گریـــــــــــه

گریـــــــــــه
دیشب به یـاد چشمت با جام می گریستــــــــم
پنهـــــانی از رقیبـــان آرام می گـــریستـــــم
میسوختــــم ز هجـــرت از درد بیقــــــراری
همچون پرنــــدۀ پـــــا در دام می گریستــــم
هر چشـم پر ز حســرت هر دل پر از نیــاذی
من دیدۀ پــر از خــون نا کــام می گریســـــتم
خورشـید من جمـــالت مهتــاب من هـــــلالت
بر یـــاد مــاه رویت در شـــــام می گریستـــم
رویت نقــاب هر رخ گردیده بــود به چشمــم
گـم گشته بـــودم از خود سر سام می گریستم
من زنده ام بــه بـــودت می میرم از نبــودت
وقتی که شد به من این الهـــام میگریستــــــــم
«واهب که نقش رویت بر سنگ می تـراشــید
من زار پیش پــای اصنـــــام می گریستــــــم
صالحه وهاب واصل
10-جولای-2009
هالند فنلو
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *