عشقری آ ن شور بازارت چه شد

عشقری آ ن شور بازارت چه شد
غرفۀ خالی ز نصوارت چه شد
آن دیارشور و شوق و شعر و عشق
قمری شاخ سپیدارت چه شد
نی “غلام شوده “ماند و نی “چجو”
خواجه ساعت ساز سرکارت چه شد
نی جمالی ماند و نی شایق ترا
هم نشین نغز گفتارت چه شد

چوک وچارسوق و چته از یاد رفت
“هفت شهر عشق” وعطارت چه شد
صحبدم صد آ فتاب زنده گرد
سر نهاده زیر دیوارت چه شد
ماه پیشانی گگ و کاکل زری
‌‌ ‌‌ سروقد ، کبک رفتارت چه شد

در زمین هم “لنگر” دیگر مجوی
آ ن عزیز یار و عیارت چه شد
کا که های چوک و شور بازار کو
بالکه های رند و چوتارت چه شد
تا به پای خوبرویان افگنی
حالیا! ای شیخ دستارت چه شد

کوچه های پیچ در پیچت کجاست
خانه های چار در چارت چه شد
از اچکزایی گذر، تا تخته پل
مسگر و زرکوب سیمسارت چه شد
زان جوانمردان نشان پا نماند
‌ حیدری، شاهین‌پیزارت چه شد

قاسم استادخراباتت خموش
چنگ و شهنایی و سه تارت چه شد
چوب بازان پهلوانانت کجاست
کله پزها و سماوارت چه شد
تپۀ بی ننگ ها، یادش بخیر
مهره و کچکول و چلتارت چه شد

خانقا بر جای و درویشان خراب
صوفی صافی ز زنگارت چه شد
آ ن قلندر های آ تشخوار کو
ساده رویان دل ازارت چه شد
عشقری جوشی نمودم نیم خام
‌ یا سخی جان، شهر و بازارت چه شد
روح ملکوتی عشقری صاحب شاد

عشقری رح❣

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *