مگو اينكه مردم ثنا خوان من نيست

مگو اينكه مردم ثنا خوان من نيست
بمردم بگو اين سخن زان من نيست
لبت را بگو كم سخن گويد از عشق من
سخن خيزد از دل ز لب جان من نيست
دلت را بگو جاى ديگر شود بند
چه سازم دل من بفرمان من نيست
به چشمت بگو جانب من نبيند
بجز خاك پايت بچشمان من نيست
مده جان بپايم كه سودى ندارد
اگر سر دهم نيز تاوان من نيست
استاد ضياء قارى زاده
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *