به ‌کنج عالم نسیان دل‌ گمگشته‌ام بیدل

به ‌کنج عالم نسیان دل‌ گمگشته‌ام بیدل ز یادم نیست غافل هرکه می‌سازد فراموشم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

به منع حسرت بیدل‌که دارد ناز خودکامی

به منع حسرت بیدل‌که دارد ناز خودکامی شکر هم می‌خورد آب از تبسمهای شیرینت حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

به هزار ناز گل‌ کرد چمن نیاز بیدل

به هزار ناز گل‌ کرد چمن نیاز بیدل که سر ادب به پایش چو حنا بلند کردم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

به وهم چشمه چو آیینه خون مخور بیدل

به وهم چشمه چو آیینه خون مخور بیدل نمی برون نتراویده‌ای زلال تو چیست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

به‌این فطرت‌که درفکر سراغ خودگمم بیدل

به‌این فطرت‌که درفکر سراغ خودگمم بیدل چه‌خواهم‌گفت اگر ‌حیرت زمن پرسد نشانش را حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بود گریه دزیدن چشم بیدل

بود گریه دزیدن چشم بیدل چو زخمی‌ که او آب دزدیده باشد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بی‌بضاعتان بیدل ناگزیر آفاتند

بی‌بضاعتان بیدل ناگزیر آفاتند رنج خار و خس بردن از برهنه‌پاییهاست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل آخر ز چه خورشیدکم است

بیدل آخر ز چه خورشیدکم است این چراغ به نفس روشن ما حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از اظهار مطلب خون استغنا مریز

بیدل از اظهار مطلب خون استغنا مریز آبرو چون موج پیداکرد تیغ قاتلی‌ست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از امید خلد قطع توّهم خوش است

بیدل از امید خلد قطع توّهم خوش است جز دل آسوده نیست باغ ارم داشتن حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از این مزرع آنچه در نظر آمد

بیدل از این مزرع آنچه در نظر آمد دانه امل بود و آسیا کف افسوس حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از بس مانده‌ام چون کوه زیر بار درد

بیدل از بس مانده‌ام چون کوه زیر بار درد ناله جای‌ گرد می‌گردد بلند از دامنم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از توصیف زلف وکاکل این‌گلرخان

بیدل از توصیف زلف وکاکل این‌گلرخان مقصد ما طوق‌گردن مدعا زنجیرپاست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از خاکستر من شعله جولانی مخواه

بیدل از خاکستر من شعله جولانی مخواه اخگری در دامن فرسودگی آسوده‌ام حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از دردسر پست و بلند آزادهٔم

بیدل از دردسر پست و بلند آزادهٔم وضع همواری جبین ما ز صندل ریخته‌ست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از سوختنم رنگ سراغش دریاب

بیدل از سوختنم رنگ سراغش دریاب کیست پروانه ‌که ‌گوید چه نشان دارد شمع حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از عجز وغرور فقروجاه ما مپرس

بیدل از عجز وغرور فقروجاه ما مپرس تا نفس‌باقی‌ست زین‌آهنگ‌، صد زیر و بم است حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از قحط قناعت فکر آب رو کراست

بیدل از قحط قناعت فکر آب رو کراست نیم جانی دارم و در حسرت نان می‌کنم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از مشت غبار ما دل خود جمع‌کن

بیدل از مشت غبار ما دل خود جمع‌کن شانه‌‌ی این طرهٔ آشفته در دست هواست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل از وهم جنون سامان مپرس

بیدل از وهم جنون سامان مپرس گنج ناپیدا و ما ویرانه‌ام حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل ازکسب ادب ظلم است بر آزادگی

بیدل ازکسب ادب ظلم است بر آزادگی ناله‌دارد بازی طفلی‌که درمکتب نشست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل ازین ستمکده راحت کس گمان مبر

بیدل ازین ستمکده راحت کس گمان مبر دیده ز خس نمی‌کشد آنچه دل ازنفس‌کشد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل آشفتگی از طورکلام تو نرفت

بیدل آشفتگی از طورکلام تو نرفت این جنون ‌سلسله یکسر خط بی‌ مسطر داشت حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل اقتضای جشد می‌کشد به‌حرص‌و حسد

بیدل اقتضای جشد می‌کشد به‌حرص‌و حسد خواب امنی داری اگر پیرهن خسک نشود حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل اگر سبز شد دانه ز فیض سحاب

بیدل اگر سبز شد دانه ز فیض سحاب ما دل افسرده را در قدمش جان کنیم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل امشب چون شرار کاغذ آتش زده

بیدل امشب چون شرار کاغذ آتش زده چیده‌ام گلها ز باغ دلگشای سوختن حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل آندم‌ که به تسلیم شکستم دامن

بیدل آندم‌ که به تسلیم شکستم دامن تا در امن به پای نرسیدن رفتم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل این شور بد و نیکی که تکلیف ‌کریست

بیدل این شور بد و نیکی که تکلیف ‌کریست پنبه تا درگوش باشد معتدل شنید حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل این‌حرف و صوت چیزی‌نیست

بیدل این‌حرف و صوت چیزی‌نیست خامشی معنی مگو دارد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به ادب باش‌ که در پیکر انسان

بیدل به ادب باش‌ که در پیکر انسان گر رگ ‌کند اظهارپری تشنهٔ نیش است حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به تواضع‌ها، صید دل ماکردی

بیدل به تواضع‌ها، صید دل ماکردی ما بنده‌ی این وضعیم‌ کاین صورت ابروییست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به خوان دعوی هستی نشسته‌ایم

بیدل به خوان دعوی هستی نشسته‌ایم اینجا به جز قسم چه خورد میهمان لاف حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به شیب نام حلاوت مبر که نخل

بیدل به شیب نام حلاوت مبر که نخل دور اسث از ثمر چوکهن‌ ساله می‌شود حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به قلزمی‌که تو غواص فطرتی

بیدل به قلزمی‌که تو غواص فطرتی گوهرگره به رشتهٔ موج سراب داشت حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به هرچه پیچید دل غیر داغ‌ کم دید

بیدل به هرچه پیچید دل غیر داغ‌ کم دید این محفل کدورت آیینه‌ای و آه است حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به‌کنج زانوی فکرتو خفته است‌

بیدل به‌کنج زانوی فکرتو خفته است‌ آن سرکه داشت جیب فلاطونش انتخاب حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل تجددی‌ست لباس خیال من

بیدل تجددی‌ست لباس خیال من گر صد هزار سال برآیدکهن نی‌ام حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل تو هم بناز دو روزی‌ که عمرهاست

بیدل تو هم بناز دو روزی‌ که عمرهاست اوهام داد آینهٔ ناز داده‌اند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل چه انتظار وکدام آرزوی وصل

بیدل چه انتظار وکدام آرزوی وصل چشم به خواب رفتهٔ بختم پرنده نیست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بید‌ل چو تار ساز جهانگیر شهرتند

بید‌ل چو تار ساز جهانگیر شهرتند در پرده هم‌گر اهل سخن‌گفتگوکنند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل چوگردباد ز آرام ما مپرس

بیدل چوگردباد ز آرام ما مپرس عمریست درکمند پرافشانی خودیم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل خونین جگرم بلبل بی‌بال و پرم

بیدل خونین جگرم بلبل بی‌بال و پرم نیست درین غمکده‌ها نالهٔ من بی‌اثری حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بحرتسخیری آغوش حبابم بیدل

بحرتسخیری آغوش حبابم بیدل مزد آن است که برخود نفسی تنگ شدم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل دو دم به الفت هستی نساختیم

بیدل دو دم به الفت هستی نساختیم جولان او ز دامن ما چین‌ کشید و رفت حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل ز بس که منفعل عرض هستی‌ایم

بیدل ز بس که منفعل عرض هستی‌ایم سر می‌کند عرق ز گریبان ما بلند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل ز دل غبار علایق نمی‌رود

بیدل ز دل غبار علایق نمی‌رود سر سوده شد چو صندل واین دردسر نرفت حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل ز معنی دل خوش بیخبر گذشتی

بیدل ز معنی دل خوش بیخبر گذشتی این غنچه بود مهری بر دفتر تبسم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل زشوخ‌چشمی خود در محیط وصل

بیدل زشوخ‌چشمی خود در محیط وصل داریم چون حباب ز سر تا به پا نقاب حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل سراین رشته به تحقیق نپیوست

بیدل سراین رشته به تحقیق نپیوست در سبحه و زنار جهانی دل و دین داشت حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل عدم و هستی ما هیچ ندارد

بیدل عدم و هستی ما هیچ ندارد جزگرد خیالی‌که نه آن بود و نه این شد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب