بیدل ‌کلام حافظ شد هادی خیالم

بیدل ‌کلام حافظ شد هادی خیالم دارم امید آخر مقصود من برآید حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل مآل سرکشی اعتبارها

بیدل مآل سرکشی اعتبارها پیش از فنا به نقش‌کف پانوشته‌ایم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل معانی تو چه اقبال داشته‌ست

بیدل معانی تو چه اقبال داشته‌ست چشم حسود بیت ترا صاد می‌شود حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل منم آن گوهر دریای تحمل

بیدل منم آن گوهر دریای تحمل کز لنگر من شورش توفان‌گله دارد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل نفس اقسام معانی به فسون بست

بیدل نفس اقسام معانی به فسون بست فرصت رمقی داشت نیاز صله کردم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل نمی‌توان همه دم زیر آسمان

بیدل نمی‌توان همه دم زیر آسمان سرکوفتن به هاون گم کرده دسته‌ای حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل همه دم مزرع اقبال کریمان

بیدل همه دم مزرع اقبال کریمان سبز است ز آب رخ درویش نبردن حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدلانت عالمی دارند در بار نیاز

بیدلانت عالمی دارند در بار نیاز تحفه‌ام این بس ‌که خود را در شمار آورده‌ام حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بی‌فنا ممکن بدان بیدل ‌گذشتن زین محیط

بی‌فنا ممکن بدان بیدل ‌گذشتن زین محیط بستن مژگان شود پل تا نگاهی بگذرد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

پاس رعایت دل آسان مگیر بیدل

پاس رعایت دل آسان مگیر بیدل با هر نفس حسابی‌ست درکارگاه مینا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

پیری و اشک ندامت همچو صبح و شبنم است

پیری و اشک ندامت همچو صبح و شبنم است بیدل آخر حاصل از هر شیر، روغن می‌شود حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تا بویی از قلمرو تحقیق واکشیم

تا بویی از قلمرو تحقیق واکشیم بیدل دوانده‌ایم نفس در رکاب صبح حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تا سر به امن دزدم بیدل ز چنگ آفات

تا سر به امن دزدم بیدل ز چنگ آفات جز در ته زمین نیست جای دگر گریبان حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تبسم واری از اخلاق می‌خواهد وفا بیدل

تبسم واری از اخلاق می‌خواهد وفا بیدل نمک دارد همین مقدار شور خوان خود بودن حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تدبیر فراقی که ندارم چه توان کرد

تدبیر فراقی که ندارم چه توان کرد بیدل به هوس سوختهٔ ذوق وصالم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تلاش خلق ز علم و عمل دری نگشود

تلاش خلق ز علم و عمل دری نگشود مآل‌کار چوبیدل به هیچ خوکردند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تو با ساز تعلق درگذشتی از امل بیدل

تو با ساز تعلق درگذشتی از امل بیدل ندارد رشتهٔ کس بی‌گسستن این درازیها حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

جاه دنیا را پیام پشت پا باید رساند

جاه دنیا را پیام پشت پا باید رساند همّتت پست است بیدل کی بر این تل می‌زند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

جمعیت‌گوهر نکشد زحمت امواج

جمعیت‌گوهر نکشد زحمت امواج بیدل به خموشان نکنند اهل زبان بحث حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چاره از عربده بیدل نبود مفلس را

چاره از عربده بیدل نبود مفلس را سرو از بی‌ثمریها به هوا می‌پیچد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چشم موری اگرت ‌کنج قناعت بخشند

چشم موری اگرت ‌کنج قناعت بخشند همچو بیدل هوس ملک سلیمان نکنی حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چنین‌ کز عضو عضوم موج‌ غفلت می‌دمد بیدل

چنین‌ کز عضو عضوم موج‌ غفلت می‌دمد بیدل چو فرش مخملم آخر طلسم خواب می‌سازد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چه کنم با دو جهان بار ندامت بیدل

چه کنم با دو جهان بار ندامت بیدل قوت من که به یک ناله کشیدن نرسید حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چو چراغ‌کشته بیدل ز خیال‌گریه مگذر

چو چراغ‌کشته بیدل ز خیال‌گریه مگذر مژه‌ات نمی ندارد ز چه می‌فشاری آخر حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چو صبح بیدل اگر همتی است قطع نفس‌کن

چو صبح بیدل اگر همتی است قطع نفس‌کن به این دو بال هوس عمرهاست بیهوده کوشم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چون اشک ز سرگشتی‌ام نیست رهایی

چون اشک ز سرگشتی‌ام نیست رهایی بیدل چه‌کنم نشئهٔ ایجاد من این است حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چون نباشد فضل‌یزدان مایل امداد غیب

چون نباشد فضل‌یزدان مایل امداد غیب بیدل است آخر دعاگوی و ثناخو‌ان شما حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

حباب پوچ از آب گهر امیدها دارد

حباب پوچ از آب گهر امیدها دارد خداوندا به حق دل ببخشا بیدل ما را حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

حسرت ساحل مبر بیدل که در دریای عشق

حسرت ساحل مبر بیدل که در دریای عشق کم کسی‌ بی خاک ‌گشتن خاک بر سر کند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل دل عاشق به هوس رام نگردد

بیدل دل عاشق به هوس رام نگردد اخگر نشود تکمهٔ پیراهن‌ کاغذ حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

خامشی آیینه‌دار معنی روشن دلی‌ست

خامشی آیینه‌دار معنی روشن دلی‌ست نیست بیدل چاره ازپاس نفس آیینه را حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

خلقی ازضبط نفس غوطه به دل زد بیدل

خلقی ازضبط نفس غوطه به دل زد بیدل قعر این بحر نگردید ز لنگر پیدا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

خوش است تازه ‌کنی طبع دوستان بیدل

خوش است تازه ‌کنی طبع دوستان بیدل که فطرتت به شراب رسیده می‌ماند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

در آن وادی‌که از خود رفتنم پر می‌زند بیدل

در آن وادی‌که از خود رفتنم پر می‌زند بیدل شرر عرض خرام سنگ می‌داند شتابش را حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

در حرمی‌که آسمان سجده نیارد از ادب

در حرمی‌که آسمان سجده نیارد از ادب از چه متاع دم زند بیدل بینوای ما حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

در طلوع‌ کمال بیدل ما

در طلوع‌ کمال بیدل ما ماه در هالهٔ سها گردد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

درد انشا می‌کند کسب کمال عاجزان

درد انشا می‌کند کسب کمال عاجزان مصرع آهی‌ست بیدل‌ گر شود موزون نفس حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

درین ستمکده حیران نشسته‌ام بیدل

درین ستمکده حیران نشسته‌ام بیدل چو تار ساز ضعیفی به ناله متهمی حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

دگر مژگان‌گشودی منکر اعمی مشو بیدل

دگر مژگان‌گشودی منکر اعمی مشو بیدل که معنی‌هاست روشن چون نقط از چشم بی‌نورش حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

دل خستهٔ بیدل نوحه‌سرا، ز تبسم لعل تو مانده جدا

دل خستهٔ بیدل نوحه‌سرا، ز تبسم لعل تو مانده جدا در ساز فغان نزند چه‌کند سر و برگ نی که شکر نشود حضرت ابوالمعانی بیدل…

ادامه مطلب

دلم کارگاه چه میناست بیدل

دلم کارگاه چه میناست بیدل جرس بسته عبرت به دوش ترنگم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

دود دل عمریست بیدل می‌دهم پرواز و بس

دود دل عمریست بیدل می‌دهم پرواز و بس بر گسستن بسته‌ام زنار آتشخانه‌ای حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

راهی از مقصد بسمل نگشودی هیهات

راهی از مقصد بسمل نگشودی هیهات تا به ذوق طلب بیدل بیتاب رسی حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

رنج بینش بود بیدل هستی موهوم ما

رنج بینش بود بیدل هستی موهوم ما مو شدیم از پیکر لاغر به چشم آینه حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

ز اشک دیدهٔ بیدل چو غنچه خون‌ گردد

ز اشک دیدهٔ بیدل چو غنچه خون‌ گردد اگر کند کف پای ترا حنا رنگین حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

ز بیدلی قدح انفعال سودایم

ز بیدلی قدح انفعال سودایم به شیشه‌ای‌که ندارم‌کسی چه سنگ زند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

ز حد بگذشت بیدل مستی شور جنون من

ز حد بگذشت بیدل مستی شور جنون من به چوب‌ گل چو بلبل اندکی تعزیر می‌خواهم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

ز دور باش غرورتغافلش بیدل

ز دور باش غرورتغافلش بیدل من و دلی‌که امیدش خروش زیرلبی‌ست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

ز سینه ‌گر نفسی بی‌تو می‌کشد بیدل

ز سینه ‌گر نفسی بی‌تو می‌کشد بیدل به دود از دل آتش‌کشیده می‌ماند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

ز غنچهٔ او دمید بیدل بهار خط نظر فریبی

ز غنچهٔ او دمید بیدل بهار خط نظر فریبی به معجز حسن‌گشت آخر رک زمرد ز لعل پیدا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب