بیدل این کلام متین پیش کس مزن به زمین

بیدل این کلام متین پیش کس مزن به زمین دارد آن لب شکرین‌گوهر آفرین صله‌ای حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل این‌دیگ خیال ازخام جوشیهاپرست

بیدل این‌دیگ خیال ازخام جوشیهاپرست ششجهت آتش زنی تاپخته‌گردد آش ما حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به امید وصل شادیم

بیدل به امید وصل شادیم گو طوطی بخت زاغ باشد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به جرم آنکه چو آیینه ساده‌ایم

بیدل به جرم آنکه چو آیینه ساده‌ایم خاکسترست آنچه به بر می‌کشیم ما حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به خود تا زنده‌ام صبح قیامت خنده‌ام

بیدل به خود تا زنده‌ام صبح قیامت خنده‌ام کز شور نظم افکنده‌ام درگوشهای کر صدا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به عبادتکدهٔ عجزپرستی

بیدل به عبادتکدهٔ عجزپرستی جز نقش‌کف پای تو محراب نگیرد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به کار رفع خماری نیامدیم

بیدل به کار رفع خماری نیامدیم مینای‌ما همان‌عرق‌افشان‌شکست و ریخت حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به هرکجا رگ ابری نشان دهند

بیدل به هرکجا رگ ابری نشان دهند در ماتم حسین و حسن‌گریه می‌کند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل به‌گشاد مژه زحمت نپسندی

بیدل به‌گشاد مژه زحمت نپسندی منظور وفا نیست‌گل‌اندام تماشا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل تجردم علم‌شان نیستی‌ست

بیدل تجردم علم‌شان نیستی‌ست این‌خامه خط به‌صفحهٔ هستی‌کشیده است حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل تو هم به ذوق خطش سینه چاک زن

بیدل تو هم به ذوق خطش سینه چاک زن کاین شام نادمیده مرا صبح عید کرد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل چه بلایی‌که زتوفان خروشت

بیدل چه بلایی‌که زتوفان خروشت در راه طلب پی نتوان یافت اثر را حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل چو سحر دم مزن از درد محبت

بیدل چو سحر دم مزن از درد محبت تا آنکه نبندی به نفس چاک جگررا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل حدیث بیخبران ناشنیدنی است

بیدل حدیث بیخبران ناشنیدنی است بودیم معنیی که فراموش کرده‌ایم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

باغ دهر از ماست بیدل روشناس‌ ‌رنگ درد

باغ دهر از ماست بیدل روشناس‌ ‌رنگ درد لاله‌سان آیینهٔ داغ جگر داریم ما حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بدین دو روزه تماشای زندگی بیدل

بدین دو روزه تماشای زندگی بیدل کدام شوق و چه عشق اینقدر هوس هم نیست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل دو سه دم ناز بقا، مفت هوسهاست

بیدل دو سه دم ناز بقا، مفت هوسهاست ما صورت‌ هیچیم و جز این ‌نیست که ‌هست است حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل ز بیم معصیت تهمت آفرین

بیدل ز بیم معصیت تهمت آفرین لرزیدم آنچنان که می ناب ریختم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل ز خوابهای وهم هپرس

بیدل ز خوابهای وهم هپرس ما نداریم جز فسانهٔ ما حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل ز کشتزار تمناست حاصلم

بیدل ز کشتزار تمناست حاصلم تخم دلی به سعی شکستن دمیده‌ای حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل زکلکم می‌چکد آب حیات نیک و بد

بیدل زکلکم می‌چکد آب حیات نیک و بد خضر است اگرکس می‌خورد امروز دشنام مرا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل سواد نامه سیاهی نداشتم

بیدل سواد نامه سیاهی نداشتم خطی چو سایه بر ورقم طبع دون ‌کشید حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل علم از معنی نازک نتوان شد

بیدل علم از معنی نازک نتوان شد موچینی ‌ما را همه جا لال بر آورد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل کتاب طالع نظاره خوانده‌ایم

بیدل کتاب طالع نظاره خوانده‌ایم مژگان هبوط داشت‌، تحیر صعود کرد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل گران افتاده است از عاجزی اجزای من

بیدل گران افتاده است از عاجزی اجزای من رنگی‌ که پروازن دهم چون شمع بر رو می‌زند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل مپیچ چندین بر دستگاه اقبال

بیدل مپیچ چندین بر دستگاه اقبال در دامن بلندت چین دارد آستینی حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل من و آن دولت بی‌دردسر فقر

بیدل من و آن دولت بی‌دردسر فقر کز نسبت او چینی خاموش سفال است حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل ندارد بزم ما از دستگاه عافیت

بیدل ندارد بزم ما از دستگاه عافیت چشمی‌که‌گیرد یک دمش چون شمع مژگان در بغل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل نفسی چند چو مزدور حبابت

بیدل نفسی چند چو مزدور حبابت از بار نفس چاره محال است به سر گیر حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل نی‌ام امروز خجالت‌کش هستی

بیدل نی‌ام امروز خجالت‌کش هستی چون چرخ سر افکندهٔ ادوار قدیمم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدل‌ازنازک‌خیالان مشق‌همواری‌خوش‌است

بیدل‌ازنازک‌خیالان مشق‌همواری‌خوش‌است تا نیفشارد تأمل معنی یکدست را حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیدلی‌ها‌یم دلیل امتحان بیغشی‌ست

بیدلی‌ها‌یم دلیل امتحان بیغشی‌ست نیستم قلب آشنا از بس گدازم کرده‌اند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

بیلد‌ل همین نه ما و تو نومید مطلبیم

بیلد‌ل همین نه ما و تو نومید مطلبیم زین بحر قطره‌ها همه‌گوهر شکسته‌اند حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

پر افشان هوای‌کیست از خود رفتن بیدل

پر افشان هوای‌کیست از خود رفتن بیدل که چون صبح بهاران رنگ می‌گردد به دنبالش حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

پیشه بسیار است بیدل بر خموشی ختم‌ کن

پیشه بسیار است بیدل بر خموشی ختم‌ کن سعی در علم و عمل اینجا به پایان می‌رسد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تا توانی بیدل از مشق فنا غافل مباش

تا توانی بیدل از مشق فنا غافل مباش مشکل هر آرزو زبن شیوه آسان می‌شود حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تا نفس باقیست‌ کلفت بایدم اندوختن

تا نفس باقیست‌ کلفت بایدم اندوختن بر ندارد رشتهٔ تسبیح بیدل جز گره حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تپیدم آنقدر کز دل فسردن محو شد بیدل

تپیدم آنقدر کز دل فسردن محو شد بیدل به سعی کوفتنها گرم کردم آهن سردی حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تظلم در عدم بهر چه می‌برد آدمی بیدل

تظلم در عدم بهر چه می‌برد آدمی بیدل درین حرمان ‌سرا می‌داشت گر فریادرس هستی حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

تمثال غبار من و مایید چو بیدل

تمثال غبار من و مایید چو بیدل صد سال‌ گر آیینه زدایید همینید حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

توانم جستن از دام فریبی اینچنین بیدل

توانم جستن از دام فریبی اینچنین بیدل چو شبنم‌ گر بجای ‌گام من هم چشم بردارم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

جز به صحرای عدم بیدل کجا گنجد کسی

جز به صحرای عدم بیدل کجا گنجد کسی تنگی این‌عرصه در دل جای‌دل نگذاشته‌ست حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

جهان چشم نگشاید از خواب ناز

جهان چشم نگشاید از خواب ناز اگر بیدل افسانه انشا شود حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چشم تابرهم زنم اشکی به‌خون غلتیده است

چشم تابرهم زنم اشکی به‌خون غلتیده است بسمل ایجاد است بیدل جنبش مژگان ما حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چند بیدل به هوا دست وگریبان بودن

چند بیدل به هوا دست وگریبان بودن جیبت ازکف ندهی دامن یار است‌اینجا حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چه تأملست بیدل پر شوق برفشانیم

چه تأملست بیدل پر شوق برفشانیم که غبارها درین ره به امید ما نشسته حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چه نسبت است به خورشید ذره را بیدل

چه نسبت است به خورشید ذره را بیدل به عالمی‌که تو باشی مراکه می‌پرسد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چو شمع از امتحان سیرم درین دعوت سرا بیدل

چو شمع از امتحان سیرم درین دعوت سرا بیدل به آن‌ گرمی‌که باید سوخت خامان پخته‌اند آشم حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چو لاله از دل افسرده تا به‌کی بیدل

چو لاله از دل افسرده تا به‌کی بیدل چراغ کشته توان داشت در ته دامن حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب

چون خط پرگار بیدل منزل ما جاده است

چون خط پرگار بیدل منزل ما جاده است جستجوهای هوس آغازکرد انجام را حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ادامه مطلب