اسرار طریقت نشود حل به سؤال

اسرار طریقت نشود حل به سؤال نه نیز به در باختن حشمت و مال تا خون نکنی دو دیده در پنجه سال هرگز ندهند راهت…

ادامه مطلب

این کار تو را کارگزار دگر است

این کار تو را کارگزار دگر است نیک و بد تو به اختیار دگر است علم و عمل و ریاضت و جهد و ثبات راه…

ادامه مطلب

تا چند دلا تو در مقالت پیچی

تا چند دلا تو در مقالت پیچی یک چند دگر در ره حالت پیچی خلقان همه آلتند مپسند که تو صانع بگذاری و در آلت…

ادامه مطلب

حُسنی که گواه صنع معبود بود

حُسنی که گواه صنع معبود بود چون حسن بتم زلطف موجود بود رو بر در او ایاز می باش مُدام تا عاقبت کار تو محمود…

ادامه مطلب

در راه طلب رسیده ای می باید

در راه طلب رسیده ای می باید دامن زجهان کشیده ای می باید بینایی خویش را دوا کن ورنه عالم همه اوست دیده ای می…

ادامه مطلب

ره رفتن تحقیق به گامت دور است

ره رفتن تحقیق به گامت دور است وان لذّت مقصود زکامت دور است تا در طلب مال و قبولی شیخا بوی گل فقر از مشامت…

ادامه مطلب

فرزانهٔ سروران جهان بگزیند

فرزانهٔ سروران جهان بگزیند در عالم تن بقای جان بگزیند غافل عیشی که حاصلش یک نفس است بر لذّت عیش جاودان بگزیند اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

لافی زدم ای دوست زراه پندار

لافی زدم ای دوست زراه پندار کز پای درآیم زغمت دست بدار راه غم تو به پای من یافته نیست زنهار که من دروغ گفتم…

ادامه مطلب

هر مرد که او پای درین راه افشرد

هر مرد که او پای درین راه افشرد در شیشهٔ جام او چه صافی و چه دُرد تا سر ننهی پای درین راه مِنه کاین…

ادامه مطلب

الطریقة

الطریقة آن کس که درون سینه را دل پنداشت دانست که هرچ هست حاصل پنداشت علم و عمل و زهد و تمنّا و هوس این…

ادامه مطلب

با دیده درآی و صنع ربّانی بین

با دیده درآی و صنع ربّانی بین و آسایش شیخ اوحد کرمانی بین تو طالب آب و نانی، ای بیچاره یک روز به روزه باش…

ادامه مطلب

تا روی توم قبله شد ای جان و جهان

تا روی توم قبله شد ای جان و جهان از قبله خبر ندارم، از کعبه نشان بی روی تو رو به کعبه کردن نتوان کان…

ادامه مطلب

خوابی که ندیده ای تو تعبیر مکن

خوابی که ندیده ای تو تعبیر مکن حرفی که نخوانده ای تو تفسیر مکن پیران حقیقت از تو معنی طلبند از دیده بگو، روایت از…

ادامه مطلب

در راه طلب دلیل باید نه دلال

در راه طلب دلیل باید نه دلال در عالم عشق میل باید نه ملال سر در سر یار کن [همی] در همه حال صل من…

ادامه مطلب

روخانه برو که شاه ناگاه آید

روخانه برو که شاه ناگاه آید ناگاه آید برون آگاه آید خرگاه وجود خود زخود خالی کن چون خالی شد شاه به خرگاه آید اوحدالدین…

ادامه مطلب

عقل آن باشد که شرع را برتابد

عقل آن باشد که شرع را برتابد بی رهبر شرع عقل گمره یابد عقل است چو خانه شرع چون روزن او روزن باید که روشنی…

ادامه مطلب

ما خود ز ازل عاشق و مست آمده ایم

ما خود ز ازل عاشق و مست آمده ایم شیدا و خراب و حق پرست آمده ایم دستم چه زنی که در مُصاف غم تو…

ادامه مطلب

هر مرغ دلی که پر بدو باز کند

هر مرغ دلی که پر بدو باز کند در اوج هوای عشق پرواز کند یک دم تو بدوز دیدهٔ خود از خود تا نور جلال…

ادامه مطلب

اصل همه اوست و هر چه جز او فرع است

اصل همه اوست و هر چه جز او فرع است هر کس که جز این داند او را صرع است در تارکیت شمع و چراغی…

ادامه مطلب

با صدق اگر دل تو همره گردد

با صدق اگر دل تو همره گردد از معرفت دو عالم آگه گردد گردِ در حق گردِ اگر می خواهی تا با تو غم دراز…

ادامه مطلب

تا ظن نبری که هست این رشته دو تو

تا ظن نبری که هست این رشته دو تو یکتاست خود اصل و فرع بنگر نیکو این اوست که پیداست به من لیکن او شک…

ادامه مطلب

خواهی که به سوی حضرتش یابی بار

خواهی که به سوی حضرتش یابی بار بردارم من از دل و جانت این بار در راه طلب خاک کِه و مِه می باش شیخی…

ادامه مطلب

در راهش اگر به نیکنامی برسی

در راهش اگر به نیکنامی برسی در بند زبان تا تو به کامی برسی لبیک زاحرامگه صدق بزن کن سعی خود آنگه به مقامی برسی…

ادامه مطلب

زان پیش که از جمله فرو مانی فرد

زان پیش که از جمله فرو مانی فرد آن کن که نبایدت پشیمانی خورد امروز بکن که می توانی کاری فردا چه کُنی که هیچ…

ادامه مطلب

عقل از ره جان به نور شرع آگه شد

عقل از ره جان به نور شرع آگه شد در شرع آویخت و رهشناس آنگه شد گر عقل به هر واقعه رهبر بودی پس کافر…

ادامه مطلب

مرهم طلبی به گرد دلریشان گرد

مرهم طلبی به گرد دلریشان گرد با محتشمی به گرد درویشان گرد کعبه به حقیقت دل درویشان است حَجّت باید، گردِ دل ایشان گرد اوحدالدین…

ادامه مطلب

هر کاو زحقیقت وجود آگاه است

هر کاو زحقیقت وجود آگاه است با او سخن دراز بس کوتاه است در عالم امر شرع شاهنشاه است وین جمله برون زپردهٔ این راه…

ادامه مطلب

آن را که زخود نماند با خود اثری است

آن را که زخود نماند با خود اثری است از خود زخودی و بیخودی بی خبری است بر حلقهٔ خاص در شو ایرا که دری…

ادامه مطلب

آیین قلندر ار نظر کوتاهی است

آیین قلندر ار نظر کوتاهی است ترتیب ادب علامت آگاهی است چون سِر به زبان شرع می شاید گفت گفتن به زبان دیگری گمراهی است…

ادامه مطلب

تا یوسف دل را نکنی از بن چاه

تا یوسف دل را نکنی از بن چاه یعقوب خرد ضریر باشد در راه خواهی که عزیز مصر باشی در جاه از عشق کمر ببند…

ادامه مطلب

خواهی که بزرگیت بود کوچک باش

خواهی که بزرگیت بود کوچک باش در حالت دل چو اهل دل بی شک باش پیری سرکَل نباشد و ریش سپید ثابت قدمی است گو…

ادامه مطلب

در عالم کشف اگر گلی بنماییم

در عالم کشف اگر گلی بنماییم صد نغمه چو بلبل به دمی بسراییم گر ما سرِ صندوق صفا بگشاییم سلطانی تخت آسمان را شاییم اوحدالدین…

ادامه مطلب

رو در پی درد او که درمان گردی

رو در پی درد او که درمان گردی گر جز در او زنی پشیمان گردی تاج سر دیگران نیرزد خاکی خاک در او باش که…

ادامه مطلب

کاری که فروبندد و رخ ننماید

کاری که فروبندد و رخ ننماید دلتنگ مشو که عاقبت بگشاید یاقوت همی قیمت از آن افزاید کز سنگ به روزگار بیرون آید اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

ماییم که بس بوالعجب اندر قدمیم

ماییم که بس بوالعجب اندر قدمیم سرمایهٔ شادی شده از کان غمیم پستیم و بلندیم و تمامیم و کمیم کس واقف از آن نیست که…

ادامه مطلب

هر دل که به میدان هوای تو بتاخت

هر دل که به میدان هوای تو بتاخت با نیک و بد زمانه یکسان در ساخت دلها همه در بوتهٔ عشق تو گداخت چونانک تویی…

ادامه مطلب

آن کس که به بندگی قرارش باشد

آن کس که به بندگی قرارش باشد با چون و چرای او چه کارش باشد گر بنده ای اختیار در باقی کن آن خواجه بود…

ادامه مطلب

این مردمک دیده سحرگه برخاست

این مردمک دیده سحرگه برخاست برخاست صَلای عاشقان از چپ و راست گفتم که تیمم کنم از خاک درش دل گفت که غسل کن کنار…

ادامه مطلب

تا وسوسهٔ عشق مهیّا نشود

تا وسوسهٔ عشق مهیّا نشود بی صدق و صفا عیش مهنّا نشود دنیا ندهی زدست و دین می طلبی این هر دو به یک جای…

ادامه مطلب

خواهی که دم تو را مبارک دارند

خواهی که دم تو را مبارک دارند نام تو چو یاسین و تبارک دارند خاک در او بوس که شاهان جهان از خاک در تو…

ادامه مطلب

در غمکدهٔ بندگیت شادیهاست

در غمکدهٔ بندگیت شادیهاست آن را که زبندگیت آزادیهاست شاگرد هوس نداند این معنی را در دانش این واقعه اُستادیهاست اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

زان پیش که گویند که جا واپرداز

زان پیش که گویند که جا واپرداز جا واپرداز و توشهٔ راه بساز چون می دانی که خانه پرداختنی است چندین غم خانه چیست با…

ادامه مطلب

گر بنوازی بندهٔ مقبول توَم

گر بنوازی بندهٔ مقبول توَم ور ننوازی چاکر معزول توَم با ردّ و قبول تو مرا کاری نیست زیرا که بهر دو حال مشغول توَم…

ادامه مطلب

مست از ازل آمدیم و مستیم هنوز

مست از ازل آمدیم و مستیم هنوز سوزندهٔ شربت الستیم هنوز زان با دگری عهد نبستیم هنوز کز عهدهٔ عهد تو نرستیم هنوز اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

هر دل که ورا زعلم حق نیرو نیست

هر دل که ورا زعلم حق نیرو نیست او لایق این طریق تو بر تو نیست در عالم اسباب عجایب حالی است کس با او…

ادامه مطلب

آن کن که توانگران گدای تو شوند

آن کن که توانگران گدای تو شوند صاحب نظران جمله برای تو شوند بر خاک درش چو سر نهی از سر صدق هر جا که…

ادامه مطلب

ای مؤمن محض بودنت مطلق گبر

ای مؤمن محض بودنت مطلق گبر گاهی به قَدَر دست بزن گاه به جبر بر کثرت حرص تست و بر قلّت صبر گر خندهٔ برق…

ادامه مطلب

تا می نخوری به سرِّ مستی نرسی

تا می نخوری به سرِّ مستی نرسی تا نیست نگردی تو به هستی نرسی در اصل خود ارچه در خودت باید زیست مادام که از…

ادامه مطلب

خیز از سخن سرّ خود و کل بگذر

خیز از سخن سرّ خود و کل بگذر و از خوی که عزّت است وز ذل بگذر سیل است عقول و شرع پل بسته بَرو…

ادامه مطلب

در کار آویز و گفت و گو را بگذار

در کار آویز و گفت و گو را بگذار کز گفت نشد هیچ کسی برخوردار از گفت چه سود، کار می باید کرد باری بکنی…

ادامه مطلب