دام دل

افتاده به دام شمع، پروانه دل
حاشا که رها کند غمش، خانه دل
مطرود شود ز جرگه درویشان
دیوانه وشی که نیست دیوانه دل
امام خمینی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *