ای دل چو تو از دامن حُسن آویزی

ای دل چو تو از دامن حُسن آویزی
باید که زهیچ زحمتی نگریزی
شرط است که چون تو پای در عشق نهی
اول گامی زکام خود برخیزی
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *