به خودت ایمان داشته باش

به خودت ایمان داشته باش
به این‌كه قدرت داری؛
تك تك روزهای زنده‌گی‌ات را خودت در اختیار بگیری.
باور كن نیرویی را كه درژرفای وجودت نهفته است
و باور كن كه ایمان راهنمای تو خواهد بود؛
به فردا و آن‌چه به همراه دارد؛ ایمان داشته باش!
بگذار تا قلبی امیدوار تو را به مقصد برساند!
چه اگرباور كنی و ایمان بیاوری كه توانای‌هایت محدودیتی ندارند؛
همه چیز درست خواهد شد!
همیشه به خودت ایمان داشته باش!
به ندای قلبت گوش كن!
به غریزه‌ات اطمینان كن!
بپذیركه می‌توانی… به توانی‌هایت بنگر!
رؤیایی در سرداشته باش و با شجاعت آن را دنبال كن!
آن‌چه را از آن می‌ترسی انجام بده
ایمانت راحفظ كن… رؤیایت را دنبال كن…
به خاطرداشته باش كه هر چیزی ممكن است
تنها اگر ایمان داشته باشی؛
فقط و فقط به خودت ایمان داشته باش!

تمنا توانگر

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *