دل را طمع وصل تو می بود و ندید

دل را طمع وصل تو می بود و ندید
جان در غم تو سوده شد و سود ندید
اندر طلب عشق تو ای جان و جهان
من پاک بسوختم کسی دود ندید
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *