هيچ نيكوكار و بدكارى – سخنان حضرت محمد ص

هيچ نيكوكار و بدكارى نيست، مگر اين كه در روز قيامت، خودش را سرزنش مى كند.اگر خيرى انجام داده باشد، مى گويد: چرا به آن نيفزودم و اگر شرّى مرتكب شده باشد،مى گويد: اى كاش مرتكب نمى شدم.
حضرت محمد ص
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *