لحظاتی هست

لحظاتی هست
استخوان‌های اشیا می‌پوسد
و فرسودگی از در و دیوار می‌بارد!
لحظاتی هست،
نه آواز گنجشک “حمل”
نه صدایی صمیمی از آن طرف سیم،
و نه نگاه مادر در قاب،
قانعت نمی‌کند
زندگی قانعت نمی‌کند!
و تو به اندکی مرگ احتیاج داری…

الیاس علوی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *