مخمس دهم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس دهم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح آهنگ آرزو به هوایت سرودنست امواج اشک از سر مژگان دوردنست دل نیست تا…

ادامه مطلب

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل لسان الغیب حضرت حافظ رح

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل لسان الغیب حضرت حافظ رح ز هوس پا بریده ام که مپرس به رهت آرمیده ام که مپرس جای…

ادامه مطلب

مخمس دوم احمد محمود امپراطور

مخمس دوم احمد محمود امپراطور در پرتو حسن اش چه تجلای عیان است فرصت بر عفو گنهی بی خبران است آرامش روح و دل صاحب…

ادامه مطلب

مخمس اول احمد محمود امپرازطور برغزل محمد اسحاق ثنا

مخمس اول احمد محمود امپرازطور برغزل محمد اسحاق ثنا جهان از حسرتم شد در نظر بیگانه،بیگانه همین صحرا خوشست ناید خوشم کاشانه،کاشانه بگلزار تنت من…

ادامه مطلب

مخمس بدون نقطه احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس بدون نقطه احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح اصل آدم اگر روا گردد گرد صحرا و روح سوا گردد همه واحد…

ادامه مطلب

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل شاعره خجسته کلام حسنیه عثمان داؤود

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل شاعره خجسته کلام حسنیه عثمان داؤود دلم به غصه گره خورده زیر ِ آوار است هوای نشو نما را…

ادامه مطلب

مخمس اول احمد محمود بر غزل صوفی غلام نبی عشقری

مخمس اول احمد محمود بر غزل صوفی غلام نبی عشقری افتاده به پیش قدمت کوهی گران است ابروی کج ات را مه و خورشید فسان…

ادامه مطلب

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل شاعر والاگهر حضرت استاد یحیی جواهری صاحب

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل شاعر والاگهر حضرت استاد یحیی جواهری صاحب چقدر گمشده را باز نه جُستن سخت است چقدر سینه ای دلداده…

ادامه مطلب

مخمس بیستم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس بیستم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح خطا ز خویش رها کن صواب را دریاب برو به مکتب دل اکتساب را…

ادامه مطلب

مخمس هفتم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس هفتم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح عشق تا جولان عیانی می کند درد دلها را زبانی می کند طرف صحرا…

ادامه مطلب

مخمس پنجم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس پنجم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح دوریم ز عشاق زمان و انسی چند افتاده به زندان نگاهی نجسی چند قمچین…

ادامه مطلب

مخمس یازدهم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس یازدهم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح مه ای من از پس این ابر گردون دیدنت نازم حجاب ناز در شام…

ادامه مطلب

مخمس چهارم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس چهارم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح مشو تو همچو شه محمود کس ایاز تو نیست مسا و صبح درین بزم…

ادامه مطلب

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل جد بزرگوارش داملا محمد ارباب محزون

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل جد بزرگوارش داملا محمد ارباب محزون شهپرِ عشق کاش چون بال هُما بودی مرا همچو مولانای بلخ رقص و…

ادامه مطلب

مخمس اول احمد محمود امپراطور

مخمس اول احمد محمود امپراطور انصاف نیست این که مرا سر گران کنی جسم مرا به درد و الم ترجمان کنی محتاج باده بر در…

ادامه مطلب

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل امیر خسرو دهلوی

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل امیر خسرو دهلوی ز هجرانت کشیدم غم از این غباره تر بادا به ایثارت کنم جان ِ خود و…

ادامه مطلب

مخمس اول احمد محمود امپراطور بر غزل نذیر ظفر

مخمس اول احمد محمود امپراطور بر غزل نذیر ظفر به خدا پست و ستم کار بدم می آید سگ صفت نوکر اغیار بدم می آید…

ادامه مطلب

مخمس هشتم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس هشتم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح عطر ز بوی معنی چون من شمیده رفتن از بیدل ادب سنج بیت گزیده…

