ای دل اگرت بصیرت حق بین است

ای دل اگرت بصیرت حق بین است پیوسته براق همّتت در زین است چون مور میان ببند در خدمت خلق کان ملک سلیمان که شنیدی…

ادامه مطلب

در دیدهٔ خود اگر نکوهیده شوی

در دیدهٔ خود اگر نکوهیده شوی در دیدهٔ دیگران پسندیده شوی در آتش حلم (چو) شمع جان سوخته شو تا دیدهٔ نور و نور هر…

ادامه مطلب

گر بر عملند خلق اگر معزولند

گر بر عملند خلق اگر معزولند در می نگرم جمله بدو مشغولند آن مذهب تست به گزینی کردن زینجا که منم جمله جهان مقبولند اوحدالدین…

ادامه مطلب

آن را که حقیقت تو معلوم شود

آن را که حقیقت تو معلوم شود علم همه انبیاش مفهوم شود سلطان وجود خویش آنگه باشد کز جمله مشوّشات معدوم شود اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

در راه تواضع ار سرافکنده شوی

در راه تواضع ار سرافکنده شوی سردار سلاطین شوی اربنده شوی گر زنده دلی به دستت افتد روزی در پاش بمیر تا مگر زنده شوی…

ادامه مطلب

مردم زفروتنی قرین می گردد

مردم زفروتنی قرین می گردد در خاتم انبیا نگین می گردد گر آدمیی کبر زسر بیرون کن کز کبر فرشته ای لعین می گردد اوحدالدین…

ادامه مطلب

آن چیست زهستی به جهان در که جز اوست

آن چیست زهستی به جهان در که جز اوست یا کیست نه نیست لطفش از دشمن و دوست اندر ره معرفت تو بی چشم کسی…

ادامه مطلب

در عالم اگر زاهد اگر رهبانند

در عالم اگر زاهد اگر رهبانند در مسجد و در دیر تو را می خوانند کس بر سر رشتهٔ حقیقت نرسید وآنها که رسیده اند…

ادامه مطلب

گفتم که یکی روز بپرسم خبرش

گفتم که یکی روز بپرسم خبرش تابوک برون رود تکبّر زسرش چون گشت کرشمه هر زمان افزونش اکنون من و زاری و شفیعان درش اوحدالدین…

ادامه مطلب

ای دوست من از هیچ مشوّش گردم

ای دوست من از هیچ مشوّش گردم وز نیمهٔ نیم ذرّه دلخوش گردم از آب لطیف تر مزاجی دارم دریاب مرا وگرنه آتش گردم اوحدالدین…

ادامه مطلب

درویشان را کم آمدن افزونی است

درویشان را کم آمدن افزونی است با ناموزون بساختن موزونی است دریا صفت آی تا مکدّر نشوی دون القلتینی همه جای دونی است اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

گفتم که شود به عقل پیدا حالم

گفتم که شود به عقل پیدا حالم تا من به زبان حال بَر وی نالم آنجا که رسید عقل گفتا زنهار گر بیشترک روم بسوزد…

ادامه مطلب

تا بتوانی خسته مگردان کس را

تا بتوانی خسته مگردان کس را بر آتش خشم خویش منشان کس را گر راحت جاوید طمع می داری می رنج همیشه و مرنجان کس…

ادامه مطلب

در عشق حمول و حمله کش می باشم

در عشق حمول و حمله کش می باشم وندر صف عاشقان کش می باشم با نیک و بد جهان مرا کاری نیست با آنک خوش…

ادامه مطلب

نقاش ازل چو نقش ما انشا کرد

نقاش ازل چو نقش ما انشا کرد بر ما زنخست درس عشق املا کرد وآنگاه قراضه ریزهٔ عقل مَرا مفتاح در خزینهٔ معنی کرد اوحدالدین…

ادامه مطلب

پاک آمده ای در طلب پاکی باش

پاک آمده ای در طلب پاکی باش رَوشاد بزی بر سرِ غمناکی باش تو آتش و باد را به خود راه مده خواهی که تو…

ادامه مطلب

شادی طلبی برو گدای همه باش

شادی طلبی برو گدای همه باش بیگانه خویش و آشنای همه باش خواهی که تو را چو دیده بر سر دارند دست همه بوس و…

ادامه مطلب

ناجسته دوای درد خویش ار مردی

ناجسته دوای درد خویش ار مردی داغی چه نهی بر دل صاحب دردی جان از بر تو چو گرد برخیزد به زان کز تو نشیند…

ادامه مطلب

با اهل خیال اگر در آویزد عقل

با اهل خیال اگر در آویزد عقل شاید که همیشه خون جان ریزد عقل با عاشق گرم رو کجا دارد پای چون رخت نهاد عشق…

ادامه مطلب

زین گونه که نعمت تو فرماید کرد

زین گونه که نعمت تو فرماید کرد هر لحظه هزار شکر می باید کرد بر هر مویی هزار نعمت دارم آن شکر بدین زمان کجا…

ادامه مطلب

هر کس که زمام نفس محکم گیرد

هر کس که زمام نفس محکم گیرد باید که شراب وصل آن دم گیرد آن کس که بزرگ جمع خواهد خود را باید که زجمله…

ادامه مطلب

این راه طریقت نه به پای عقل است

این راه طریقت نه به پای عقل است خاک قدم عشق ورای عقل است سرّی که زسر فرشته زان بی خبر است ای عقلک بی…

ادامه مطلب

شکرانهٔ آنک خواجهٔ بنده نئی

شکرانهٔ آنک خواجهٔ بنده نئی وندر پی رزق خود پراکنده نئی چون خواهندت بده که ملکی است عظیم آخر تو چو او نیز تو خواهنده…

ادامه مطلب

هر چند به قدرت و به علم او با ماست

هر چند به قدرت و به علم او با ماست دانم که به ذات از همهٔ خلق جداست خواهی که تو حق را به سخن…

ادامه مطلب

ثابت قدمان راه صحبت پیوست

ثابت قدمان راه صحبت پیوست از دوست نشویند به هر گردی دست از خطّهٔ آب و خاک یک شخص نخاست تا بر رخ او گرد…

ادامه مطلب

صاحب نظران آینهٔ یکدیگرند

صاحب نظران آینهٔ یکدیگرند در منزل خود چو آینه بی خبرند گر روشنیی می طلبی آینه وار در خود منگر تا همه در تو نگرند…

ادامه مطلب

هرگز نبود که در دلم جان نشوی

هرگز نبود که در دلم جان نشوی از گریهٔ زار من تو خندان نشوی آری پس از این جهان جهانی دگر است با دوست چنان…

ادامه مطلب

این علم حقیقتی به جز حرفی نیست

این علم حقیقتی به جز حرفی نیست وین عالم بی خودی به جز طرفی نیست زان علم که در مدرسه ها می خوانند در مدرسهٔ…

ادامه مطلب

ظلم از دل وز دین ببرد نیرو را

ظلم از دل وز دین ببرد نیرو را عدل است که او قوی کند بازو را با معدلت ارچه کافری بدکاری تا حشر به طبع…

ادامه مطلب

اجداد من از صدور ایران بودند

اجداد من از صدور ایران بودند تقدیر که هر یکی سلیمان بودند باید که به نفس خود کسی باشم من ما را چه از آن…

ادامه مطلب

جان گرچه که نیست حضرتت را درخورد

جان گرچه که نیست حضرتت را درخورد دام کرمت شیفتگان را پرورد حال من و تو قصّهٔ آن مورچه ای ست کاو پای ملخ نزد…

ادامه مطلب

دلداری کن اگر دلی داری تو

دلداری کن اگر دلی داری تو هر دل که به تو رسد نگه داری تو صد سال اگر طواف آن کعبه کنی زان به نبود…

ادامه مطلب

ابناء زمانه سخت نامعلومند

ابناء زمانه سخت نامعلومند از عیش حقیقتی از آن محرومند بوی گل دل جمله جهان بگرفت است افسوس که این مدّعیان مزکومند اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

چون باد به کوی دوست تازان می باش

چون باد به کوی دوست تازان می باش در آتش عشق او گدازان می باش خواهی که به اثر پای یاران برسی خاک کف پای…

ادامه مطلب

علمی است که از لاو لَمت برهاند

علمی است که از لاو لَمت برهاند وز درد سر معلّمت برهاند یک منع به توجیه بکن نفست را تا از لَم و لا نسلّمت…

ادامه مطلب

و آنها که به دستار سر افراخته اند

و آنها که به دستار سر افراخته اند علم و عمل از مکتب آموخته اند ترتیب ادب چو خرس دارند از آنک زیرا که به…

ادامه مطلب

در جُستن راه شرع عقل اولی تر

در جُستن راه شرع عقل اولی تر وز منزل طبع خویش نقل اولی تر شک نیست که چون رسد ودادی باشد شاهد باشد ولیک عقل…

ادامه مطلب

عدل است که ملک برقرار آید ازو

عدل است که ملک برقرار آید ازو حصن دل و دولت استوار آید ازو در دامن عدل دست زن ظلم مکن تا سروری تو پایدار…

ادامه مطلب

ار پیش روی زکبر محروم شوی

ار پیش روی زکبر محروم شوی حاکم گردی اگر تو محکوم شوی ای خادم مخدوم صفت خدمت کن کز خدمت خادمانه مخدوم شوی اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

دانش نه برای نفس خود باید و بس

دانش نه برای نفس خود باید و بس نه از بهر معلمی هر دون و دنس زینهار مزن با کس ازین علم هوس کی قوّت…

ادامه مطلب

علم علما زشرع و سنّت باشد

علم علما زشرع و سنّت باشد حکم حکما بیان و حجّت باشد لیکن سخنان اولیای ملکوت از کشف و عیان و نور حضرت باشد اوحدالدین…

ادامه مطلب

از علم همه حلم و تواضع زاید

از علم همه حلم و تواضع زاید وز جهل همه گَند دماغ افزاید بگذار دماغ اگر که علمت باید پوسیده دماغ علم را کی شاید…

ادامه مطلب

آنها که به عقل راه او می سپرند

آنها که به عقل راه او می سپرند شرط است کز آشیان هستی بپرند زنهار در آن راه تو پرواز مکن کانجا مگسانند که سیمرغ…

ادامه مطلب

در خون جگر اگر در آغشته منم

در خون جگر اگر در آغشته منم از کس بنرنجم چو سررشته منم از من بحلی گرچه ستمکاره توی وز تو خجلم گرچه به غم…

ادامه مطلب

کوچک بودن بزرگ را کوچک نیست

کوچک بودن بزرگ را کوچک نیست آن کوچکی از کمال باشد شک نیست گر زانک پدر زبان کودک گوید عاقل داند که آن پدر کودک…

ادامه مطلب

از علم اگر دل تو را هست چراغ

از علم اگر دل تو را هست چراغ هان تا ننهند علم تو را بر دل داغ چون علم آمد دماغ لایق نبود از خود…

ادامه مطلب

آن را که دل از راهِ صفا پر نور است

آن را که دل از راهِ صفا پر نور است از طبع و هوا و خشم و خشیت دور است وَر از سبکی کند کسی…

ادامه مطلب

در دهر هر آنک تخم خدمت پاشد

در دهر هر آنک تخم خدمت پاشد رخسار دلش به خار غم نخراشد مخدوم شدی از آنک خادم بودی مخدوم شود کسی که خادم باشد…

ادامه مطلب

علمی که ازو گره گشاید بطلب

علمی که ازو گره گشاید بطلب زان پیش که جان و تن برآید بطلب این نیست که هست می نماید بگذار وان هست که نیست…

ادامه مطلب

از مهر تو بر پای دلم قَید شدَه

از مهر تو بر پای دلم قَید شدَه مپسند مرا اسیر هر کید شده دریابم از آن پیش که چون دریابی دامی بینی دریده و…

ادامه مطلب