طاووس ِ من! حتی تو هم در حسرت ِ رنگی

طاووس ِ من! حتی تو هم در حسرت ِ رنگی
حتی تو هم با سرنوشت ِخویش در جنگی!

یک روز دیگر کم شد از عمرت… خدا را شکر
امروز… قدری کمتر از دیروز دلتنگی

از ” خود ” گریزانی چرا ای سنگ؟ باور کن
حتی اگر در کعبه باشی… باز هم سنگی!

عمری است در نی شور شادی می دمی؛ اما
از نی نمی آید به جز اندوه آهنگی

دنیا پلی دارد که در هر سوی آن باشی…
در فکر سوی دیگری؛ آوخ چه آونگی!!

فاضل نظری

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *