ما را ز انقلاب سر انتخاب نیست

ما را ز انقلاب سر انتخاب نیست
چون انتخاب ما به جز از انقلاب نیست
دستور انتخاب به دستور داده است
دستی که جز به خون دل ما خضاب نیست
افراد خوب جمله زیان می‌کنند و سود
الا نصیب «لیدِر عالی‌جناب» نیست
گر پرسشی کنی ز خطایای او تو را
جز حرف ژاژ و حربه تهمت جواب نیست
نازم به محفلی که در آن بزم بی‌ریا
فرقی میان هیچکس از شیخ و شاب نیست
شهر خراب و شحنه و شیخ و شهش خراب
گویا در این خرابه به غیر از خراب نیست
رأی خطا به دشمن خود می‌دهد کسی
کز فرط جهل صاحب رأی صواب نیست
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *