МИРЗО АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ

МИРЗО АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ (1644-1721) Мирзо Абдулқодири Бедил соли 1644 дар шаҳри Азимободи вилояти Патнаи Ҳиндустон таваллуд ёфтааст. Мирзо Бедил аз надару модари худ бармаҳал маҳрум…

ادامه مطلب

Ғазали 10 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 10 Зиҳӣ ҳангомаи имкон ҷунунсози ғарибонат, Замину осмон як чоки доман то ғиребонат. Китоби маърифат сатре зи дарси фаҳми маҷҳулат, Ду олам оғаҳӣ таъбире…

ادامه مطلب

Ғазали 33 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 33 Зи чоки сина оҳе менависам, Катонам, ҳарфи моҳс мснависам. Муҳаббат помапардоз аст имрӯз, Шарори барги коҳс менависам. Саропо дардам, аз матлаб мапурсед, Ба…

ادامه مطلب

Ғазали 12 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 12 Ваҳми ҳастӣ ҳеч касро аз тапидан вонадошт, Меҳри болу пар ҳамон ҷуз байзаи анқо надошт. Оламе з-ин базми ибрат муфлису маъюс рафт, Кас…

ادامه مطلب

Ғазали 29 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 29 Боз имшаб нафаси шуълафишон дорад шамъ, Ҳайратам сӯхт, надонам, чӣ забон дорад шамъ? Софии ойина номуси ғубори ранғ аст, Ҷуз сиёҳӣ ба дили…

ادامه مطلب

Ғазали 15 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 15 Ҷон ҳечу ҷасад ҳечу нафас ҳечу бақо ҳеч, Эй ҳастии ту нанги адам, то ба куҷо ҳеч? Дидӣ адами ҳастиву чидӣ алами даҳр,…

ادامه مطلب

Ғазали 31 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 31 Ба ранге яъс ҷӯшидаст бо дил, Ки дард ояд, агар гӯям: «Биё, дил». Ҷамолат мақсади чашм аст, ку чашм? Ғамат боби дил аст,…

ادامه مطلب

Ғазали 11 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 11 Ҳама кас кашида маҳмил ба ҷаноби Кибриёят, Ману хиҷлати суҷуде, ки накардаам бароят. На ба хоки дар бисудам, на ба сангаш озмудам, Ба…

ادامه مطلب

Ғазали 34 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 34 Судем саропову ба пое нарасидем, Аз хеш гузаштему ба ҷое парасидем. Кардем гул аз олами андешаи қудрат, Дасте, ки ба домони дуое нарасидем….

ادامه مطلب

Ғазали 13 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 13 Бсмағзию дорӣ ба мани сӯхтаҷон баҳс, Эй пунба, макун ҳарза ба оташнафасон баҳс. Аз як нафас аст ин ҳама шӯри манумоят, Бар як…

ادامه مطلب

Ғазали 30 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 30 На сурати бӯеву на рангест дар ин боғ, Ваҳми ту тамошоии бангест дар ин боғ. Шохи гулу сарве, ки сари ноз кашида, Тасвири…

ادامه مطلب

Ғазали 14 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 14 Умрест, сиришке назад аз дидаи тар мавҷ, Ин баҳр ниҳон кард дар оғӯши ғуҳар мавҷ. Таҳрики нафас офати дилҳои хамӯш аст, Бар кинғгии…

ادامه مطلب

Газали 32 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ГАЗАЛИ 32 Далсли корвони ашкам, оҳи сардро монам, Асарнарварди доғам, ҳарфи соҳибдардро монам. Рафиқи ваҳшати ман ғайри доғи дил намсбошад, Дар ин ибратсаро хургасди танҳоғардро…

ادامه مطلب

Ғазали 16 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 16 Кист аз ҷаҳд ба он анҷумани ноз расад? Сурма гардем, магар то ба ту овоз расад. Дархӯри ғафлати мо даъвии пайдоии мост, Ҳама…

ادامه مطلب

Ғазали 38 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 38 Ба ту нақши суҳбати мо чӣ қадар ба ҷо нишаста, Ту ба нозу мо дар оташ, ту ба хобу мо нишаста. Сару барги…

ادامه مطلب

Ғазали 2 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 2 Аз ном агар нагзарӣ, аз нанг бурун о, Эй накҳати гул, андаке аз ранг бурун о! Олам ҳама аз боли парӣ ойинадор аст,…

ادامه مطلب

Ғазали 18 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 18 Он рӯз, ки пайдоии моро асаре буд, Дар ойинаи зарра ғубори назаре буд. Нақше надамидем ба сад ранги тааммул, Наққоши ҳавас хомаи мӯйи…

ادامه مطلب

Ғазали 36 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 36 Ҳаёро дастгоҳи худписандиҳои тоқат кун, Арақ дар саъй резу сарфи таъмири хиҷолат кун. Дар ин баҳр обрӯе гайри забти худ намебошад, Чу гавҳар…

ادامه مطلب

Ғазали 1 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 1 Ба авҷи Кибриё, к-аз паҳлуи аҷз аст роҳ он ҷо, Сари мӯе ғар ин ҷо хам шавӣ, бишкан кулоҳ он ҷо. Адабғоҳи муҳаббат…

ادامه مطلب

Ғазали 17 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 17 Он ҷо, ки талаб маҳви таваккул шуда бошад, Пайдост, чароғони ҳавас ғул шуда бошад. Ин ҷоҳу ҳашам моили иқболи тараб нсст, Дарди сари…

ادامه مطلب

Ғазали 35 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 35 Бе саьйи ибрате нест тарки ҳас накардан, Чизе ба пеш дорад сар бар ҳаво накардан. Ҳангомаи руупат м-аидеш хосаи шамъ, Дар ҳар сар…

ادامه مطلب

Ғазали 3 – Мирзо Абдулқодири Бедил

 ҒАЗАЛИ 3 Ойинаи чандин табу тоб аст дили мо, Чун доғи ҷунун шуъланиқоб аст дили мо. Умрест, ки чун ойина дар базми хаёлат Ҳайратнигаҳи як…

ادامه مطلب

Ғазали 19 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 19 Он, ки аз бӯйи баҳораш ранги имкон рехтанд, Гарди роҳаш ҷӯш зад, осори аъён рехтанд. Шоҳиди базми хаёлаш то дарад тарфи ниқоб, Орзуҳо…

ادامه مطلب

Ғазали 37 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 37 Рафтӣ зи дил, нишаст ба хун дар қафои ту, Эй рафта аз назар, чӣ ҳино дошт пойи ту? Мастуриат нахост ҷунуни гурури ноз,…

ادامه مطلب

Ғазали 4 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 4 Агар мардӣ, дари таслим зан, роҳи талаб макию, Зи ҳар мӯ эҳтиёҷат гар кунад фарёд, лаб макшо. Хами шамшери ҷуръат сарфи эҷоди тавозуъ…

ادامه مطلب

Газали 20 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ГАЗАЛИ 20 Бесутун ёде зи Фарҳоди надоматфол кард, Сангро бетобии оҳи шарар ғирбол кард. Аз таби савдои Маҷнун хондам афсуне ба дашт Гирдбодаш то фалак…

ادامه مطلب

Ғазали 40 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 40 Набарӣ гумон, ки яънс, ба Худо расида бошӣ, Ту зи худ нарафта берун, ба куҷо расида бошӣ?! Сарат ар ба чарх сояд, нахӯрӣ…

ادامه مطلب

Ғазали 7 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 7 Файзи ҳаловат аз дили бекибрукин талаб, Занбӯрро зи хона барор, ангубин талаб. Пай бурдааст ҳусн ғано дар либоси фақр, Дасти расо зи кӯтаҳии…

ادامه مطلب

Ғазали 23 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 23 Ҷоме магар аз базми ҳаё дарзадаӣ боз, К-оташ ба дили шишаву соғар задаӣ боз. Он зулфи иарешон задаӣ шона, надонам, Бар дафтари дилҳо…

ادامه مطلب

Ғазали 39 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 39 Гар аз ғавҳар камар созиву ғар дастори зар печӣ, Дамс бскашмакаш ғардӣ, ки зсри хок сар печӣ. Нафас хун ғапғгу таскини ҳубобс ҳам…

ادامه مطلب

Ғазали 5 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 5 Ба хоки тира охир худсариҳо мебарад моро, Чу оташ гарданафзоӣ таҳи по мебарад моро. Ғубори ҳасрати мо ҳеч наншаст аз замингирӣ, Ки ҳар…

ادامه مطلب

Ғазали 26 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 26 Ба тороҷи ҷунун додам, чӣ ҳастиву чӣ фарҳангаш, Дар оташ рсхтам иомс, ки обам мекунад нангаш. Ба мазмуни ҷаҳони эътиборам ханда мсояд, Чиҳо…

ادامه مطلب

Ғазали 6 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 6 Шаб, ки шуд ҷӯши фигонам ҳамнавои андалеб, Дар арақ гум гашт чун шабнам садои андалеб. Хулқи маъшуқон каманди сайди муштоқон бае аст, Нест…

ادامه مطلب

Ғазали 27 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 27 То кай афсурдан? Даме аз фикри худ вораста бош, Сар бурун ор аз гиребон, маънии барҷаста бош. Гар надорӣ ҷуръати аз хонумон барҳам…

ادامه مطلب

Ғазали 8 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 8 Ндонам, бозам оғӯши кӣ хоҳад гауд дучор имгааб? Канорам мерамад чун партави шамъ аз канор имгааб. Зи чӯши моҳтоб ин дагату дар кайфияте…

ادامه مطلب

Ғазали 25 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 25 Зиндагӣ маҳруми такрор асту бас, Чуи шарар ин ҷилва як бор асту бас. Аз адам ҷӯсд субҳ, эй гофилон, Олам аст ин ҷо,…

ادامه مطلب

Ғазали 9 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 9 Масти ирфонро шароби дигаре даркор нест, Ҷуз тавофи хеш даври соғаре даркор нест. Саъйи парвозат чу бӯйи гул гар аз худ рафтан аст,…

ادامه مطلب

Ғазали 28 – Мирзо Абдулқодири Бедил

ҒАЗАЛИ 28 Аз қаноат хок бояд кард дар апбони ҳирс, Обрӯ то кай шавад сарфи хамири нони ҳирс? Ҳсч дантге нест, к-аз рети равон бошад…

ادامه مطلب