فرزندم كرفس بخور، چرا – سخنان حضرت محمد ص

فرزندم: كرفس بخور، چرا كه كرفس سبزى پيامبران است، از آن غفلت شده، خوراكخضر و الياس عليهماالسلام است. كرفس گرفتگى رگ ها را باز مى كند، دل را طراوت مى بخشد،حافظه را زياد مى كند و ديوانگى، جذام، پيسى و ترس را دور مى كند.
حضرت محمد ص
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *