هر لذت و راحتی که خلاق نهاد – حکیم عمر خیام

هر لذت و راحتی که خلاق نهاد
از تهر مجر دان در آفاق نهاد
هر کس که ز طاق منقلب گشت بجفت
آسایش خود ببرد و بر طاق نهاد
چې خالق زني پیدا کړل د مستیو د عیشونو
مجردو ته یې ورکړې نصیبې له آسمانونو
چې هر څوک له طاقه ولوید او د جفت قسمت یې وسو
آرامی یې کړله هیره پاس د خونې پر طاقونو
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *