من و تو

من و تو
پر پروازیم
بسوی یک مقصد
طلسم جدایی را بشکن
پهن کن سفره ی
از عشق بر بام آرزو ها
از دوریت درخت خشکیده ام
‌پاییزم
بی برگ و بارم
حتأ پرندگان از من گریخته اند

عاقله قریشی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *