ارزش اخلاقي بسته به – سخنان طلایی بزرگان

ارزش اخلاقي بسته به تعداد وظايفي است كه انسان انجام مي دهد. (موريس مترلينگ)

ادامه مطلب

ارزش هر چيزي آن مقدار – سخنان طلایی بزرگان

ارزش هر چيزي، آن مقدار از زندگي ماست كه هم‌اكنون يا در آينده، آن را مي‌ستايند. (هنري تورئو)

ادامه مطلب

آرزو دارم كه تا آخرين – سخنان طلایی بزرگان

آرزو دارم كه تا آخرين لحظه، وجودم ثمره بخش باشد و هنگامي بميرم كه هيچ كاري از من برنيايد. (جرج برنارد شاو)

ادامه مطلب

آرزوهاي واپسين دم زندگي – سخنان طلایی بزرگان

آرزوهاي واپسين دم زندگي، خانه بزرگتر و ثروت بيشتر نيست، بلكه دوست داشتن ديگران، رسيدگي به خود و بهبود روابط با ديگران است. (كن بلانچارد)

ادامه مطلب

آري تعصب چشمهاي بينا – سخنان طلایی بزرگان

آري، تعصب، چشمهاي بينا را كور مي كند و گوشهاي شنوا را كر مي سازد و هر كسي را به باوري وادار مي كند كه…

ادامه مطلب

از آن رو كه مرگ در – سخنان طلایی بزرگان

از آن رو كه مرگ، در بيشتر زمان‌ها، بي‌خبر در پي ‌‌ما مي‌آيد، به ندرت، زندگي ديگر و عشقي ديگر در كار است. (لئوبوسكاليا)

ادامه مطلب

از آه و نفرين بزرگان و – سخنان طلایی بزرگان

از آه و نفرين بزرگان و ريش سفيدان هر ايلي بايد ترسيد. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

از برفي كه بر پشت بام – سخنان طلایی بزرگان

از برفي كه بر پشت بام همسايه است شكايت مكن؛ در حالي كه جلوي خانه خودت كثيف و پر برف است. (كنفوسيوس)

ادامه مطلب

از پشت عينك طلا ديدگان – سخنان طلایی بزرگان

از پشت عينك طلا، ديدگان، درخشش ندارند. (آناتول فرانس)

ادامه مطلب

از حسادت تنها يك نتيجه – سخنان طلایی بزرگان

از حسادت تنها يك نتيجه عايد حسود مي شود و آن از بين رفتن تدريجي خود اوست. (مثل انگليسي)

ادامه مطلب

از دشمن بزرگ نبايد – سخنان طلایی بزرگان

از دشمن بزرگ نبايد ترسيد، اما بايد از صوفي منشي جوانان واهمه داشت. جواني كه از آرمانهاي بزرگ فاصله گرفت، نه تنها كمك جامعه نيست،…

ادامه مطلب

از روي جلد كتاب نمي – سخنان طلایی بزرگان

از روي جلد كتاب، نمي توان به درونمايه ي آن پي برد و داوري كرد. (نامشخص)

ادامه مطلب

از شادكامي ديوانه گشتن – سخنان طلایی بزرگان

از شادكامي ديوانه گشتن به كه از ناكامي! (نيچه)

ادامه مطلب

از كارهايي كه كرده ام – سخنان طلایی بزرگان

از كارهايي كه كرده ام پشيمان نيستم، تنها از كارهايي كه انجام نداده ام پشيمانم. (نامشخص)

ادامه مطلب

از لحظه اي كه بليط سينما – سخنان طلایی بزرگان

از لحظه اي كه بليط سينما را مي خريد وارد دنياي ديگري مي شويد. (چارلي چاپلين)

ادامه مطلب

با ديگران همان رفتاري را – سخنان طلایی بزرگان

با ديگران همان رفتاري را داشته باش كه مي خواهي با تو داشته باشند. (نامشخص)

ادامه مطلب

با شريك زندگي تان بهتر – سخنان طلایی بزرگان

با شريك زندگي تان، بهتر از بهترين دوستانتان رفتار كنيد. (ريچارد تمپلر)

ادامه مطلب

با قضاوت كردن درباره ي – سخنان طلایی بزرگان

با قضاوت كردن درباره ي ديگران، در حقيقت به بيان و شرح خود مي پردازيد. (وين داير)

ادامه مطلب

با گفتن واژه هايي همانند – سخنان طلایی بزرگان

با گفتن واژه هايي همانند نمي توانم! و يا نمي شود! هر روز پس تر مي رويد. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

با مردم زمانه همنشين – سخنان طلایی بزرگان

با مردم زمانه همنشين باش، اما مانند آنان مباش و براي معاصرين خود مطالبي بنويس كه به آن محتاجند، نه مطالبي كه مي پسندند. (فريدريش…

ادامه مطلب

با هر كس از خود او سخن – سخنان طلایی بزرگان

با هر كس از خود او سخن به ميان بياوريد؛ خواهيد ديد كه چندين ساعت حرفهاي شما را گوش مي كند. (نامشخص)

ادامه مطلب

با يك لبخند همه ي درها – سخنان طلایی بزرگان

با يك لبخند، همه ي درها به سوي انسان گشوده خواهد شد. (بنجامين فرانكلين)

ادامه مطلب

باري بدترين چيز خرد – سخنان طلایی بزرگان

باري؛ بدترين چيز خرد انديشي است. به راستي؛ شرارت به كه خردانديشي! (نيچه)

ادامه مطلب

باشندگان همه تاكنون چيزي – سخنان طلایی بزرگان

باشندگان همه تاكنون چيزي فراتر از خويش آفريده اند. (نيچه)

ادامه مطلب

بالاخره پس از سلطه بر – سخنان طلایی بزرگان

بالاخره پس از سلطه بر بادها، امواج جزر و مد و جاذبه هاي زمين روزي مي رسد كه به سرچشمه بي پايان عشق الهي دست…

ادامه مطلب

باور من اين است كه همه – سخنان طلایی بزرگان

باور من اين است كه همه كارها را خداوند روبراه مي كند و آن خداي قادر و متعال هيچ نيازي به توصيه و راهنمايي من…

ادامه مطلب

بايد الگوها و نمونه‌هايي – سخنان طلایی بزرگان

بايد الگوها و نمونه‌هايي كه انسان را از مرگ به هراس مي‌اندازد، به دور انداخت. (افلاطون)

ادامه مطلب

بايد به زندگي من بنگريد – سخنان طلایی بزرگان

بايد به زندگي من بنگريد: اينكه چگونه زندگي مي‌كنم، چگونه غذا مي‌خورم، مي‌نشينم، سخن مي‌گويم و به طور كلي، چگونه رفتار مي‌كنم؛ مذهب مرا مجموعه‌ي…

ادامه مطلب

بايد تمرين كنم كه هشتاد – سخنان طلایی بزرگان

بايد تمرين كنم كه هشتاد درصد از حرفهايم را كسر كنم و تا لازم و واجب نباشد، حرف نزنم. (گاندي)

ادامه مطلب

بايد دانست كه جز امروزي – سخنان طلایی بزرگان

بايد دانست كه جز امروزي كه در آن هستيد، هيچ آينده‌اي براي شما وجود ندارد. آينده‌ي شما در آن دوردست‌ها نيست. (استيو چندلر)

ادامه مطلب

بايد گهگاه به كمك هنر از – سخنان طلایی بزرگان

بايد گهگاه به كمك هنر از خود بدر آييم و فاصله بگيريم و از بالا بر خود بگرييم يا بخنديم. (نيچه)

ادامه مطلب

بچه هميشه از محيط خود – سخنان طلایی بزرگان

بچه هميشه از محيط خود، اولويتها، نگرشها و علايق و اصول اعتقادي را مي گيرد. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

بخش قابل توجهي از زمان – سخنان طلایی بزرگان

بخش قابل توجهي از زمان خود را با كساني بگذرانيد كه در زندگي، بيشترين اهميت را براي شما دارند و نگذاريد كه در طول اين…

ادامه مطلب

بخشودن هدف غايي عشق است – سخنان طلایی بزرگان

بخشودن، هدف غايي عشق است. (نامشخص)

ادامه مطلب

بدانيد كه هدف‌هاي شما – سخنان طلایی بزرگان

بدانيد كه هدف‌هاي شما، شكل نهايي منش شماست. (استيو چندلر)

ادامه مطلب

بدبختي مربي استعداد است – سخنان طلایی بزرگان

بدبختي، مربي استعداد است. (ويكتور هوگو)

ادامه مطلب

بدترين چيز در زندگي – سخنان طلایی بزرگان

بدترين چيز در زندگي، هراس در ميدان جنگ و خيانت به دوست است. (اسكار وايلد)

ادامه مطلب

بدكاران را يار مگير و – سخنان طلایی بزرگان

بدكاران را يار مگير و دوست خسان [ =فرومايگان ] مباش. با نيكان دوستي كن و بهترين مردمان را دوست گير. (بودا)

ادامه مطلب

بدون ايمان و باور – سخنان طلایی بزرگان

بدون ايمان و باور پابرجا، نمي‌توانيد زندگي كنيد. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

بدون عشق مي‌توان بخشيد – سخنان طلایی بزرگان

بدون عشق مي‌توان بخشيد، ولي بدون بخشش نمي‌توان عاشق بود. (نامشخص)

ادامه مطلب

بذر انديشه و فكر بپاش – سخنان طلایی بزرگان

بذر انديشه و فكر بپاش، عمل و نتيجه درو كن. (برتراند راسل)

ادامه مطلب

بر رويدادهاي گذشته نظر – سخنان طلایی بزرگان

بر رويدادهاي گذشته نظر كن؛ چيزي باارزش از آن بياموز. از آنچه كه آموختي بهره برگير تا زمان حال را بهبود بخشي. (اسپنسر جانسون)

ادامه مطلب

براستي اي كاش جنون شان – سخنان طلایی بزرگان

براستي؛ اي كاش جنون شان را حقيقت نام بود، يا وفاداري و يا عدالت؛ اما دريغ كه فضيلت شان در خدمت دراز زيستن و آسودگي…

ادامه مطلب

براي آفرينش روياي بزرگ – سخنان طلایی بزرگان

براي آفرينش روياي بزرگ، بيشتر از آفرينش روياي كوچك، به انرژي نياز نداريم. (نامشخص)

ادامه مطلب

براي آنكه بتوانيم از – سخنان طلایی بزرگان

براي آنكه بتوانيم از حكمت خود برخوردار گرديم بايد گهگاه از ديوانگي خود بهره مند شويم. (نيچه)

ادامه مطلب

براي ايمان داشتن بايد – سخنان طلایی بزرگان

براي ايمان داشتن بايد حصار پيشداوري ها را برچيد. (پائولو كوئيلو)

ادامه مطلب

براي اينكه بشر بتواند در – سخنان طلایی بزرگان

براي اينكه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي كند، بايد از بخشي از توقعات [ =چشم داشت هاي ] خود بكاهد. (شامفور)

ادامه مطلب

براي اينكه زندگي – سخنان طلایی بزرگان

براي اينكه زندگي گرانمايه‌تان در راه دستيابي به چيزي هدر نرود، مي‌بايست گاه از آن چيز فاصله بگيريد. (وين داير)

ادامه مطلب

براي بالا رفتن پاهاي – سخنان طلایی بزرگان

براي بالا رفتن، پاهاي خويش را به كار گيريد! مگذاريد شما را بالا كشند. بر سر و بر گُرده ي بيگانگان منشينيد! (نيچه)

ادامه مطلب

براي به وجود آوردن عشق و – سخنان طلایی بزرگان

براي به وجود آوردن عشق و دوستي، شادماني و روي خوش، كارآيي بيشتري دارد و ترشرويي و ناخشنودي، هيچ گونه دشواري را از بين نمي‌برد….

ادامه مطلب