رهی از خود نرفتن غیر گمراهی نمی‌باشد

رهی از خود نرفتن غیر گمراهی نمی‌باشد

ز خود تا آگهی می‌باشد آگاهی نمی‌باشد

در آن وادی که نبود رهروان را رو سوی مقصد

اگر باشی دلیلی غیر گمراهی نمی‌باشد

ادب از طره‌اش کوتاه سازد دست سعیم را

وگرنه با کمند زلف کوتاهی نمی‌باشد

جبین ناز را چندین منه بر ساعد سیمین

سرت گردم قران ماه با ماهی نمی‌باشد

کند یکرنگ با معشوق، جذب عشق، عاشق را

که رنگ کهربا جویا به جز کاهی نمی‌باشد

جویای تبریزی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *