از جمله رفتگان این راه دراز – حکیم عمر خیام

از جمله رفتگان این راه دراز
باز آمده کیست تا به ما گوید راز
پس بر سر این دو راهۀ آز و نیاز
تا هیچ نمانی که نمی آیی باز
پر دې توره اوږده لاره چې هر څوک دي وروتلي
بیرته نه دي څوک راغلي چې رازونه یې ویلي
موږ ولاړ پر دوراهي یو د ګناه او ثوابونو
چې تش لاسی پاته نه سې چې راغلي ټوله تللي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *