر – سخنان طلایی بزرگان

اگر زندگي با تو سر ناسازگاري دارد، تو با او سازش كن. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر شاد باشي زمان – سخنان طلایی بزرگان

اگر شاد باشي، زمان معنايي نخواهد داشت، زمان از ميان خواهد رفت. (اشو)

ادامه مطلب

اگر شعر را بشكافيم از – سخنان طلایی بزرگان

اگر شعر را بشكافيم، از ذرات آن، اضطراب روح، هيجان خاطر، اشك چشم و خون دل به دست مي آيد؛ زيرا شعر سخن دل است؛…

ادامه مطلب

اگر شما خواستار آرامش – سخنان طلایی بزرگان

اگر شما خواستار آرامش خيال هستيد نگراني را كوچك و حقير بشماريد. (ديل كارنگي)

ادامه مطلب

اگر عدم خشونت را در – سخنان طلایی بزرگان

اگر عدم خشونت را در ارتباطات شخصي خود با ديگران به كار نبنديم، سخت دچار اشتباه شده‌ايم. عدم خشونت نيز مانند نيكوكاري، بايد از خانه…

ادامه مطلب

اگر فقط طلب عشق كني – سخنان طلایی بزرگان

اگر فقط طلب عشق كني، نابالغ خواهي ماند، بچه خواهي ماند. تا زماني كه بالغ نشوي و نتواني عشق را نثار كني، هنوز از بچگي…

ادامه مطلب

اگر قرار باشد كه هرگز – سخنان طلایی بزرگان

اگر قرار باشد كه هرگز تصميم گيري نكنيد، چگونه مي توانيد در آينده به تصميمات بهتري برسيد؟ (پرمودا باترا)

ادامه مطلب

اگر كس گناه كند مگذار – سخنان طلایی بزرگان

اگر كس گناه كند، مگذار ديگر چنان كند؛ مگذار به گناه كردن، دل خوش دارد كه انباشتن بدي، دردناك است. (بودا)

ادامه مطلب

اگر كسي در جهت رويا و – سخنان طلایی بزرگان

اگر كسي در جهت رويا و گمان هاي خويش گام بردارد و كوشش كند و آن گونه زندگي را كه در دنياي خيال براي خود…

ادامه مطلب

اگر كسي نداند كه به سوي – سخنان طلایی بزرگان

اگر كسي نداند كه به سوي كدام بندر كشتي مي راند، هيچ بادي موافق او نيست. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر گلابي مي خواهي آن – سخنان طلایی بزرگان

اگر گلابي مي خواهي، آن را روي درخت گلابي جستجو كن، نه روي درخت نارون. (مثل لاتين)

ادامه مطلب

اگر ما چيزي را مي – سخنان طلایی بزرگان

اگر ما چيزي را مي خواهيم، از آن جهت نيست كه دليلي بر آن پيدا كرده ايم، بلكه چون آن را مي خواهيم، برايش دليل…

ادامه مطلب

اگر مرا همتاي خود مي – سخنان طلایی بزرگان

اگر مرا همتاي خود مي پنداريد، پس بر بند كفاره ام بكشيد. اگر به گونه اي ديگر [مرا] تصور نمي كنيد، مي خواهم كه بر…

ادامه مطلب

اگر مغز خود را خوب به – سخنان طلایی بزرگان

اگر مغز خود را خوب به كار گيريد، عظمتي به زندگي شما مي دهد كه هرگز در رؤياهاي خود آن را نمي ديديد. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

اگر مي خواهي براي يك روز – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهي براي يك روز در شكنجه باشي مهمان دعوت كن. اگر مي خواهي يك سال عذاب بكشي پرنده نگه دار و اگر مي…

ادامه مطلب

اگر مي خواهي كسي را بزرگ – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهي كسي را بزرگ كني، پيوسته از او به دشمني ياد كن. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

اگر مي خواهيد دشمنانتان – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيد دشمنانتان را تنبيه كنيد، به دوستان خود نيكي كنيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر مي دانستيم كه در اين – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي دانستيم كه در اين زمان و مكان بي پايان چه دوام و بقا و اهميتي داريم، شرمنده به جاي خود مي نشستيم. (حجازي)

