صبــــر

صبــــر دیشب زسوز سینه گرفتم قلم بدســت تا شرح حال خویش نویسم برای تو گفتا قلم چه خواهی ازین جان ناتوان کی باشدم توان که…

ادامه مطلب

یأقوت یمن

یأقوت یمن شگفـتنم ز تو چون لاله در چمن باشد چو شمع هر نفسم زنده سوختن باشد هزار خنده به لب داغ بر جگر دارم…

ادامه مطلب

شیر و شکر

شیر و شکر پِهر بهی آتئ هوو (۱ ) به هــر سو مینگرم تم نظر می آتئ هـــــوو(۲ ) ترانه هــــای محبت مجهی سناتئ هــــــــوو…

ادامه مطلب

همراز مِهین

همراز مِهین در آتش مشتاقی دریای معین خواهم از خود شده ام بیرون، بیرون تر ازین خواهم زان غمزۀ مست تو سر مستم و مخمورم…

ادامه مطلب

عشق تو

عشق تو عشق توعالم یقین معنی گنج بی بها گشته هلاکت این دل خستۀ من بیا بیا ای که غبار هر نفس پردۀ صورت تو…

ادامه مطلب

وصلت

وصلت نغمهء جـــــان سر کنـــــم از پرده های ساز خــود پــرده را از پــــــرده چینــــــم در بر آواز خـــــود زار نالـــــم از شـــــرر هـــــای نویــــــد…

ادامه مطلب

عشق

عشق تو مرا زنده نمودی تو مرا جان شدی ای عشق تو چون احساس ملیحی که مرا آن شدی ای عشق تو چو آهنگ غزل،…

ادامه مطلب

مده آوازم ای مادر

مده آوازم ای مادر مده آوازم ای مادر مرا بگذار در این ته سرائی یأس و بد بختی مرا بیرون مکش مادر که تیر چشم…

ادامه مطلب

شهر صیام

شهر صیام شنیـــــده ام کــــه ز راه سفر صیــــــام آمــــد بـــــرای مــردم مــومن چه خوش ایــــام آمــد هــــلال مــــاه شــــب اول صیــــا م ببــــیــن که…

ادامه مطلب

عقل خام

عقل خام سرشته اند زرنگ و ز بوی گــل خاکــــم که نیست زآمدن و رفتـن خــــزان بـاکــــم دلم به عشق تو ای شوخ پای در…

ادامه مطلب

غم وحشت

غم وحشت تا که نرستی ازخودت راحت دل ندیده یی تا که نجستی چون سپنـد شعله به تن گزیده یی عالم هستی ئی عدم جزء…

ادامه مطلب

فراق

فراق مرا فگنده نصیبم چه در بلائی فراق اسیر و بستۀ هجران و مبتلائی فراق بدرد عشـــــق بنازم ! چه صـــبر مــیدهــــدم که جز ء…

ادامه مطلب

قمار زندگی

قمار زندگی من قمــــــار زندگی را مکر خوبان یافتم طالعــــم فردوس بود و من بیابان یافتم بخت خود را تا خدا رنگیــنه میدیدم ولی از…

ادامه مطلب

حس زنانه

حس زنانه رسیده روزی که مثل فسانه می آیم شکسته بـــر تَرَکِ لب، تـــرانه می آیم دلم که منجمد و یخ گرفته است و حزین…

ادامه مطلب

کعبۀ دل

کعبۀ دل شراب گشته ام از بس که مست یار شدم سپیدۀ سحری گشتم و غبار شدم ز بس که لذت عشقش برون کشیده مرا…

ادامه مطلب

جستجوئی تو

جستجوئی تو نمیــــدانم دلــــــم دیشب چــــرا کـــــرد آرزوی تـــــــو ترا در چشـــم من میـــدیـــد و میکرد جستجـــوئی تــــو به هرجــا من نظر کــــردم , نشان…

ادامه مطلب

گریـــــــــــه

گریـــــــــــه دیشب به یـاد چشمت با جام می گریستــــــــم پنهـــــانی از رقیبـــان آرام می گـــریستـــــم میسوختــــم ز هجـــرت از درد بیقــــــراری همچون پرنــــدۀ پـــــا در…

ادامه مطلب

چاه زنخدان

چاه زنخدان امشب هوای روی تو در من دمیــده بــــاز تاب و توان و حوصله از من رمیــده بـــاز روشــن نمـــوده کلبــــۀ تــــار دلـــم رخت…

ادامه مطلب

گفتا,گفتم

گفتا,گفتم گفتا: کی میزند دَر , گفتم : منم غلامت گفتا:چه خواهی از من , گفتم: فقط سلامت گفتا : چه خواهی کردن گر از…

ادامه مطلب

شکست عقل

شکست عقل برای دیدنت در چشم من رسم نظر بشکست صدا فریاد شد اندر سکوت و در اثر بشکست ترا تا میرسم در هر قدم…

ادامه مطلب

گنج گمان

گنج گمان تو ای سپیده نمی گنجی در گمان مرا توئی به ظلمت جان و دل ارمغان مرا به چاه فکرت و اندیشه های تاریکم…

ادامه مطلب

شکست عقل

شکست عقل بــرای دیـــدنت در چشــم من رســـم نظــــر بشکست صدا فریـــاد شـــد انـــدر سکوت و در اثــر بشکست تـــرا تــا میـــرســــم در هر قـــدم…

ادامه مطلب

مادر من

مادر من چشــــم خود بازنـــمودم به رخ مادر خود اولــین بار که من پای نهـــادم به جهـــان پربودازوحشت و ترس آن بدن کوچک من میزدم…

ادامه مطلب

خورشید عیان

خورشید عیان ای شه دنیای رویا های من ای تـو رنگ حسرتین مینای من پُرشده از عطر تو اطراف تن در دل آئینۀ شـفاف تن…

ادامه مطلب

مائل

مائل گشتــــــم بیـــاد رویت بـــر آفتـــاب مــــائــل از حسرت لبـــت بر ، برگ گـــــلاب مائـــل ای نغمه ساز جانم ای بانی ئی غــــزل هـــــا دیدم…

ادامه مطلب

شاهدخت رویاها

شاهدخت رویاها تو گفته بودی که من شاهـدخت رویـــا تم مـۀ شب و فـرشــته ات پری یی دریــاتم تو گفتـــه بـــــودی در خــلوت خیـــالاتت یگانـه…

ادامه مطلب

مادر

مادر ای آنکه توئی لطف خدا نام تو مادر بارَد به سرم حُب ز در و بام تو مادر مادر توئی مستی ئی نعم از…

ادامه مطلب