ساغر پر زشرابم خودت میدانی

ساغر پر ز شرابم خودت میدانی گهی آتش گهی آبم خودت میدانی عطش ات از لبم افزوده شود شکل مر موز سرابم خودت میدانی حذر…

ادامه مطلب

شهکار خلقت

شهکار خلقت تصور کن کنار ات کوهی از آتش فشـــــــانی را و یا تــــندیس پر درد زن طــــرد جـــــــــهانی را گهی با آب از سر…

ادامه مطلب

گر باد حادثه

گر باد حادثه در خون طپیدی باز برادرچها شدی؟ در دست غیر باز شکستی فنا شدی باز ات به رنج و درد به آتش کشیده…

ادامه مطلب

ساغر

ساغر ساغر پر زشرابم خودت میدانی گهی آتش گهی آبم خودت میدانی عطش ا ت ا ز لبم ا فزوده شود شکل مرموز سرابم خودت…

ادامه مطلب

جوزا ء مبهم

جوزا ء مبهم از زندگی و از غم ایام خسته ا م از زاد روز خویش به ناکام خسته ام زادم بسال چند ؟ به…

ادامه مطلب

ای یار کاشکی ستــــــم تو دروغ بــــود

ای یار کاشکی ستــــــم تو دروغ بــــود دیو ا نـــــــگی و لطف کم تو دروغ بـــــــود پیوسته عاشقانه دم از عشق می زدی پیمـــــــان و…

ادامه مطلب

صفای آبی جان است چشمت

صفای آبی جان است چشمت شکوه شعر ایمان است چشمت هوایی می شم از سکر نگاهت چو تاکستان پروان است چشمت مژگان ساغر شفا

ادامه مطلب

من پر پر ام

من پر پر ام پر پر پر واژه پر شعر پر عشق؛پر محبت محبت محبت تو پر احساس پر احساس انساندو ستی اما دریغ در…

ادامه مطلب

ساغر عشق

ساغر عشق روشی تو شکایتی دارد غصه ای من ٫حکایتی دارد ناله ام در دلش نکرد تاثیر تا کی این گو نه عادتی دارد آ…

ادامه مطلب

جنازه های متحرک

جنازه های متحرک دیشب درون باغ بی درخت خواب های تابستانی خاطرم مادرم را دیدم که از من انار میخواست و جنازه های بی روحی…

ادامه مطلب

ای مر دم زمین

ای مر دم زمین از من حذر کنید من آسمانی ام من چون فرشته پاکم و من کهکهشانی ام من از تبار مریم ما این…

ادامه مطلب

عطش !!

عطش !! ترا صدا می زنم ترا که پیکر عطش گرفته ام بدشت داغ و شعله آفرین سینه ات چون سراب میشود ترا صدا می…

ادامه مطلب

مست

مست از جرم عشق، حیف که مستم گرفته اند باور مکن که باده، ز دستم گر فته اند بد قسمتی است ، از خود بیگانه…

ادامه مطلب

زن بهترین هدیه خدا

زن بهترین هدیه خدا ای زن تو فرشته ای تو ماهی بهتر ز هز ا ر پا د شا هی ای زن تو فرشته ا…

ادامه مطلب

تو مرا خوار مکن، یار مرا باورکُن

تو مرا خوار مکن، یار مرا باورکُن مثل اندوه دل زار، مر ا باورکُن نه شبم آه نه مهتاب، مرا باور کرد تو مگر دیده…

ادامه مطلب

ای شعر ای تــو نـــام خــدا را نشانــه ای

ای شعر ای تــو نـــام خــدا را نشانــه ای ای شعر ای کلام خــــدا را فسانــه ای ای شعر همچو خون منــــی در رگان مــن…

ادامه مطلب

شده دیرم

شده دیرم گفتم که دل ز دست تو گیرم ولی نشد بر گویمت ز عشق تو سیرم ولی نشد گفتم برای خلق بگویم که کیستی…

ادامه مطلب

میوه ممنوعه

میوه ممنوعه این روز ها و خون من و گردن از شــما صد ها بهانـه کردن و آوردن از شـــــمـا سهوِ تو بود من که…

ادامه مطلب

پائیز ِعاشقانه خرا ب اســت بعد از این

پائیز ِعاشقانه خرا ب اســت بعد از این چشمانِ من پیاله ء آب است بعد از این زرد و شکــسته گشته فرا ســـوی باغها ناجو…

ادامه مطلب

آهنگ جنگ داری ؟

آهنگ جنگ داری ؟ طنز منظوم همشیره ء با عزت و با دانش و فر هنگ تا چند کنی خلق خود و خلق مرا تنگ…

ادامه مطلب

فریاد زن

فریاد زن آی مرد م مر ا صد ا بکنید من زنم د ین من ا د ا بکنید من زنم مادرم و خواهر تو…

ادامه مطلب

نصيب من

نصيب من ز هـــر چــه نـا امـيـدي غــم نـصـيب مـن ز دنـــيـــا ديــده اي پــر نـم نـصـيـب مـن ســعـــادت ســـر بـلـنــدي هـا نـصـيب تـو به…

ادامه مطلب

زمستانی مرا ویرانه دارد

زمستانی مرا ویرانه دارد به روی شانه ام کاشانه دارد پناهم ده به گرمای دو دستت وطن در دست هایت خانه دارد مژگان ساغر شفا

ادامه مطلب

بیکسی

بیکسی لحظه ام من لحظه ا ی تار یک د و د لحظه ای عصیان و خالی از سر و د لحظه ام من لحظه…

ادامه مطلب

امروز باز بر لب ما نام زندگیست

امروز باز بر لب ما نام زندگیست امرو ز باز قصه یی صد قرن بر د گیست چند ساعتی نشسته ز زن یاد میکنیم با…

ادامه مطلب

کمکی مانده کمی

کمکی مانده کمی پای این ساعت را پیش بکش کمکی مانده به سه نی از سه تیر است ساعت ما تیر است می شمارند آنجا…

ادامه مطلب

نگارا عید قربان است قر بانت شوم یا نه ؟

نگارا عید قربان است قر بانت شوم یا نه ؟ نگفتی یک دمی آیا که مهما نت شوم یانه ؟ برای طوف کو یت جامه…

ادامه مطلب

دیگر درون سینه خاموشم

دیگر درون سینه خاموشم یادش سرود عشق نمی آرد روی زمین سوختهء قلبم بذر سفید شعر نمی کارد” ای شعر ای سرود خداوندی دیگر زتو…

ادامه مطلب

بیا که گریه کنیم

بیا که گریه کنیم بیا بخاطر اشک یسیر گریه کنیم بیا بخاطر بند اسیر گریه کنیم بیا بخاطر آن شا خه ها ی نو ر…

ادامه مطلب

اسقبالیه

اسقبالیه تویئ چو بلبل شیرین سخن نه وای بتو طلا یه د ا ر ز تو ا نجمن نه و ا ی بتو ترا ست…

ادامه مطلب

وطواط

وطواط و ما چه سالهای پر نشیب را درون جاده های شعر سر گردان بوده ایم بیا دیگر به شعر به این جام واژه های…

ادامه مطلب

قصه ای عشق

قصه ای عشق عشق من با بها ر ا مد ه بود با بها ر ا ن سبز و خر م شد شاخه بگرفت بار…

ادامه مطلب

نا قوس کلیسا

نا قوس کلیسا من در میان شهر تو تنها شده بودم تنها و دلشکسته و رسوا شده بودم شبها زخیال تو نیا سود دو چشمم…

ادامه مطلب

راز نهفته

راز نهفته کاش شعری برا ی گفتن بو د یا که چشمم حریف خفتن بود هیچ حرفی برای گفتن نیست بسکه با ز ار نا…

ادامه مطلب

بیا که باز شدم سخت ناتوان بی تو

بیا که باز شدم سخت ناتوان بی تو بیا که مردم و من رفتم از جهان بی تو چو اشک از سر مژگان فتادم و…

ادامه مطلب

از زندگــــی و از غم ایام خستـــــه ا م

از زندگــــی و از غم ایام خستـــــه ا م از زاد روز خـویش به ناکام خستـه ام زادم بسال چند ؟ به جوازایی مبهمـی از…

ادامه مطلب

ستاره آسمان را می سراید

ستاره آسمان را می سراید سکوت شبروان را می سراید به روی شانۀ زخمی باغی پرستو آسیان را می سراید مژگان ساغر شفا

ادامه مطلب

کابل

کابل باز میگر د د غمین و خسته ای نا مرادی بال و پر بشکسته ای از تعلق ها چو من بگسسته ای صید ی…

ادامه مطلب

نگاهت در نگاهم خانه سازد

نگاهت در نگاهم خانه سازد شراری گونه ام را می نوازد ز تاکستان سبز چشم هایت دلم خون می خورد، جان می گدازد مژگان ساغر…

ادامه مطلب

در نبود تو بغض می پیچد

در نبود تو بغض می پیچد از دلم تا ته گلویم را چندشم میشود ز حضرت باد بزند بوسه تار مویم را مژگان ساغر شفا…

ادامه مطلب

بهانه

بهانه بـــرای شوق زخــــود رفتنــم بهــــانه تـویـی همیشه سرخوش صد بیت عاشقانه تو یـی چــو باد بــر زنــدم زلف و واژگــــون سازد بگو به باد…

ادامه مطلب

اثر ناب

اثر ناب باورنمی کنم که تو بی تاب میشـــــوی یا میروی و دختر مهتـــــاب میشــــوی چون شبنمی که روی گلی اوفتاده است بر روی گل…

ادامه مطلب

سر حد رنج من ای دوست نمی دانی تو

سر حد رنج من ای دوست نمی دانی تو از چی بر گریه تلخم همه حیرانی تو توبیا قرض بته بودن خود را یک دم…

ادامه مطلب

عید قربان

عید قربان نگارا عید قربان است قر بانت شوم یا نه ؟ نگفتی جان من آیا که مهما نت شوم یانه ؟ برای طوف کو…

ادامه مطلب

نصیب من

نصیب من زهر چه نا ا میدی غم نصیب من ز دنیا دیده یی پر نم نصیب من سعادت سر بلندی ها نصیب تو ولی…

ادامه مطلب

دیشب درون باغ بی درخت

دیشب درون باغ بی درخت خواب های تابستانی خاطرم مادرم را دیدم که از من انار میخواست و جنازه های بی روحی را که سر…

ادامه مطلب

بی احترامی

بی احترامی تا سر دچار آفتِ تنهایی ام عزیز سرد است چـــای سبز شکیبایی ام عزیز تا کــــی به پیش پای دلم سنگ می نهی…

ادامه مطلب

ابر های خشک

ابر های خشک بنشسته به انتظــــار تا کی باشـــم بی مـژدهء نو بهــــار تا کی باشــم این ابرسیه زآه من خشک شدست من تشـنهء جویبــار…

ادامه مطلب

سرحد رنج من ای دوست نمی دانی تو

سرحد رنج من ای دوست نمی دانی تو از چی بر گریه تلخم همه حیرانی تو تو بیا قرض بته بودن خود را یک دم…

ادامه مطلب

قهر

قهر این شعر را بدست خودم پاره میکنم نامت زشهر شعر خود آواره میکنم خط میزنم بر و ی تمام نوشته ها اشعار خود چو…

ادامه مطلب