ادامه مطلب

اگر مي‌خواهيد دليران – سخنان طلایی بزرگان

) اگر مي‌خواهيد دليران را بيابيد، كساني را جستجو كنيد كه مي‌توانند گذشت كنند و اگر مي‌خواهيد قهرمانان را بيابيد؛ كساني را بجوييد كه مي‌توانند…

ادامه مطلب

اگر نتوانيم آزاد زندگي – سخنان طلایی بزرگان

اگر نتوانيم آزاد زندگي كنيم، بهتر است با آغوش باز از مرگ استقبال كنيم. (گاندي)

ادامه مطلب

اگر نسل حاضر نمي داند به – سخنان طلایی بزرگان

اگر نسل حاضر نمي داند به كجا مي رود، دليل آن اينست كه روياي اجداد خود را دنبال مي كند. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر نمي‌خواهي تو را – سخنان طلایی بزرگان

اگر نمي‌خواهي تو را بيازمايند، كار خود را درست انجام بده. (ويكتور هوگو)

ادامه مطلب

اگر هر كس همه كس را دوست – سخنان طلایی بزرگان

اگر هر كس همه كس را دوست مي داشت، همه كس صاحب دنيا مي شد. (فريدريش شيلر)

ادامه مطلب

اگر همواره به لبخند فكر – سخنان طلایی بزرگان

اگر همواره به لبخند فكر كني، صورتت جوان و شاداب خواهد ماند. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر وقتي را كه تنبلها – سخنان طلایی بزرگان

اگر وقتي را كه تنبلها صرف پايين آوردن مردم مي كنند، صرف بالابردن خود مي كردند، زودتر به مقصود مي رسيدند. (تن)

ادامه مطلب

اگه بايد بشه به دست من – سخنان طلایی بزرگان

اگه بايد بشه، به دست من بايد بشه. (مثل)

ادامه مطلب

آماده شدن براي جنگ يعني – سخنان طلایی بزرگان

آماده شدن براي جنگ يعني نگهداري صلح. (جورج واشنگتن)

ادامه مطلب

امروز روز مهمي است! – سخنان طلایی بزرگان

امروز، روز مهمي است! كاري كه امروز مي كنيد، مهم نيست؛ مهم اين است كه يك روز از زندگي خود را براي آن سپري مي…

ادامه مطلب

امكانات براي من وجود – سخنان طلایی بزرگان

امكانات براي من وجود دارد، اما در كدام خراب آبادي پنهان شده اند؟ (فرانتس كافكا)

ادامه مطلب

آموزش شمارش به كودكان – سخنان طلایی بزرگان

آموزش شمارش به كودكان خوب است، ولي آموختن آنچه ارزش دارد، بهترين كار است. (نامشخص)

ادامه مطلب

اميد براي كساني وجود – سخنان طلایی بزرگان

اميد براي كساني وجود دارد كه از آرزو برخوردارند و عشق براي كساني وجود دارد كه برايشان دادن به معناي گرفتن است. (فرناندو پسوا)

ادامه مطلب

آن انساني عاقل تر است كه – سخنان طلایی بزرگان

آن انساني عاقل تر است كه مي داند عقلش كمتر است. (سقراط)

ادامه مطلب

آن دم كه محسور ناشناخته – سخنان طلایی بزرگان

آن دم كه محسور ناشناخته شوي، ديگر پاياني بر اين زيارت نيست، سفري است بي انتها، بي پايان، هميشه در راه؛ سفري خستگي ناپذير. (اشو)

ادامه مطلب

آن كس كه بزرگ است نسبت – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه بزرگ است نسبت به فضايل و قضاوتهاي ثانويه خود بيرحم است. (نيچه)

ادامه مطلب

آن كس كه شادمانه گام بر – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه شادمانه گام بر هيزم گردآورده براي سوزاندنش مي نهد، بر درد غلبه نمي كند، بلكه بر احساس درد در جايي چيره مي…

ادامه مطلب

آن كه از داشتن دشمن مي – سخنان طلایی بزرگان

آن كه از داشتن دشمن مي ترسد، هرگز دوست حقيقي نخواهد داشت. (نامشخص)

ادامه مطلب

آن كه به صبح مي انديشد – سخنان طلایی بزرگان

آن كه به صبح مي انديشد، هميشه مي خندد. (گوته)

ادامه مطلب