آنچه باعث آزار ما مي – سخنان طلایی بزرگان

آنچه باعث آزار ما مي شود، زندگي است. يك بيمار وقتي بميرد، تمام دردهايش از بين مي رود. (موريس مترلينگ)

ادامه مطلب

آنچه جوياي آن هستم هم – سخنان طلایی بزرگان

آنچه جوياي آن هستم، هم اكنون جوياي من است. (فلورانس اسكاول شين)

ادامه مطلب

آنچه در زندگي بيشتر – سخنان طلایی بزرگان

آنچه در زندگي بيشتر مردم، مايه ي اندوه است، اين است كه بيشتر، مي دانند در زندگي خود خواهان چه چيزهايي هستند، ولي به درستي…

ادامه مطلب

آنچه را كه خدا به من – سخنان طلایی بزرگان

آنچه را كه خدا به من بخشيده است، هيچ كس نمي تواند بازستاند، زيرا بخشش هاي او جاودانه‌اند. (فلورانس اسكاول شين)

ادامه مطلب

آنچه را که گذشته است – سخنان طلایی بزرگان

آنچه را که گذشته است فراموش کن و به آنچه که نرسيده رنج و اندوه مبر (کورش کبير)

ادامه مطلب

آنچه شما را به – سخنان طلایی بزرگان

آنچه شما را به خانواده‌تان پيوند مي‌دهد، رابطه‌ي خوني‌تان نيست، بلكه ارج و لذتي است كه در زندگي با يكديگر احساس مي‌كنيد. (ريچارد باخ)

ادامه مطلب

آنچه كه تفاوتها را در – سخنان طلایی بزرگان

آنچه كه تفاوتها را در روابط انساني ايجاد مي كند، گفته هايتان نيست، بلكه چگونگي بيان شما است. (نامشخص)

ادامه مطلب

آنچه ما مي بينيم چيزي – سخنان طلایی بزرگان

آنچه ما مي بينيم چيزي نيست كه مي بينيم، بلكه آني هست كه ما هستيم. (فرناندو پسوا)

ادامه مطلب

آنچه موجب سنگيني وزن – سخنان طلایی بزرگان

آنچه موجب سنگيني وزن زيبايي كه هر اثر هنري مي تواند در بر داشته باشد مي گردد، توانايي آن اثر است به داشتن بار تجربه…

ادامه مطلب

آندره موروا – سخنان طلایی بزرگان

هیچ تجربه و آزمونی را نمی توان دلیل اعتبار گرفت. آندره موروا

ادامه مطلب

انديشه اي كه از سر حق – سخنان طلایی بزرگان

انديشه اي كه از سر حق شناسي باشد، بهترين دعا به شمار مي رود. (نامشخص)

ادامه مطلب

از مرگ نترسيد كه تلخي – سخنان طلایی بزرگان

از مرگ نترسيد كه تلخي آن، از ترس از آن است. (سقراط)

ادامه مطلب

از نظر من معادله – سخنان طلایی بزرگان

از نظر من، معادله [ =برابري و توازن ] مهمتر از سياست است؛ زيرا سياست براي اكنون است و معادله براي ابد. (آلبرت انيشتين)

ادامه مطلب

از همان لحظه كه به فكر – سخنان طلایی بزرگان

از همان لحظه كه به فكر كردن خو مي گيريد در راه ترقي گام بر مي داريد. (نامشخص)

ادامه مطلب

آزادگي هرگز با معجزه از – سخنان طلایی بزرگان

آزادگي هرگز با معجزه از آسمان نصيب ما نمي شود. (نيچه)

ادامه مطلب

آزادي را نمي‌توان به دست – سخنان طلایی بزرگان

آزادي را نمي‌توان به دست آورد؛ مگر اين كه ديگران را نيز آزاد بگذاريد. (پرمودا باترا)

ادامه مطلب

آزادي هرگز به معني مجوز – سخنان طلایی بزرگان

آزادي، هرگز به معني مجوز [ =روا دارنده ] براي به كار بستن استبداد نبوده است. (ماهاتما گاندي)

ادامه مطلب

ازدواج زودش اشتباهي – سخنان طلایی بزرگان

ازدواج، زودش اشتباهي بزرگ و ديرش اشتباه بزرگتري است. (مثل فرانسوي)

ادامه مطلب

ازدواج مكالمه ي دراز مدت – سخنان طلایی بزرگان

ازدواج مكالمه ي دراز مدت دو انسان است كه هر از چند گاه به مشاجره مي انجامد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اساس خوشبختي هاي مادي بر – سخنان طلایی بزرگان

اساس خوشبختي هاي مادي بر اعداد و ارقام بنا شده است. (اونوره دو بالزاك)

ادامه مطلب

استاد پرورنده روان است – سخنان طلایی بزرگان

استاد، پرورنده روان است و پدر و مادر، پرورش دهنده جان. (عنصرالمعالي)

ادامه مطلب

استواري خردمندان چيزي جز – سخنان طلایی بزرگان

استواري خردمندان چيزي جز هنر در بند كردن ناآرامي‌ها در دل‌هايشان نيست. (لاروشفوكولد)

ادامه مطلب

آسمان هميشه آبي است اگر – سخنان طلایی بزرگان

آسمان هميشه آبي است، اگر ابرها بگذارند. (اسپينوزا)

ادامه مطلب

اشتباه ما در اين است كه – سخنان طلایی بزرگان

اشتباه ما در اين است كه گمان مي‌كنيم تنها داوري ديگران اهميت دارد نه داوري خودمان. (استيو چندلر)

ادامه مطلب

اشخاص عاقل و با اخلاق – سخنان طلایی بزرگان

اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامي بر زبان نمي آورند كه احساسات ديگران را جريحه دار سازند. (اسمايلز)

ادامه مطلب

اشكال كارتان اين است كه – سخنان طلایی بزرگان

اشكال كارتان اين است كه تازه روز قبل از نبرد، در حالي كه هنوز از تحركات دشمنتان بي خبريد، نقشه مي كشيد. (ناپلئون بناپارت)

ادامه مطلب

اصولاً مردم از روي عادت – سخنان طلایی بزرگان

اصولاً مردم از روي عادت، خواهان اسمي هستند تا اشياء برايشان قابل رؤيت باشد. (نيچه)

ادامه مطلب

اعضاي هر تيمي هميشه – سخنان طلایی بزرگان

اعضاي هر تيمي هميشه ستايشگر بازيكني هستند كه بتواند به آنها كمك كند تا به سطح جديدي برسند. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

آفتاب به گياهي حرارات مي – سخنان طلایی بزرگان

آفتاب به گياهي حرارات مي دهد كه سر ازخاك بيرون آورده باشد. (لئو نيكولايويچ تولستوي)

ادامه مطلب

افراد بسيار كامياب به – سخنان طلایی بزرگان

افراد بسيار كامياب، به هر تجربه‌اي به چشم فرصت مي‌نگرند. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

افراد قوي رمز نفوذ در – سخنان طلایی بزرگان

افراد قوي، رمز نفوذ در ديگران را مي دانند. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

افرادي كه نه گفتن – سخنان طلایی بزرگان

افرادي كه “نه” گفتن برايشان دشوار باشد، از زندگي لذت زيادي نخواهند برد؛ زيرا منش خود را پيش نزديكان شان از دست مي دهند و…

ادامه مطلب

آفريدن چنان ثروتي است كه – سخنان طلایی بزرگان

آفريدن چنان ثروتي است كه حرص و طمع را بي معنا مي سازد. وقتي ثروت كافي باشد، فقر از ميان خواهد رفت. (اشو)

ادامه مطلب

افسونها حالتي دور افتاده – سخنان طلایی بزرگان

افسونها حالتي دور افتاده دارند. آنها انديشه ي آدمي را مورد اهانت قرار مي دهند، زيرا آن را ناديده مي انگارند. (اريك نيوتن)

ادامه مطلب

اكتشافات مهم علمي نيست – سخنان طلایی بزرگان

اكتشافات مهم علمي نيست كه اشكال مي‌آفريند، زيرا كسب دانستني‌ها هميشه بهتر از باقي ماندن در ناداني است؛ اشكال در باوري است كه وراي دانستني‌ها…

ادامه مطلب

اكنون زمان آن رسيده است – سخنان طلایی بزرگان

اكنون، زمان آن رسيده است كه زندگي‌ رويايي خود را آغاز كنيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر آدم بداند كه شرايط – سخنان طلایی بزرگان

اگر آدم بداند كه شرايط كنوني را خودش به وجود آورده، پس مي‌تواند همه چيز را آن گونه كه مي‌خواهد، از نو بيافريند. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

اگر اراده كنيم كه شيوه ي – سخنان طلایی بزرگان

اگر اراده كنيم كه شيوه ي انديشه، احساس و كنش هاي ما شايسته ي آن كسي باشد كه مي خواهيم باشيم، تبديل به آن فرد…

ادامه مطلب

اگر از رفتار كسي خوشتان – سخنان طلایی بزرگان

اگر از رفتار كسي خوشتان نمي‌آيد، سزاوار است به او بگوييد از اين رفتار تو برآشفته شدم. ولي هرگز به منش و هويت او نتازيد….

ادامه مطلب

اگر استعداد داريد اما – سخنان طلایی بزرگان

اگر استعداد داريد، اما تلاش و تحرك شما به جايي نمي رسد، احتمالا بر خود مسلط نيستيد. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

اگر اميدواري كه رنج تو – سخنان طلایی بزرگان

اگر اميدواري كه رنج تو بار نيكو دهد، هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سرپيچي نكن. (بزرگمهر)

ادامه مطلب

اگر انسان در طوفان – سخنان طلایی بزرگان

اگر انسان در طوفان رويدادها گرفتار شود، ترسش مي‌ريزد. تنها ناشناخته‌هاست كه لرزه به دل‌ها مي‌افكند و سبب ترس و هراس آدمي مي‌شود. (آنتوان دوسنت…

ادامه مطلب

اگر ايجاد پيوند آزاد – سخنان طلایی بزرگان

اگر ايجاد پيوند آزاد بوده و با آزادي همراه باشد، شادي از راه خواهد رسيد؛ چون آزادي ارزش غايي است و چيزي بالاتر از آن…

ادامه مطلب

اگر با مطلبي مخالف – سخنان طلایی بزرگان

اگر با مطلبي مخالف هستيد، چنان به نرمي و مهرباني آن را رد كنيد كه گوينده ناراحت نشود. (جان كايزل)

ادامه مطلب

اگر بتواني خواسته ات را – سخنان طلایی بزرگان

اگر بتواني خواسته ات را در ذهن [ خود ] تصور كني، مي تواني آن را در دنياي مادي ات متجلي سازي. (وين داير)

ادامه مطلب

اگر بخواهيد احساسات خود – سخنان طلایی بزرگان

اگر بخواهيد احساسات خود را دگرگون سازيد، مي‌بايست رفتار و كردارهاي خود را دگرگون كنيد. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

اگر بدكاران به راستي مي – سخنان طلایی بزرگان

اگر بدكاران به راستي مي دانستند، چه مي كردند، ما را نيز تنها آن زمان حق بخشودن مي بود كه حق اتهام بستن و كيفر…

ادامه مطلب

اگر براي قطع يك درخت هشت – سخنان طلایی بزرگان

اگر براي قطع يك درخت هشت ساعت به من فرصت مي دادند، شش ساعت آن را به تيز كردن تبرم اختصاص مي دادم؛ كيفيت وابسته…

ادامه مطلب

اگر بنا باشد كه اهل رحم – سخنان طلایی بزرگان

اگر بنا باشد كه اهل رحم باشم، نخواهم كه آن را بر زبان آورم و رحم آوردن ام همان به كه از دور باشد. (نيچه)

ادامه مطلب

اگر به تغييرات پايان – سخنان طلایی بزرگان

اگر به تغييرات پايان دهيد، زندگي خود را پايان داده ايد. (بنجامين فرانكلين)

ادامه مطلب