به جز رنگ ترقی از تنزل ها مخواه آنجا – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

به جز رنگ ترقی از تنزل ها مخواه آنجا – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح به جز…

ادامه مطلب

در آرزوی لعل شکر بارت آمدم – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

در آرزوی لعل شکر بارت آمدم – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح در آرزوی لعل شکر بارت…

ادامه مطلب

آگه ز فیض صبح و غم شام هم شد – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

آگه ز فیض صبح و غم شام هم شد – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح آگه ز…

ادامه مطلب

ای ز سودای تو ام آشفتگی کاکل به کف – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ای ز سودای تو ام آشفتگی کاکل به کف – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح ای ز…

ادامه مطلب

ز لعل جان فزایت خال در کوثر کند بازی – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ز لعل جان فزایت خال در کوثر کند بازی – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح ز لعل…

ادامه مطلب

غبار ماست که داد عرض صد بیابان رقص – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

غبار ماست که داد عرض صد بیابان رقص – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح غبار ماست که…

ادامه مطلب

کبابم کرده برق تاب رنگ گرمی خویی – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

کبابم کرده برق تاب رنگ گرمی خویی – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح کبابم کرده برق تاب…

ادامه مطلب

بی آتش شوقش ز کی پرسم خبر داغ – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

بی آتش شوقش ز کی پرسم خبر داغ مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح بی آتش شوقش ز…

ادامه مطلب

عالم فتاده است به حال تباه از او – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

عالم فتاده است به حال تباه از او – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح عالم فتاده است…

ادامه مطلب

بیتو ای شوخ نه صبر و نه توان دارد شمع – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

بیتو ای شوخ نه صبر و نه توان دارد شمع – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح بیتو…

ادامه مطلب

به طریق انتظارت نگه از وفا نشسته – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

به طریق انتظارت نگه از وفا نشسته – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح به طریق انتظارت نگه…

ادامه مطلب

دیده ام کی جوش رنگ ارغوان دارد عقیق – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

دیده ام کی جوش رنگ ارغوان دارد عقیق – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح دیده ام کی…

ادامه مطلب

از شکست رنگ وحشت ها به سر دارد بهار – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

از شکست رنگ وحشت ها به سر دارد بهار – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح از شکست…

ادامه مطلب

دارد ز ابر و جبهه ات تیغ نمایان در بغل – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

دارد ز ابر و جبهه ات تیغ نمایان در بغل – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح دارد…

ادامه مطلب

دیده ام دارد ز موج اشک نم در آستین – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

دیده ام دارد ز موج اشک نم در آستین – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح دیده ام…

ادامه مطلب

در طپیدن های دل گشته پرافشان ناله ام – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

در طپیدن های دل گشته پرافشان ناله ام – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح در طپیدن های…

ادامه مطلب

نگاه اوست آهوی که ننموده کسی رامش – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

نگاه اوست آهوی که ننموده کسی رامش – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح نگاه اوست آهوی که…

ادامه مطلب

شده برق جنون آتش فگن در کلبه ای هوشم – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

شده برق جنون آتش فگن در کلبه ای هوشم – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح شده برق…

ادامه مطلب

از ذره محال است به خورشید جهان بحث – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

از ذره محال است به خورشید جهان بحث – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح از ذره محال…

ادامه مطلب

از دیده حیران شده معدوم اثر موج – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

از دیده حیران شده معدوم اثر موج – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح از دیده حیران شده…

ادامه مطلب

از هنر اهل صفا را غیر غم دیگر چه حظ – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

از هنر اهل صفا را غیر غم دیگر چه حظ – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح از…

ادامه مطلب

هر که میبینی اسیر طبع خود کام است و بس – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

هر که میبینی اسیر طبع خود کام است و بس – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح هر…

ادامه مطلب

شدم ز هستی خود مایل سراب غلط – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

شدم ز هستی خود مایل سراب غلط – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح شدم ز هستی خود…

ادامه مطلب

بی پرده تا شد از رخت ای گلعذار رنگ – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

بی پرده تا شد از رخت ای گلعذار رنگ – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح بی پرده…

ادامه مطلب

از قد خم گشته ای خود صورت محراب ریز – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

از قد خم گشته ای خود صورت محراب ریز – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح از قد…

ادامه مطلب

گرچه در افتادگی از خود روانم کرده اند – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

گرچه در افتادگی از خود روانم کرده اند – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح گرچه در افتادگی…

ادامه مطلب

تاراج کشور خرد و هوش کرده ای – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

تاراج کشور خرد و هوش کرده ای – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح تاراج کشور خرد و…

ادامه مطلب

محو تو هست دیده ای حیران آفتاب – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

محو تو هست دیده ای حیران آفتاب – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح محو تو هست دیده…

ادامه مطلب

غنچه را کرده است از خون دل ما یار سرخ – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

غنچه را کرده است از خون دل ما یار سرخ – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح غنچه…

ادامه مطلب

ار قند گرچه هست مزاق جهان لذیذ – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ار قند گرچه هست مزاق جهان لذیذ – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح ار قند گرچه هست…

ادامه مطلب

شکست گل کند از رنگ من بیرون غرض – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

شکست گل کند از رنگ من بیرون غرض – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح شکست گل کند…

ادامه مطلب

در وفایش سینه ام فانوس شمع راز بود – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

در وفایش سینه ام فانوس شمع راز بود – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح در وفایش سینه…

ادامه مطلب

نه معموری نه جای کرده ام طرح – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

نه معموری نه جای کرده ام طرح – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح نه معموری نه جای…

ادامه مطلب

ای رشته ای قانون ثنایت رگ جان ها – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

ای رشته ای قانون ثنایت رگ جان ها – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح ای رشته ای…

ادامه مطلب

بسکه در راه محبت بیقرارم کرده اند – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

بسکه در راه محبت بیقرارم کرده اند – مخمس میر هوتک خان پوپل زایی افغان بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح بسکه در راه محبت…

ادامه مطلب