لبریزم از نام آزادی

لبریزم از نام آزادی
کبوتر سفید را نقاشی میکنم
و سرود آزادی را زمزمه
از لا به لای کتابم
پروانه ها
برای آزادی به پرواز در میایند
ای کاش
آزادی پیراهنی بود
که به تن میکردم‌

عاقله قریشی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *