رفتی

رفتی
ارابه ها شکست
سرک ها را جارو زدم
رد پایت را پیدا کردم
دلم روشن شد
مسیر را اشتباه نرفتم
بر گشتی
قطره فلج اطفال در دهنم چکاندی
دوباره در مسیر عشق
راه ام را ادامه دادم
عاقله قریشی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *