مهترا، هر چند شعرم زان هر شاعر بهست

مهترا، هر چند شعرم زان هر شاعر بهست
تا توانستم نکردم من ز شعری اکتساب
قصد آن دارم که دامن در چنم زین روز بد
روز خوب خویش جویم بر ستوری چون عقاب
تا همی خوانم کتاب و تا همی جویم شراب
هم توقع کرده‌ام در برگ ره جفتی رکاب
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *