آیینه جان امید مرا بی‌اثر مکن

آیینه جان امید مرا بی‌اثر مکن
لطفاً به انجماد سکوتت سفر مکن
آیینه جان تو آب گواراستی، بدان!
دیگر به هیچ و پوچ خودت را هدر مکن
من زنده مانده‌ام که بمیرم برای تو
از مرگ سرشناسِ دل من حذر مکن
لبخند را به گریه‌ی خود هدیه کن؛ ولی
لطفاً به انجماد سکوتت سفر مکن
تمنا توانگر
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *