‎فرياد از اين دل

‎فرياد از اين دل
‎گشتيم آخر برباد از اين دل
‎ فرياد از اين دل، فرياد از اين دل
‎باشد كه گرديم آزاد از اين دل
‎فرياد از اين دل، فرياد از اين دل
‎سر تا به پايش يك قطره خون است
‎اما دو عالم شور و جنون است
جور و ستم شد ايجاد از اين دل
‎فرياد از اين دل، فرياد از اين دل
‎از هر نگاهي ديوانه گردد
‎بر هر چراغى پروانه گردد
‎ذوق تپشها بنياد ازاين دل
‎فرياد از اين دل، فرياد از اين دل
‎گندم نمايد، جو ميستايد
شيريني وى تلخى فزايد
غلتيده در خون فرهاد از اين دل
فرياد از اين دل، فرياد از اين دل
در مكتب عشق درد و ستم بود
رنج و محن بود، درد و الم بود
چيزى كه كرديم ما ياد از اين دل
فرياد از اين دل، فرياد از اين دل
در سينه ى تنگ اين مرغ خودكام
هرگز ندارد يك لحظه آرام
بدنامي ماست بنياد از اين دل
فرياد ازاين دل، فرياد از اين اين دل
استاد ضيا قاريزاده
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *