سیب سرخ

سیب سرخ
من قلبم را همچون سیبی سرخی
در دستان تو مینهم
تا در درون حوضچه ای
خانه ی تان
شست و شویش دهی
من دستانم ر اهمچون خوشه های
بنفشه
در دستان تو مینهم تا کمک ات کنند
و چشمانم را صادقانه بتو هدیه خواهم کرد تا
تو ته های شکسته ای قلبم را
کنار حوضچه خانه ای تان نظاره کنی
و شاید عزیزش داری!!!!!!

مژگان ساغر شفا

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *