بیدل ز سحرکاری طول امل مپرس

بیدل ز سحرکاری طول امل مپرس کامروز نارسیده به فردا رسانده‌ایم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل ز ننگ بیخبری بایدم‌گداخت

بیدل ز ننگ بیخبری بایدم‌گداخت زیرقدم ندیدم و طاووس پا شدم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل سپر افکند چو مژگان ز ندامت

بیدل سپر افکند چو مژگان ز ندامت دستی ‌که ز دامان تو می‌ خواست بهم زد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل شرری‌ گشت و به دامان نگه ریخت

بیدل شرری‌ گشت و به دامان نگه ریخت گردی‌ که نکردیم به میدان تغافل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل غبار قافلهٔ هرزه ‌تازی‌ام

بیدل غبار قافلهٔ هرزه ‌تازی‌ام مقصد گم است و می‌روم از خویشتن هنوز حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل کراست آگهی از خود که چون حباب

بیدل کراست آگهی از خود که چون حباب در تشت واژگونه ز سر دست شسته‌اند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بید‌ل لباس هستی تاکی شود حجابت

بید‌ل لباس هستی تاکی شود حجابت ای غرهٔ تعین آن خرقهٔ‌کهن‌کو حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل مخواه آزار دل از طاقت راحت گسل

بیدل مخواه آزار دل از طاقت راحت گسل ای پا به دوش آبله بر خار می‌تازی چرا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل می عشرت به کسی نیست مسلم

بیدل می عشرت به کسی نیست مسلم هر گل شکن آماده‌ُ رنگی‌ست درین باغ حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل نشاط دهر مآلش ندامت‌ست

بیدل نشاط دهر مآلش ندامت‌ست چون‌گل ازبن چمن همه تن ریش رفته‌ایم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل نکشیدیم زکس جام مدارا

بیدل نکشیدیم زکس جام مدارا مردیم به مخموری صهبای تغافل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل هدف ناوک آفات بزرگی‌ست

بیدل هدف ناوک آفات بزرگی‌ست مه تا به ‌کمالش نرسد نور نگیرد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل‌، شمرد بند گریبان ندامت

بیدل‌، شمرد بند گریبان ندامت آن دست‌ که در خدمت دلها ننهد پیش حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بی‌دلیل عجز بیدل هیچ جا نتوان رسید

بی‌دلیل عجز بیدل هیچ جا نتوان رسید سعی‌کن چندانکه آید پیش پا لغزیدنی حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بینوا نیست دل از جوش‌کدورت بیدل

بینوا نیست دل از جوش‌کدورت بیدل شیشه را سنگ ستم آینهٔ حسن صداست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

پی غلط‌ کرده است بیدل آمد و رفت نفس

پی غلط‌ کرده است بیدل آمد و رفت نفس خلق می‌آید به آیینی‌ که‌ گویا می‌رود حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تا بارگاه فقر شکوه ‌که می‌رسد

تا بارگاه فقر شکوه ‌که می‌رسد بیدل‌ گذشتگی‌ست جنیبت‌کش شهم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تا حشر ای سحاب چمن‌ساز بیدلان

تا حشر ای سحاب چمن‌ساز بیدلان بر مزرع امید دو عالم ببار فتح حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تاب و تب موج و کف‌، خارج دریا شمار

تاب و تب موج و کف‌، خارج دریا شمار قصهٔ کثرت محو ان بیدل ما وحدتی ست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تحصیل روزی آسان نتوان شمرد بیدل

تحصیل روزی آسان نتوان شمرد بیدل تکلیف خاک و خون‌ست این نان و آب خوردن حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تعلق من و ما سهل نشمری بیدل

تعلق من و ما سهل نشمری بیدل تاملی‌ که به تار نفس چهاست ‌گره حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تنگی‌حوصله‌دار ترک علایق‌بیدل

تنگی‌حوصله‌دار ترک علایق‌بیدل یادگردی‌ که به هم چیدن او دامان داشت حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تیغ هم بربیدل ما مد احسان بود وبس

تیغ هم بربیدل ما مد احسان بود وبس گر به حکم ناز میل انتقامی داشتی حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

جناب‌کبریا آیینه است و خلق تمثالش

جناب‌کبریا آیینه است و خلق تمثالش من بیدل چه دارم تا از آن حضرت نهان دارم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

جهانی نقش بستی لیک ننمود‌ی به‌کس بیدل

جهانی نقش بستی لیک ننمود‌ی به‌کس بیدل به این‌حیرت چه ‌مکتوبی ‌که نتوان خواند عنوانت حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چسان ز دام تحیر برون روم من بیدل

چسان ز دام تحیر برون روم من بیدل که همچو آینه از چشم خوبش در بن چاهم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چند باید بود زحمت ‌پرور ناز امید

چند باید بود زحمت ‌پرور ناز امید بیدل از سامان نومیدی چه‌کم داریم ما حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چه دنیا چه عقبا خیالست بیدل

چه دنیا چه عقبا خیالست بیدل تو باش این و آن‌ گر نباشد نباشد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چو بیدلیم همه ناگزیر نامه سیاهی

چو بیدلیم همه ناگزیر نامه سیاهی جبین مگربه عرق‌کوثری برآورد ازما حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چو شمع سر به هوا گریه می‌کنم بیدل

چو شمع سر به هوا گریه می‌کنم بیدل که پیش پای ندیدن مباد چاه شود حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چوبیدل آنکه مهررخت دلنشین اوست

چوبیدل آنکه مهررخت دلنشین اوست نقش نگین نمی‌شودش حرف‌کینه‌ها حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چون سحر بیدل من و هستی تعب پیراهنی

چون سحر بیدل من و هستی تعب پیراهنی کز حیا بر خویش تا بالد نفس تنگی کند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

حاصل جمعیت اسباب جز عبرت نبود

حاصل جمعیت اسباب جز عبرت نبود مفت ما بیدل‌ که مژگانی بهم آورده ایم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

حرف‌لعل اوخموشم کردبیدل‌عمرهاست

حرف‌لعل اوخموشم کردبیدل‌عمرهاست گبر دارد رو به محرابی‌که می‌سوزد مرا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل درین بساط تماشاییان وهم

بیدل درین بساط تماشاییان وهم از دل چه دیده‌اند که دردش ندیده‌اند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل دلت اگرهوس آهنگ منزل است

بیدل دلت اگرهوس آهنگ منزل است ما و شکست‌کوشش وتدبیر خواب پا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

خط سیرابی ندارد مسطر موج سراب

خط سیرابی ندارد مسطر موج سراب بیدل این دلبستگی برنقش آب وگل چرا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

خودآرایی چه مستور و چه اظهار

خودآرایی چه مستور و چه اظهار خراباتی چه مخموری چه مستی حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

دامن دیده به هر سرمه میالا بیدل

دامن دیده به هر سرمه میالا بیدل انتظاری شو وگرد سر راهی دریاب حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

در تغافلخانهٔ ابروی اوست

در تغافلخانهٔ ابروی اوست بی دل آن طاقی‌ که نقشش قاش نیست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

در روز توان خواند خط جبههٔ بیدل

در روز توان خواند خط جبههٔ بیدل چون شمع همه ‌گر به شب تار نویسند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

درآتش فکن بیدل این رخت وهم

درآتش فکن بیدل این رخت وهم تو افسرده‌ای کارکس خام نیست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

درین حسرت‌ که مهر طلعتش‌ کی پرده برگیرد

درین حسرت‌ که مهر طلعتش‌ کی پرده برگیرد چو بیدل می‌تپد هر شب به چشم خون فشان انجم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

دست هوسم شیفتهٔ دامن کس نیست

دست هوسم شیفتهٔ دامن کس نیست بیدل چو نسیمم همه تن‌گرد رمیدن حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

دل چه امکان است بیرون آید از دام امل

دل چه امکان است بیرون آید از دام امل مهره بیدل در حقیقت مار را جزو تن است حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

دلنشین ما نشد بیدل از این طاق و سرا

دلنشین ما نشد بیدل از این طاق و سرا جز همین نقش‌کف‌ دستی‌ که دندان‌ کرد طرح حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

دو روزی طرف با دل هم ‌ببستم چون نفس بیدل

دو روزی طرف با دل هم ‌ببستم چون نفس بیدل بر این تمثال آخر خانهٔ آیینه تنگ آمد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

ر بس در آرزوی می سرا ‌پا حسرتم بیدل

ر بس در آرزوی می سرا ‌پا حسرتم بیدل نفس تا بر لبم آید صدای جام می‌خیزد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

رفع خواهدگشت بیدل شبههٔ وهم دویی

رفع خواهدگشت بیدل شبههٔ وهم دویی صاحب اسرار توحید من اکنون می‌رسد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

ز ابنای زمان بیهوده دردسر مکش بیدل

ز ابنای زمان بیهوده دردسر مکش بیدل اگر باری نداری التفاتت چیست با خرها حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب