از خرمن خال تو ختن دانه گکی است

از خرمن خال تو ختن دانه گکی است
وز عشق تو عقل عقل دیوانه گکی است
شمع فلکی که آفتابش نام است
پیش رخ چون نور تو پروانه گکی است
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *