گر زانک شنیده ای زمردان دو سه پند

گر زانک شنیده ای زمردان دو سه پند
هر چیزی را به قدر آن چیز پسند
هستند سپند و مشک یک رنگ اما
پیداست مقام مشک و مقدار سپند
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *