بی عشق دوان است دلت از چپ و راست

بی عشق دوان است دلت از چپ و راست
تا عشق نباشد نشود کار تو راست
معشوق یکی است و عاشق او یکتاست
او را خواهی از همه برباید خاست
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *