جهنم است، جهنم

جهنم است، جهنم

جهنم است، جهنم نه نیمروزانست
گلوی کوچه چو دلهای کینه توزانست
به هر کرانه که بینی کفن فروشانند
که گفته است که این شهر جامه دوزانست؟
لباس زال، سزاوار پیکرش بادا !
کنون که رستم ما نیز از عجوزانست
سلام باد ز ما کاشفان آتش را
که روز اول جشن کتاب سوزانست !

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *