زندگي فقط يكبار است و ما – سخنان طلایی بزرگان

زندگي فقط يكبار است و ما هرگز نخواهيم توانست تصميم درست را از تصميم نادرست تمييز دهيم؛ زيرا ما در هر شرايطي فقط يكبار مي توانيم تصميم بگيريم؛ زندگي دوباره، سه باره و چهار باره به ما عطا نمي شود كه اين را براي ما امكان پذير سازد تا تصميم هاي گوناگون خود را مقايسه كنيم. (ميلان كوندرا)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *