ای درخت بی زبان

ای درخت بی زبان

ای درخت بی زبان
خود تبر را دسته بدهی
تا ببرد ریشه ات
می بُرندت
می بَرندت
این چه سودا؟
این چه دنیا؟
از تو میسازند چوب دار ها
از تو میسازند چوب گور ها
ای درخت بی زبان
برگها آیا زبانت نیستند؟
“لایق شیر علی”

Oh speechless tree
You give handle to the axe yourself
So that it cut your roots
They cut you
They take you
What is this?
What world is this?
Scaffolds are made from you
Coffins are made from you
Oh speechless tree
Are the leaves, not your tongue?
“Loiq Sher Ali”

Poet: Loiq Sher Ali
Translated By: Faheem Hunarwar
13th June, 2017
Ashgabat, Turkmenistan

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *