زندگينامۀ محمد انور بسمل

زندگينامۀ محمد انور بسمل براساس روايت دانشمندان افغان مهديزاده کابلـی (استاد پيشين دانشگاه کابل) محمد انور بسمل (زادۀ کابل ١٢٦٦ خ – درگذشت ١٣٤٠ خ)،…

ادامه مطلب

غمۀ قلقل

غمۀ قلقل باز بر طرف چمن جوش بهار گل رسید خون شو ای دل فرصت بیتابی بلبل رسید در چمن فکر عبیر زلف روحم تازه…

ادامه مطلب

کشتی بی لنگر

کشتی بی لنگر مبینم کم اگرخاک مذلت بر سر عشقم که در چشم هوس جوش غبار لشکر عشقم ادب سازم ، به هجر و وصل…

ادامه مطلب

رفت از دلها مروت حق گذاران را چه شد

رفت از دلها مروت حق گذاران را چه شد کس نپردازد بکس آئینه داران را چـــه شد عالمی در استقامت بی خــــبر افتاده است مست…

ادامه مطلب

نکـتــــۀ عــرض کـنــــم از ره اخــــلاص بــه قــــوم

نکـتــــۀ عــرض کـنــــم از ره اخــــلاص بــه قــــوم که معانی است در آن مضمر و بس مختصر است گــر همــه يکــدل و همدســت حکومــت باشــيم…

ادامه مطلب

همرهان از پا فتادم دست امدادم دهـــــید

همرهان از پا فتادم دست امدادم دهـــــید یعنی از دامان دشت بیخودی یـــادم دهید مکتب روشن سوادی تیره کـــرد آئینه ام ای صفا کیشان رهی…

ادامه مطلب

بلبل به چمن نغمه سرا شد چه بجا شد

بلبل به چمن نغمه سرا شد چه بجا شد از خاطر گل عقدۀ وا شد چه بجا شد برگشتن مژگان سوی ابروی تو دلرا هنگام…

ادامه مطلب

ای براهت باز چشم انتظار ایینه را

ای براهت باز چشم انتظار ایینه را جلوه یی فرما که رفت ازدست کار ایینه حال دل چونست یارب درخم چوگان او روز روشن گشته…

ادامه مطلب

تا خـیالــت داده تـشـریــف هــم آغــوشـــی مــرا

تا خـیالــت داده تـشـریــف هــم آغــوشـــی مــرا نـاز هـا بـر گــل بـود از خـوش برو دوشی مرا شکـوهء شــب هـای هـجران موبمو خواهم نمود گــر…

ادامه مطلب

درنگ بیجا

درنگ بیجا به کف آرد بهـــــاری ازحنـــــــــــــــــای نیم رنگ او اگـــــــــر افتد دل افسرده ام روزی بـــــــه چنگ او که می دانست این اعجـــــــــــــــاز از…

ادامه مطلب

ناله بنیاد کـــــــــنم آه حزین برخیزد

ناله بنیاد کـــــــــنم آه حزین برخیزد چه توان از دل بیمار همین برخیزد بهر دل گوشه چشم تو بهنگام عتاب فتنۀ بود که ناگه ز…

ادامه مطلب