سعی کن ساحل شوی امواجِ دریا دیدنیست

سعی کن ساحل شوی امواجِ دریا دیدنیست هرکه آمد در جهان امروز فردا رفتنیست کج نهاد هرگز نمیداند که پاس نان چیست چاپلوسان عاقبت از…

ادامه مطلب