ادامه مطلب

مخمس اول احمد محمود امپراطور برغزل معینی کرمنشاهی

مخمس اول احمد محمود امپراطور برغزل معینی کرمنشاهی چه شد از من ِ بینوا میگریزی چو شاهی ز فقر گدا میگریزی نکردم خطا نابجا میگریزی…

ادامه مطلب

مخمس سوم احمد محمود امپراطور بر غزل محمد نعیم جوهر

مخمس سوم احمد محمود امپراطور بر غزل محمد نعیم جوهر دعا به درگه ای آن شوخ کی اثر دارد بهار جلوه ای او دامن دگر…

ادامه مطلب

مخمس اول احمد محمود امپراطور بر غزل محمد نعیم جوهر

مخمس اول احمد محمود امپراطور بر غزل محمد نعیم جوهر ای نازنین شود که تقاضا کنی مرا در جوی عشق سروِ سمن سا کنی مرا…

ادامه مطلب

مخمس سوم احمد محمود امپراطور

مخمس سوم احمد محمود امپراطور آتش بسوزدی چمن و گلزار ما تا کی خزان باشدی فصل بهار ما در خاک و خون فتاده دل بیقرار…

ادامه مطلب

مخمس اول احمد محمود امپراطور بر غزل محمد حسین شهریار شهریار

مخمس اول احمد محمود امپراطور بر غزل محمد حسین شهریار شهریار در طپش های دل سوخته لنگر کردم ناله های دل خود بر در داور…

ادامه مطلب

مخمس نهم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس نهم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح ز وضع نا رسایی چشم خونبار اینچنین باید ز استغنا به درد عشق جگر…

ادامه مطلب

مخمس دوم احمد محمود امپراطور بر غزل محمد نعیم جوهر

مخمس دوم احمد محمود امپراطور بر غزل محمد نعیم جوهر تا اوج چرخ غلغله برپا کنم کم است جان را فدای سرو دلآرا کنم کم…

ادامه مطلب

مخمس اول احمد محمود امپراطور بر غزل کمال الدین مسعود خجندی

مخمس اول احمد محمود امپراطور بر غزل کمال الدین مسعود خجندی در مجمر عشق تو جهیدن نگذارند چون اشک بسوی تو دویدن نگذارند یعنی ز…

ادامه مطلب

مخمس سوم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس سوم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح درد و فراق یار بما یاد گار ماند داغش به ضیمران دلم آشکار ماند…

ادامه مطلب

مخمس دوم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس دوم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح از همان شعله ای عشقت بدلم ناری هست از غم ِهجر تو در سینه…

ادامه مطلب

مخمس اول احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس اول احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح ادب اظهار معنی شد نمودم من جسارتها بخود کردم جنون تا بشکنم بند و…

ادامه مطلب

مخمس ششم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس ششم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح سفسطه گوی بی هنر یار و انس نمیشود خر به فسار و، زین و…

ادامه مطلب

مخمس چهارم احمد محمود امپراطور

مخمس چهارم احمد محمود امپراطور سقف بشکست و فروریخت دری خانه ای ما مهری کم مهر، سیاه بسته ز کاشانه ای ما هر کجا است…

ادامه مطلب

مخمس اول احمد محمود امپراطور بر غزل ابوالقاسم لاهوتی

بر اول احمد محمود امپراطور بر غزل ابوالقاسم لاهوتی جهد کن ای هموطن واماند گی در کار نیست از هیولای جهان ترسند گی در کار…

ادامه مطلب

مخمس دوازدهم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس دوازدهم احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح میان کوره ی آتش حریم دیبا نیست خدا پرستی آدم به گبر و ترسا…

ادامه مطلب

مخمس احمد محمود امپراطور برغزل رهی معیری

مخمس احمد محمود امپراطور برغزل رهی معیری میشوم افسر اگر او شوق باداری کند با خدنگ ناز خود بر ما سپهداری کند دلبر بی باک…

ادامه مطلب

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل حبیب الله بلبل رح

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل حبیب الله بلبل رح تمسال گیسو بوی دهان تو ز قرنفل نمیرود تمثال گیسوی تو ز سنبل نمیرود عشق…

ادامه مطلب