Taňry Eýerlän Gün Pelek Atyny – Omar Haýýam Rubagylar

Taňry eýerlän gün pelek atyny, Ýyldyzdan ýasan gün – gök zynatyny, Bizde ne ýazyk bar? Şol günden başlap, Şu boldy ýazgytdan bize ýeteni.

ادامه مطلب

Yşk Allaň Hökmüdir, Bela Hem Bolsa – Omar Haýýam Rubagylar

Yşk allaň hökmüdir, bela hem bolsa, Kim bu hökme sögse hatadyr, bilse, Erte hasap almak neçüýn bendeden, Ýagşy-ýaman bary taňrydan gelse?

ادامه مطلب

Başarsaň Rendleriň Hyzmatynda Bol – Omar Haýýam Rubagylar

Başarsaň rendleriň hyzmatynda bol, Namaz-orazany hem kökünden ýol, Sözüň dogrusyny eşit Haýýamdan, Ýol urma, yhsan et, iç şerapdan, gel!

ادامه مطلب

Biz Ölsek, Bizden Soň Galmasa Nyşan – Omar Haýýam Rubagylar

Biz ölsek, bizden soň galmasa nyşan, Onda-da bizden soň boljakdyr jahan, Biz bolmamyzda-da kemçilik okdy, Biz ýene bolmasak – bolmaz hiç nogsan.

ادامه مطلب

Çüýşede Joş Urýan Meý Ne Hezildir! – Omar Haýýam Rubagylar

Çüýşede joş urýan meý ne hezildir! Dürli saz-söhbetli toý, ne hezildir! Gujagyň gözelli, başyň humarly, Dünýeden gamsyzlyk, gör ne hezildir!

ادامه مطلب

Diýýärler;oraza Geldi Ýakyna» – Omar Haýýam Rubagylar

Diýýärler;Oraza geldi ýakyna», Meý içmek işimiz düşüpdir kyna, Merediň soňunda şeýle bir içip, Mes ýataryn tutuş oraz aýyna.

ادامه مطلب

Eger Agzym Açyk Bolsa Oraz Aý – Omar Haýýam Rubagylar

Eger agzym açyk bolsa oraz aý, – Bilgeşlin iýýär – diýp, şek etme bijaý, Gündizim gije dek garaldyp roza, Selälik iýýän – dipp etmezdim men…

ادامه مطلب

Eý, Gözel Dilberim, Gulak Sal Söze – Omar Haýýam Rubagylar

Eý, gözel dilberim, gulak sal söze, Göter, jam-küýzäni, çyk göklük düze, Bu pelek ençeme ýarlaň bedenin Ýüz gezek jam etdi – ýüz gezek küýze.

ادامه مطلب

Geldigmiz-Geçdigmiz, Bu Döwrüň Öňi – Omar Haýýam Rubagylar

Geldigmiz-geçdigmiz, bu döwrüň öňi Kim biler haçandyr hem ýokdur soňy, Bu gelmek nireden – bu gitmek nirä? Aslyna ýetmedi hiç kimiň aňy.

ادامه مطلب

Gözellik Çagyňdyr, Kuwatyň Ýeter – Omar Haýýam Rubagylar

Gözellik çagyňdyr, kuwatyň ýeter, Söýgüliň göwnünden gaýgysyn göter, Ebedilik däldir bu görk baýdagy, Eý dilber, bir zaman senden-de öter.

ادامه مطلب

Her Zatdan Toba Etsem, Meýden Etmerin – Omar Haýýam Rubagylar

Her zatdan toba etsem, meýden etmerin, Ötsem-de bar zatdan, meýden ötmerin, Heý mümkinmi meň musulman bolmagym, Ýok, başarman, meýi taşlap gitmerin.

ادامه مطلب

Jemşit Jamyn Gözläp Jahany Sökdük – Omar Haýýam Rubagylar

Jemşit jamyn gözläp jahany sökdük, Gije-gündiz ýatman dünýäni dökdük, Bildik jam waspyny söýlände ussat: Ol özümiz eken – nähak jan çekdik.

ادامه مطلب

Men Kimin Aşyklar, Belki Bu Küýze – Omar Haýýam Rubagylar

Men kimin aşyklar, belki bu küýze, Giriftar bolandyr bir gözel ýüze, Bir ýaryň boýnuna dolaşan goldur Boýnunda görünýän – ol gulpy bize.

ادامه مطلب

Meý Haramdyr Weli, Onuň Şerti Bar – Omar Haýýam Rubagylar

Meý haramdyr weli, onuň şerti bar Içýän kim, kim bilen, haçan, ne mukdar? Akyllydan özge kim içer meýi Şu dört şert bir ýerde eýlese karar?

ادامه مطلب

Namazdan El Çekip, Geçdik Bu Ýana – Omar Haýýam Rubagylar

Namazdan el çekip, geçdik bu ýana, Meý çiip, adam dek goşuldyk saňa, Meçjitde dereksiz ýitirlen ömrüň, Essesin çykarar, belki meýhana.

ادامه مطلب

Sagym Gurhan Tutsa, Sol Elim Jamy – Omar Haýýam Rubagylar

Sagym gurhan tutsa, sol elim jamy, Käte halallardan, käte haramy, Bu mawy gümmezli asman astynda, Kapyr diýp kapyr däl, ne-de yslamy.

ادامه مطلب

Şerapdan Bejerin Meniň Iýmitim – Omar Haýýam Rubagylar

Şerapdan bejerin meniň iýmitim, Gyzardyň saralan reňkim-petim, Ölsem, bedenimi meý bilen ýuwup, Üzüm agajyndan ýasaň tabytym.

ادامه مطلب

Tans Edip, Aýak Ur, Biz El Uraly – Omar Haýýam Rubagylar

Tans edip, aýak ur, biz el uraly, Gözelleň saglygna meý al, uraly, Onçakly hezil däl ýigrmide urmak, Hezil altmyşdadyr, tur gel, uraly!

ادامه مطلب

Zannymda Bir Nagyş Ýaratdyň Meniň – Omar Haýýam Rubagylar

Zannymda bir nagyş ýaratdyň meniň, Mendäki geň gylyk täsiri şonuň. Şundan ýagşy bolup bilmerin, çünki Öň şeýle galypa guýuşyň seniň.

ادامه مطلب

Başarsaň Ynjytma Hiç Bir Kimsäni – Omar Haýýam Rubagylar

Başarsaň ynjytma hiç bir kimsäni, Gazap odun ýakyp, berme nogsany, Eger sen hemişe dynçlyk isleseň, Ynjasaň-da, ynjytmagyn ynsany.

ادامه مطلب

Bizden Öňem Aýal-Erkekler Bolup – Omar Haýýam Rubagylar

Bizden öňem aýal-erkekler bolup, Zynat beripdirler äleme gelip, Topragym güňlerçe tendendir meniň, Sen hem toz bolarsyň bir güni ölüp.

ادامه مطلب

Çyn Adamdyr Diýme Köp Diýp Hünäri – Omar Haýýam Rubagylar

Çyn adamdyr diýme köp diýp hünäri, Seret ykraryna, barmydyr ary, Sözüniň üstünde tapylan adam Mertleriň merdidir – ärleriň äri.

ادامه مطلب

Dost Tutun Sen Aňly Hem Dogry Kesden – Omar Haýýam Rubagylar

Dost tutun sen aňly hem dogry kesden, Müň agaç daşda dur gylygy pesden, Iç, eger bilimli zäher berse-de, Ýere dök, derman-da ýetse näkesden.

ادامه مطلب

Eger-De Uzatsam Zülpüňe Elim – Omar Haýýam Rubagylar

Eger-de uzatsam zülpüňe elim, Çyn aşyk bolmasam, kesilsin dilim, Zülpünde görüp men däli göwnümi, Öz ýesir göwnüme uzatdym golum.

ادامه مطلب

Eý, Dirilik Suwy, Lebinde Pynhan – Omar Haýýam Rubagylar

Eý, dirilik suwy, lebinde pynhan, Goýma, dodaklarňy öpsün stakan. Dodagyň öpere kim bolupdyr ol! Ganyny içmesem, däldirin ynsan.

ادامه مطلب

Gepleseň Atýarsyň Kinäňi Öňe – Omar Haýýam Rubagylar

Gepleseň atýarsyň kinäňi öňe, Elmydam «dinsiz» diýp at dakýaň maňa, Näme etsem edýärin, seniň işiň däl, Men özüm-özümki, dahly ýok saňa.

ادامه مطلب

Gül Paslynda Iç Sen Gül Reňkli Bada – Omar Haýýam Rubagylar

Gül paslynda iç sen gül reňkli bada, Ýaňlansyn sazyň hem sesi howada, Men içerin, lezzet alyp, şatlanyp, Içmeseň nädeýin, daş iç, sen ýa-da.

ادامه مطلب

Hergiz Boş Bolmady Başym Bilimden – Omar Haýýam Rubagylar

Hergiz boş bolmady başym bilimden, Bilmedik syrlarym azdyr ylymdan, Oýlanyp syn etsem, köp zady bilmän, Gidipdir ömrümiň bary elimden.

ادامه مطلب

Jenneti Gören Ýok, Dowzahy Bilen – Omar Haýýam Rubagylar

Jenneti gören ýok, dowzahy bilen, Kimdir ol jahandan dolanyp gelen? Birinden howp edip, birin söýeniň Ikisem hyýaldyr – boş atdyr, ýalan.

ادامه مطلب

Men Syrly Dünýäden Gelen Bürgütdim – Omar Haýýam Rubagylar

Men syrly dünýäden gelen bürgütdim, Bir orun bolar diýp boş niýet etdim. Bu ýerde tapmamsoň syryma syrdaş, Öň giren gapymdan çykdym-da gitdim.

ادامه مطلب

Meý Iç, Şerigaty Ýadyňa Salma – Omar Haýýam Rubagylar

Meý iç, şerigaty ýadyňa salma, Jennet, jähennemi göwnüňe alma, Selläni meý bilen degiş gorkma-da, Bir köne esgini edäý sen çalma.

ادامه مطلب

Ne Waslyňa Elim Ýeter, Eý Senem – Omar Haýýam Rubagylar

Ne waslyňa elim ýeter, eý senem, Ne takat bar hijriň çekere bir dem, Ne erk bar sözläre bu gamy özgä: Müşgil iş, hoş höwes, bir…

ادامه مطلب

Pelek Bermez Gamdan Özge Bir Derman – Omar Haýýam Rubagylar

Pelek bermez gamdan özge bir derman, Birini bermez ol – birini alman, Heniz dogmadyklar halymyz bilse, Biri-de jahana agelmez – bigüman.

ادامه مطلب

Söýgülim, Gül Ýüzüň Görmäge Men Zar – Omar Haýýam Rubagylar

Söýgülim, gül ýüzüň görmäge men zar, Özge ýerde sen hem gama giriftar, Indi gutulmak ýok bu dertden, çünki Bejerjek tebibiň özi hem bimar.

ادامه مطلب

Taňrymyz Jennetde Meý Berip Wada – Omar Haýýam Rubagylar

Taňrymyz jennetde meý berip wada, Heý, haram edermi ony dünýäde? Hemzäniň düýesin kesdi bir arap, Şoňa haram etdi Muhammet bada.

ادامه مطلب

Aassa Meýdedir Göwnüm Hemişe – Omar Haýýam Rubagylar

Aassa meýdedir göwnüm hemişe, Maňa saz diňlemek bolupdyr pişe, Gumumdan çüýşäni bejerse ussa, Mydam meýden doly bolar ol çüýşe.

ادامه مطلب

Az Mahal Bu Jahan Boldy Jaýymyz – Omar Haýýam Rubagylar

Az mahal bu jahan boldy jaýymyz, Gamdan özge hiç bolmady paýymyz, Müşgil işlermiziň birem çözülmän, Ýürekde müň hesret, ýaşdy aýymyz.

ادامه مطلب

Biz Oýunjakdyrys, Pelek Oýunbaz – Omar Haýýam Rubagylar

Biz oýunjakdyrys, pelek oýunbaz, Hakykatdyr menden eşdilýän owaz, Bir-birden gireris ýokluk sandygna, Durmuşyň küşdünde oýnansoä giraz.

ادامه مطلب

Çyn Aşyklar Bakmaz Görnüşe, Ýüze – Omar Haýýam Rubagylar

Çyn aşyklar bakmaz görnüşe, ýüze, Dowzahy – behişdi hiuç ilmez göze, Ýassansa per ýassyk ýa gara daşy, Ýüň, ýüpek geýse hem parhsyz diýr bize.

ادامه مطلب

Diýýärler;meý Içme, Düşersiň Derde – Omar Haýýam Rubagylar

Diýýärler;Meý içme, düşersiň derde, Ot bolup ýanarsyň hasabat ýerde», Şeýle weli, iki älemden ýegdir; Huş bolmadyk wagty bu humar serde.

ادامه مطلب

Eger Meý Içmesem, Hoşallyk Pynhan – Omar Haýýam Rubagylar

Eger meý içmesem, hoşallyk pynhan, Çenden köp içsem-de, aklyma nogsan, Saglykdyr mesligiň aralygynda Hakyky durmuş bar, men şoňa gurban.

ادامه مطلب

Eý Taňry, Sen Eşret Gapym Baglaýaň – Omar Haýýam Rubagylar

Eý taňry, sen eşret gapym baglaýaň, Meý gabym syndyryp, bagrym daglaýaň, Günäkär hem bolsam, ýüzüňe diýjek: Içýän-ä men, sen keýpiňi çaglaýaň.

ادامه مطلب

Gelmezden Öň Gamlar Basgy Salmaga – Omar Haýýam Rubagylar

Gelmezden öň gamlar basgy salmaga, Buýruk ber, eý gözel, şerap almaga, Sen altyn-zer dälsiň, eý, gapyl adam, Gömüleňsoň ýene gaýdyp gelmäge.

ادامه مطلب

Güllän Wagty Ýigitligiň Nahaly – Omar Haýýam Rubagylar

Güllän wagty ýigitligiň nahaly, Näm üçin elleriň meý jamdan haly, Meý iç, bu zamana zalym duşmandyr, Kyndyr soň tapmaklyk – şu günüň ýaly.

ادامه مطلب

Hiç Kimi Ýandyrmaz Günämiň Ody – Omar Haýýam Rubagylar

Hiç kimi ýandyrmaz günämiň ody, Kimseden görmedim, haraýy-dady, Zamana elinden galyp azara, Eştmedim igençden başga bir zady.

ادامه مطلب

Kimler Din Pikirinde, Eger Etseň Syn – Omar Haýýam Rubagylar

Kimler din pikirinde, eger etseň syn, Kimlere dogryny saýgarmaklyk kyn, «Eý, gapyllar! » diýip, gygyrýar jarçy: Ne iman hakykat, ne mezhep, ne din.

ادامه مطلب

Meni Bir Gün Ýatan Sermes Görersiň – Omar Haýýam Rubagylar

Meni bir gün ýatan sermes görersiň, Aýagňa ýykylan bir pes görersiň, Elimden jam gaçyp, başymdan selle, Zülpe sejde eden – bir kes görersiň.

ادامه مطلب

Meý Içen Wagtynda Aklyň Ýititme – Omar Haýýam Rubagylar

Meý içen wagtynda aklyň ýititme, Huşuňy ýitirip, samrap oturma. Isleseň şerabyň halal bolmagyn, Däliräp, ynsana azar ýetirme.

ادامه مطلب

Ol Palçyk Gapakly Küýzeden Maňa – Omar Haýýam Rubagylar

Ol palçyk gapakly küýzeden maňa, Doldur jamy, göwnüm suwsady şoňa, Taşla sen başyňdan arzuw gülüni, Doludyr gara ýer arzuwdan ýaňa.

ادامه مطلب

Saky, Ýeriňden Tur, Daň Atdy, Ine – Omar Haýýam Rubagylar

Saky, ýeriňden tur, daň atdy, ine, Bulrury dolduryp, şerap bersene, Bu amanat demi pany dünýäde Her näçe gözleseň –tapmarsyň ýene.

ادامه مطلب